Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND về mức chi công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND mức chi công tác xóa mù chữ hỗ trợ phổ cập giáo dục Kon Tum đã được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nội dung Nghị quyết Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND mức chi công tác xóa mù chữ hỗ trợ phổ cập giáo dục Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ, HỖ TRỢPHỔ CẬP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 -2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 04/11/ 2013 về mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Chi hỗ trợ hoạt động huy động số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-60 đến lớp xóa mù chữ; huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động hầu hết trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; huy động hầu hết trẻ em độ tuổi 11 đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 để thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi; vận động, tạo điều kiện để hầu hết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáo dục đại trà hoặc các cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt: Trên cơ sở khả năng ngân sách được giao từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn huy động, tài trợ hợp pháp khác, đơn vị tự quyết định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cho phù hợp nhưng không vượt quá mức chi tương ứng theo các quy định hiện hành.

2. Chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, xoá mù chữ, chi mua sổ sách theo dõi trong quá trình học tập: Triển khai theo thực tế phát sinh và quyết toán đầy đủ chứng từ theo đúng quy định tài chính hiện hành.

3. Chi hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện phổ cập:

- Cấp huyện: 15.000.000 đồng/năm.

- Cấp xã: 5.000.000 đồng/năm.

4. Chi phụ cấp cho người làm công tác xoá mù chữ, phổ cập làm việc tại:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Cấp xã: 0,15 mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Trường học: 0,1 mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực21/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND mức chi công tác xóa mù chữ hỗ trợ phổ cập giáo dục Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND mức chi công tác xóa mù chữ hỗ trợ phổ cập giáo dục Kon Tum
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHà Ban
        Ngày ban hành11/12/2013
        Ngày hiệu lực21/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND mức chi công tác xóa mù chữ hỗ trợ phổ cập giáo dục Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND mức chi công tác xóa mù chữ hỗ trợ phổ cập giáo dục Kon Tum