Quyết định 36/QĐ-UBND

Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 22 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017 (chi tiết tại Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Quyết định này được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố; đăng trên Công báo tỉnh Kon Tum.

2. Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Danh mục văn bản công bố tại Điều 1 Quyết định này tiến hành rà soát đsửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chcác văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật danh mục văn bản tại Điều 1 Quyết định này vào Hệ cơ sở dữ liệu làm cơ sở pháp lý phục vụ cho việc kim tra, xử lý văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Công báo
tỉnh; Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT-NC
2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ĐÃ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bn; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN.

1.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về qun lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Khon 2 và 3 Điều 11; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 18 của Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

25/02/2017

2.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và bãi bỏ khoản 10, Điều 3 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015; bãi bỏ Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 và Điều 3 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tnh Kon Tum

Khon 3, Điều 1

Đã được sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

25/02/2017

3.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum

Các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 của Điều 9; các khoản 1, 2, 3, 4 và 8 của Điều 10; các khon 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều 11; Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định s20/2014/QD-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh.

10/4/2017

4.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 ban hành Quy định phân cấp qun lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước: cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum

Các khoản 4, 5, và 6 Điều 17; khoản 1 Điều 18; điểm b khoản 1 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 24 Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bi Quyết định s19/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp qun lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước: cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum.

21/4/2017

5

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về giá cho thrừng để qun lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tnh Kon Tum

Khoản 2 và 3 của Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh v/v sa đi, bổ sung Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về giá cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

22/4/2017

6

Quyết định

33/2013/QD-UBND ngày 16/8/2013 ban hành Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đắk Glkei, Tu Mơ Rông và KonPlong

Khoản 2, Mục II, Phần thứ hai; ý b, điểm 8.1, Khon 8, Mục II, Phần thứ hai của Đ án ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Ron Plong ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Kon Tum

02/9/2017

7

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 ban hành quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Kon Tum.

13/12/2017

8

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưng phòng, Phó Trưng phòng Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum

Điểm b khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 57/2017/QD-UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành

28/12/2017

9

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưng phòng (và tương đương) thuộc Sở và Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum

Điểm a khoản 2 Điu 10; điểm a khoản 2 Điều 12 Quy định ban hành kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số đim của một số Điều trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành

28/12/2017

10

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và ngang sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tnh Kon Tum

Điểm b khon 1 Điu 9 Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bmột số đim của một số Điều trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành

28/12/2017

11

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện tiêu chun, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưng phòng và tương: đương các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố Kon Tum thuộc tnh Kon Tum

Điểm b khoản 2 Điều 7; điểm b khoản 2 Điều 9 Quy định ban hành kèm theo

Được bãi bỏ bi Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành

28/12/2017

12

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tnh Khóa IX Kỳ họp thứ 11 về quy định mức chi đm bo cho công tác xây dựng văn bn quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp

Đoạn:"và thực hiện theo quy định tại Thông tin liên tịch s 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp" tại Điều 1

Được bãi bỏ bi Nghị quyết s 15/2017/NQ-ND ngày 21/7/2017 Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bo công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/7/2017

13

Nghị quyết

Khóa VII, kỳ họp th3 ngày 22/12/1995 về các chuyên đ, đề án do UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp

Mục 1, phần II “Vviệc đấu thầu thí điểm bán cây đứng rừng tự nhiên”

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bcác Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

14.

Nghị quyết

04/2002/NQ-HĐ ngày 21/01/2002 về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

- Mục III "Tờ trình số 55/TT-UB ngày 12/12/2001 của UBND tỉnh về đề án giao đất, giao rừng gắn hưng lợi trực tiếp sản phẩm từ rừng”;

- Mục IV “Báo cáo số 56/BC-UB, ngày 13/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề án đổi mới Lâm trường quốc doanh gn với phương án khai thác, chế biến, tiêu thụ g năm 2002”;

Được bãi bỏ bi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

15.

Nghị quyết

08/NQ-ND ngày 08/7/2002 về các chuyên đ do Ủy ban nhân dân tnh trình tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tnh Khóa VIII

Mục II "Tờ trình s 39/TTr-UB ngày 27/6/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương chuyển giao din tích đất trồng rừng nguyên liệu giấy của các lâm trường nm trong vùng quy hoạch cho Tổng công ty giấy Việt Nam”

Được bãi bbởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

16.

Nghị quyết

77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum “Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

Nội dung thu lệ phí "Cp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch” quy định ti điểm 2 Mục III của Phục lục II ban hành kèm theo

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

17.

