Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2009 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2009 Cao Bằng đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2009/ NQ-HĐND phê chuẩn Bảng giá đất năm 2010 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2009 Cao Bằng


HI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2008/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cLuật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ca Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 m 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phvề phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 ca Chính ph sa đổi, bsung một số điều ca Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 vphương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 ca Bộ Tài Chính hướng dn thực hiện Nghị định s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 ca Chính phvề phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thc hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính ph v phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đt và Nghị định số 123/2007NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 ca Chính phsửa đổi, bsung một số điều của Nghị định s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004;

Xét Tờ trình số 2213/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh Cao Bng về việc đề nghị phê chuẩn bảng giá các loại đất tnh Cao Bằng năm 2009;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến tho luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn bảng giá các loại đất áp dụng trong tỉnh Cao Bằng năm 2009 với các nội dung sau:

1. Nhng quy định chung

a) Đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thị xã

- Số lượng đường phố để xây dựng giá đất gồm 10 loại đường phố từ I đến X.

- Số lượng vị trí đất thuộc mỗi loại đường phố gồm 4 vị trí t1 đến 4.

- Gđất sn xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của vị trí 1 đường phố loại I được nh bng 0,78 lần giá đất .

b) Đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn

- Số lượng đường phố để xây dựng giá đất được tối đa gồm 5 loại đường phố từ I đến V.

- Số lượng vị trí đất thuộc mỗi loại đường phố gồm 4 vị trí từ 1 đến 4.

- Áp dụng bng giá đất ca các thị trấn được quy định như sau:

+ Giá đất của thtrấn Nước Hai (huyện Hòa An); thị trấn Qung Uyên (huyện Qung Uyên) được tính bng 1.155 lần giá đất trong Bng giá chung (Bảng giá đất tại đô thị, mục 2 - thị trấn).

+ Giá đất ở của thị trn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận (huyện Phục Hòa) được tính bằng 0,833 lần giá đất trong bng (Bảng giá đất ở tại đô thị, mục 2 - thị trn).

- Giá đất ở của thị trấn các huyện còn lại áp dụng bảng giá chung (Bng giá đất tại đô thị, mục 2 - thị trấn).

c) Đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

- Phân loại xã theo địa giới hành chính để xây dựng giá đất được chia thành 3 loại xã: Xã loại 1, xã loại 2, xã loại 3.

- Phân loại đất trong mỗi xã tối đa thành 3 khu vc theo địa giới hành chính cấp xã: Khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3.

- Phân loại vị trí đất trong mỗi khu vực xã thành 4 vị ttừ 1 đến 4.

d) Đất trồng cây hàng năm

- Phân thành 3 loại xã: xã loại 1, xã loại 2, xã loại 3, trong đó xã loại 1 được phân thành 2 loại là: loại thuộc thị xã và loại thuộc các huyện.

- Phân loại đất trong mỗi xã tối đa thành 3 vùng đất theo địa giới hành chính cấp xã: vùng 1, vùng 2, vùng 3.

- Phân loại vị trí đất trong mỗi vùng của xã thành 3 vị trí từ 1 đến 3.

- Cách áp dụng giá được phân theo điều kiện canh tác của từng loại cây trồng.

e) Đất trồng cây lâu năm

- Áp dụng phân loi xã, phân loại vùng và vị trí đất tương tự như đất trng cây hàng năm.

- Cách áp dụng giá được phân theo địa hình bng phng và địa hình dốc.

g) Đất nuôi trồng thủy sn. Áp dụng phân loại xã, phân loại vùng và vị trí đất tương tự như đất trồng cây hàng năm.

h) Đất rng sn xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Áp dụng phân loại xã tương tự như đất trng cây hàng năm: không phân vùng đất.

- Phân vị trí đất trong mi xã thành 3 vị trí từ 1 đến 3.

- Cách áp dụng giá được phân theo loại đất: đất có rừng trồng, đất có rừng tự nhiên; đt lâm nghiệp không có rừng.

i) Giá đất dùng để tính tiền thuê đất khai thác i nguyên, khoáng sản tính chung cho toàn tnh

k) Đối vi các loại đất khác

- Đối với đất vườn, ao trong cùng tha đất có nhà nhưng không được xác định là đất ở thì được quy định bng mức giá đất trồng cây hàng năm (xác định theo vùng và vị trí đất).

- Đất nuôi trồng thủy sn xen kẽ trong các tha đất trồng lúa, giá đất được tính bng tha đất trồng lúa lin kề (xác định theo vùng và vị trí).

- Đối với các loại đất xây dựng trụ scơ quan, xây dựng công trình sự nghip, xây dựng các công trình sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ s tôn giáo sdụng xây dng các công trình là đình, đn, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng nhà bo tàng, bo tồn, nhà trưng bày tác phm nghệ thuật, cơ s sáng tác nghthuật); đất xây dựng các công trình vào mục đích công cộng ...

+ Tại thị xã, thị trấn mc giá đất và cách áp dụng được quy định như giá đất ở tại thị xã, th trn.

+ Tại nông thôn mức giá đất và cách áp dụng được quy định như giá đất tại nông thôn.

- Đi với đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và các mục đích công cộng khác (không có các công trình xây dựng trên đất) thì căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất để quy định theo giá đất nông nghiệp liền kề (xác định theo vùng và vị trí).

