Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND về định mức hoạt động, mức chi hoạt động bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng biểu diễn Đội tuyên truyền lưu động Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 02/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng biểu diễn Đội tuyên truyền lưu động Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG, MỨC CHI BỒI DƯỠNG LUYỆN TẬP, BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 7 về định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về định mức hoạt động, mức chi hoạt động bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Định mức hoạt động:

STT

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Cấp tỉnh

Cấp huyện

01

Số buổi hoạt động trong năm

Tối đa không quá 110 buổi

Tối đa không quá 100 buổi

02

Tổ chức liên hoan hội thảo, hội thi Đội Tuyên truyền lưu động

Tối đa không quá 02 cuộc

Tối đa không quá 02 cuộc

03

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Tối đa không quá 10 tài liệu

Tối đa không quá 10 tài liệu

04

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Tối đa không quá 02 lớp

Tối đa không quá 02 lớp

05

Biên tập, dàn dựng chương trình trình

Tối đa không quá 05 chương trình

Tối đa không quá 05 chương trình

2. Mức chi bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập:

a. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn, mức chi như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/buổi

STT

Nội dung

Mức chi

01

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (số buổi tập cho 01 chương trình mới tối đa là 10 buổi)

32.000

02

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động (vai diễn chính)

52.000

03

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động (vai diễn khác)

40.000

b. Tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng) tham gia tập luyện chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh và các huyện, thành phố thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có), được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn như tuyên truyền trong biên chế nêu trên.

c. Đối với các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh khi tập luyện tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/buổi

STT

Nội dung

Mức chi

01

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (số buổi tập cho 01 chương trình mới tối đa là 10 buổi)

64.000

02

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động (vai diễn chính)

104.000

03

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động (vai diễn khác)

80.000

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VX3. KTTH3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực01/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng biểu diễn Đội tuyên truyền lưu động Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng biểu diễn Đội tuyên truyền lưu động Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực01/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng biểu diễn Đội tuyên truyền lưu động Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng biểu diễn Đội tuyên truyền lưu động Kon Tum