Nghị quyết

64/2016/NQ-ND ngày 19/8/2016 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn vi chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Khoản 2, mục I, Điều 1; Tiết 1.1, khoản 1, mục II; Điều 1.

Được sa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 sa đổi, bổ sung một số nội dung ca Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp th2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gn với chế biến trong địa bàn tỉnh Kon Tum

21/12/2017

18.

Nghị quyết

Khóa VII, kỳ họp thứ 3 ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Hội đồng nhân dân tnh về các chun đề, đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại khọp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII.

Mục 2, phần II: "Về đề án bán nhà thuộc shữu nhà nước cho người dang thuê "

Được bãi bbởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-ND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum ban hành

21/12/2017

19.

 

Khóa VII, kỳ họp th3 ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đ, Đán đo Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại khọp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII

Mục 3, phn II: "Về thu hi sổ chng nhn quyền sở hữu nhà liên kế khu vực chợ Kon Tum"

Được bãi bỏ bi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum ban hành

21/12/2017

20.

Nghị quyết

Khóa VII, kỳ họp thứ 5 ngày 14 tháng 12 năm 1996 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tnh Khóa VII

Phần III: “Về đề nghị sửa đổi, bổ sung mục a, phần 2 Đán bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê"

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

21/12/2017

21.

Nghị quyết

77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tnh Kon Tum

Mục III, phụ lục II (lệ phí quản nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyn sử dụng i sn) ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh quy định về phí và lphí trên địa bàn tnh Kon Tum

21/12/2017

22.

Nghị quyết

36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đng nhân dân tỉnh vphân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng

Điều 1; Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Sa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-ND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tnh về phân bnguồn thu tiền quyền sdụng rừng

21/12/2017

Tổng số: 22 văn bản.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN: Không có.

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20171:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bn

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN: Không có.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi ca văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết, ngưng hiệu lực

1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014

Ban hành quy trình luân chuyển hsơ đất đai để thực hiện nghĩa vụ tài chính và quy trình ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

03/02/2017

2

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tnh Kon Tum)

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Kon Tum

03/02/2017

3.

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi b bi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

21/02/2017

4.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

Về việc ban hành một squy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và qun lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định s13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 ban hành Quy định một số nội dung về công tác qun lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum

20/3/2017

5.

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi b bi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sdụng vn nhà nước của tnh Kon Tum

20/3/2017

6.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012

Về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Kon Tum

28/4/2017

7.

Quyết định

21 /2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014

Về việc quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013- 2020

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 ban hành Quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020

24/5/2017

8.

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012

V vic Quy định giá tối thiểu tài nguyên đối với lâm sn rừng tự nhiên, thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại lâm sản rừng trng, vườn trồng

Được thay thế bới Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 ban hành giá tối thiu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên và thuế sử dụng, đất nông nghiệp đối với các loại lâm sn rừng trồng, vườn trồng năm 2017 trên địa bàn tnh Kon Tum

24/5/2017

9.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 16/09/2015

Về vic sa đi, bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài ngun đối với gốc, rễ các loại lâm sn tại Mục A, Phần 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 ban hành giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên và thuế sdụng, đất nông nghiệp đi với các loại lâm sản rừng trồng, vườn trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/5/2017

10.

Quyết định

53/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006

Về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kim định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 bãi bQuyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kim định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tnh Kon Tum

08/6/2017

11.

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng lệ phí cấp bn sao, lphí chứng thực trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ny 20/6/2017 về việc bãi bcác Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

01/7/2017

12.

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012

Về ban hành mc thu phí đu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sn và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Được bãi b bi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc bãi bcác Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

01/7/2017

13.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012

Ban hành giá đtính l phí trước bạ nhà, đất và các tài sản khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 Ban hành giá tính lphí và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

08/7/2017

14

Quyết định

47/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Về vic Ban hành Quy trình khắc phục hậu quthiên tai trên địa bàn tnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quthiên tai trên địa bàn tnh Kon Tum

01/8/2017

15

Quyết định

973/QĐ-UB ngày 06/5/1996

Về việc ban hành quy trình thu nộp tiền cây đứng

Được bãi bỏ bi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

16.

Quyết định

32/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002

Về việc thành lập Trung lâm Y tế huyện KonPlong

Được bãi bỏ bởi Quyết định s 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

17

Quyết định

34/2002/-UB ngày 24/4/2002

Về việc đổi tên Trung tâm y tế huyện KonPlong (cũ) thành Trung tâm Y tế huyện Kon Ry

Được bãi bbởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hp với quy định của pháp luật

02/9/2017

18.