- Đất xây dựng nhà kho, chuồng trại của hộ gia đình, cá nhân không gắn lin với đt ở để cha vật nuôi, nông sản, thuốc bo vthực vật, phân bón máy móc, công cụ sn xuất nông nghiệp thì mức giá đất được quy định bằng mức giá đất nông nghiệp liền kề có mức giá cao nhất (xác định theo vùng và vị trí).

- Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Mức giá được quy định bằng giá của loại đất liền k. Trường hợp lin kề với nhiều loại đất khác nhau thì giá được quy định bằng giá của loại đất có mức giá thấp nhất.

2. Bảng giá cụ thể từng loại đất

a) Bảng giá đất ở, đất sn xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

Đơn v tính: đồng/m2

Số TT

Đô thị

Loi đường ph

Vị trí

1

2

3

4

I

Thị

I

13.000.000

10.000.000

5.000.000

2.500.000

II

10.000.000

5.000.000

2.500.000

1.250.000

III

7.000.000

3.500.000

1.750.000

875.000

IV

3.600.000

1.800.000

900.000

450.000

V

2.590.000

1.295.000

650.000

325.000

VI

1.865.000

935.000

465.000

235.000

VII

1.345.000

670.000

335.000

165.000

VIII

970.000

480.000

240.000

120.000

IX

695.000

350.000

175.000

85.000

X

500.000

250.000

125.000

62.000

II

Thtrấn

I

1.164.000

582.000

291.000

145.000

II

834.000

420.000

210.000

105.000

III

600.000

300.000

150.000

75.000

IV

432.000

216.000

108.000

54.000

V

312.000

156.000

78.000

45.000

b) Bảng giá đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

Đơn vị nh: đồng/m2

Số TT

Loại xã

Khu vực

Vị trí

1

2

3

4

1

Loại 1

Khu vc 1

312.000

156.000

78.000

45.000

Khu vc 2

187.000

95.000

48.000

40.000

Khu vực 3

112.000

56.000

40.000

35.000

2

Loại 2

Khu vực 1

187.000

95.000

48.000

40.000

Khu vực 2

112.000

56.000

40.000

35.000

Khu vc 3

68.000

40.000

30.000

25.000

3

Loại 3

Khu vực 1

68.000

40.000

30.000

25.000

Khu vc 2

45.000

30.000

25.000

20.000

Khu vc 3

30.000

25.000

20.000

18.000

c) Bảng giá đất trồng cây hàng năm

Đơn v tính: đồng/m2

Số TT

Loại xã

Vùng

Vị trí

1

2

3

1

 

Vùng 1

71.000

54.000

38.000

Loại 1

Vùng 2

58.000

47.000

32.000

(Thị xã)

Vùng 3

47.000

35.000

24.000

2

 

Vùng 1

54.000

40.000

28.000

Loại 1

Vùng 2

42.000

32.000

22.000

(Các huyện)

Vùng 3

32.000

24.000

17.000

3

Loại 2

Vùng 1

40.000

30.000

21.000

Vùng 2

30.000

23.000

16.000

Vùng 3

23.000

17.000

12.000

4

Loại 3

Vùng 1

23.000

17.000

12.000

Vùng 2

17.000

13.000

9.000

Vùng 3

13.000

10.000

7.000

d) Bng giá đất trồng cây lâu năm

Đơn vị tính: đồng/m2

Số TT

Loại xã

Vùng

Vị trí

1

2

3

1

Loại 1

(Th xã)

Vùng 1

68.000

52.000

36.000

Vùng 2

54.000

40.000

28.000

Vùng 3

42.000

32.000

22.000

2

Loại 1

(Các huyện)

Vùng 1

52.000

38.000

27.000

Vùng 2

40.000

30.000

21.000

Vùng 3

30.000

22.000

16.000

3

Loại 2

Vùng 1

38.000

28.000

20.000

Vùng 2

28.000

21.000

15.000

Vùng 3

21.000

16.000

11.000

4

Loại 3

Vùng 1

21.000

16.000

11.000

Vùng 2

16.000

12.000

8.000

Vùng 3

12.000

9.000

7.000

e) Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Loại xã

Vị trí

1

2

3

1

Loại 1

(Th xã)

12.000

7.200

3.600

2

Loại 1

(Các huyện)

7.500

4.500

2.200

3

Loại 2

5.400

3.500

1.700

4

Loại 3

4.000

2.600

1.200

g) Bảng giá đất nuôi trng thủy sản

Đơn vị tính: đồng/m2

Số TT

Loại xã

Vùng

Vị trí

1

2

3

1

Loại 1

(Th xã)

Vùng 1

43.000

37.000

26.000

Vùng 2

37.000

32.000

22.000

Vùng 3

32.000

28.000

20.000

2

Loại 1

(Các huyện)

Vùng 1

37.000

32.000

22.000

Vùng 2

32.000

28.000

20.000

Vùng 3

28.000

22.000

16.000

3

Loại 2

Vùng 1

32.000

28.000

20.000

Vùng 2

28.000

22.000

16.000

Vùng 3

22.000

16.000

11.000

4

Loi 3

Vùng 1

22.000

16.000

11.000

Vùng 2

16.000

12.000

9.000

Vùng 3

12.000

10.000

7.000

h) Giá đất dùng để tính tiền thuê đất khai thác tài nguyên khoáng sn. Được quy định chung: 80.000 đồng/m2.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, thay thế Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2008 tỉnh Cao Bằng.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV kỳ họp thứ 16 thông qua./. 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2009 Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2009 Cao Bằng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2009 Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2009 Cao Bằng