Quyết đnh

52/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005

Về việc thành lp Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông

Được bãi bỏ bi Quyết định s 41/2017/QĐ-UBND) ngày 23/8/2017 bãi bỏ các văn bn do Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

19.

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007

Về việc ban hành mức thu, t l phân bổ số thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán phí an ninh trật tự

Được bãi bỏ bi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

20

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mc thu, tỷ tệ phân b s thu, qun lý, sdụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thm định kết quả đấu thu trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bi Quyết định s 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

21

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mức thu, t l phân bsố thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bbởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bn do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

22.

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mc thu, tlệ phân bổ số thu, qun lý, sử dụng và thanh quyết toán phí thm định cp phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp

Được bãi b bi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

23.

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mức thu, tlệ phân bsố thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hp với quy định của pháp luật

02/9/2017

24.

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mức thu, tỷ l phân b sthu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

25.

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thm định và lệ phí cấp giấy phép các hoạt động liên quan đến tài nguyên nưc trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

26

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mức thu, tỷ l phân b s thu, qun lý, sdụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí tham quan danh lam thng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

27

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mức thu, tlệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cp bin số nhà trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

28

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mức thu, tlệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

29

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mc thu, tỷ lệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

30

Quyết định

30/2007/-UBND ngày 20/6/2007

Về việc ban hành mc thu, tỷ lệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí đăng ký, quản lý hộ khẩu trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

31.

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Về vic ban hành mc thu, tlệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

32.

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

Vviệc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí bình tuyển, công nhn cây mẹ, cây đu dòng, vườn ging, cây lâm nghip, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

33.

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008

Về việc ban hành mức thu, tỷ l phân bsố thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

34.

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008

Về việc min một số loại phí và lphí trên địa bàn tnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

35.

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

Ban hành Quy chế về vận động, qun lý và sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

36.

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân b s thu, qun lý, sdụng và thanh quyết toán Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

37.

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân b s thu, qun lý, sdụng và thanh quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

38.

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân b sthu, qun lý, sdụng và thanh quyết toán mức thu lệ phí cư trú trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

39.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân b s thu, qun lý, sdụng và thanh quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

40.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh vviệc ban hành mức thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

41

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010

Vviệc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lphí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

42.

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về việc thành lập Quỹ quốc phòng- an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

43.

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cp giấy phép kinh doanh vn tải bng xe ô tô trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

44.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

Vviệc ban hành Quy chế thu, qun lý, sử dụng QuQuốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

45.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012

Vviệc ban hành mc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

46.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013

Về quy định mức thu phí trông gi xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật vtrật lự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

47.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 30/01/2014

Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thi sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

48.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014

Về việc ban hành một số mức chi cho công tác xóa mù ch, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

49.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014

Về định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

50.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Về ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên đa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

51.

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

52.

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

của UBND tỉnh Kon Tum về thu phí tham quan di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Bảo tàng tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

53.

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

54.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016

Quy định tiêu thc phân công cơ quan thuế qun lý đi với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

55.

Chthị

27/CT-UB ngày 26/10/1994

Về việc tăng cường qun lý thu thuế đối với hoạt động sn xut kinh doanh, liên doanh, liên kết, giao khoán, làm thuê... với doanh nghiệp Nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

56.

Chthị

38/CT-UB ngày 14/11/1995

Về tăng cường công tác thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

57.

Chthị

20/1998/CT-UB ngày 24/6/1998

Về việc n định và công khai mức thuế đối với hsản xuất kinh doanh công thương nghiệp ngoài quốc doanh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

58.

Chthị

13/1999/CT-UB ngày 05/6/1999

Về tăng cường và thống nhất qun lý phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

59.

Chthị

04/2000/CT-UB ngày 29/5/2000

Về việc chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

60.

Chthị

10/2000/CT-UB ngày 15/8/2000

Về vic sử dụng hóa đơn, chng từ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghip trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

61.

Chthị

07/2001/CT-UB ngày 17/4/2001

Về việc tăng cường qun lý đối vi hoạt động kinh doanh xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

62.

Chthị

01/2002/CT-UB ngày 04/01/2002

V vic tăng cường qun lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

63.

Chthị

05/CT-UB ngày 02/6/2005

Về tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

02/9/2017

64.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

Về việc ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đi với khách tham quan du lịch tại Khu Thương mại - Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc bãi bQuyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế mua - bán hàng min thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu Thương mại - Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

08/9/2017

65.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trvề trong ngày do địa hình cách tr, giao thông đi lại khó khăn

Được thay thế bởi Quyết định s 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không th đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

16/9/2017

66.

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014

Về việc Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sn; nước thiên nhiên trên địa bàn tnh Kon Tum và

Được thay thế bi Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2017 trên địa bàn tnh Kon Tum

10/12/2017

67.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015

Về việc sửa đổi giá ti thiểu tài nguyên đối với khoáng sản vàng quy định tại điểm 1 Mục VI phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tnh

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa ging nhau năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10/12/2017

68.

Quyết định

66/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bi Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

20/12/2017

69.

Quyết định

38b/1999/QĐ-UBND ngày 13/8/1999

Về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

Được bãi bỏ bi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

70.

Chỉ thị

01/2000/CT-UB ngày 10/4/2000

Vtổ chức phổ biến tuyên truyền Bộ luật Hình sự

Được bãi bỏ bi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

71.

Quyết định

22/2000/QĐ-UBND ngày 26/6/2000

Về việc không ủy quyền ký cấp bản sao quyết định thay đổi cải chính hộ tịch

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

72.

Chthị

16/2000/CT-UB ngày 07/11/2000

Về tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

Được bãi bbởi Quyết định s 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

73.

Chthị

06/2002/CT-UB ngày 13/5/2002

Về vic triển khai thực hiện Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 và Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/03/2002 của Chính phủ

Được bãi b bi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bỏ các văn bn do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

74.

Quyết định

82/2004/QĐ-UBND ngày 24/11/2004

Về việc xác lập phạm vi khu vực biên giới, vành đai, vùng cấm tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi b các văn bn do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

75.

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009

Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ 1 sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

Được bãi bbởi Quyết định s56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

76.

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tnh

Được bãi bbởi Quyết định s 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

77.

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012

Về sửa đổi một số mức chi chế độ hội nghị được ban hành kèm theo Quyết định s46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân tnh

Được bãi bbởi Quyết định s 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

78.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013

Vviệc quy định một số chế độ chi tiêu đảm bo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Được bãi bbởi Quyết định s 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

79.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngây 21/01/2013

Về mức chi bồi dưng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tnh Kon Tum

Được bãi bbởi Quyết định s 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

80.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

Về mc trích từ các khon thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bbởi Quyết định s 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

81.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Được bãi bbởi Quyết định s 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 bãi bcác văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

22/12/2017

82.

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/12/2017

83.

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành hệ số điều chnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tnh Kon Tum

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (Cháp dụng đến hết năm 2017. Hiện nay áp dụng theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum)

31/12/2017

84

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn (Chỉ áp dụng đến hết năm 2017)

31/12/2017

85.

Nghị quyết

74/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn (Chi áp dụng đến hết năm 2017)

31/12/2017

86.

Nghị quyết

63/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016

Về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Quy định về Phí bo vmôi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tnh Kon Tum

31/7/2017

87.

Nghị quyết

31/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-ND ngày 21/7/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tnh Kon Tum

31/7/2017

88.

Nghị quyết

01/2012/NQ-ND ngày 05/4/2012

Sửa đổi một số mức chi chế độ hội nghị được ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp th15 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội tho quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tnh Kon Tum

31/7/2017

89.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Quy định một số chế độ, định mc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đm bo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

31/7/2017

90.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Về mc chi bồi dưng đi với cán b, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Quy định mức chi bồi dưng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, x lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/7/2017

91.

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Về mức trích từ các khon thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra dã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hin qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/7/2017

92.

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về Đề án Quỹ quốc phòng-an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được bãi bbởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

93.

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

94.

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về định mức chi đối với hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật qun chúng cấp tnh, cấp huyện trên địa bàn tnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

95.

Nghị quyết

35/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế qun lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum ban hành

31/7/2017

96.

Nghị quyết

65/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016

Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phthông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (Chỉ áp dụng đến hết năm học 2016-2017. Hiện nay thực hiện theo Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập năm hc 2016-2017 trên địa bàn tnh)

30/6/2017

97.

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND ngày 05/4/2010

Về việc sửa đổi Mục III Nghị quyết về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII ngày 14 tháng 12 năm 1996.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum ban hành

21/12/2017

98.

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc bổ sung số lượng lực lượng công an xã tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum ban hành

21/12/2017

Tng số: 98 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/20171

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bn

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN B: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B: Không có

 1 Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng ca các kỳ công bố trước nhưng chưa được công b.

1 Văn bn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực loàn bộ thuộc đối tượng của các kỳ công bổ trước nhưng chưa được công bố.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2018
Ngày hiệu lực26/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýLại Xuân Lâm
       Ngày ban hành26/01/2018
       Ngày hiệu lực26/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum

           • 26/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực