Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH DO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi b các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn s 1247/SKHDT-KTĐN ngày 21/7/2017; S Y tế tại Tờ trình số 1963/SYT-TCCB ngày 24/7/2017; Sở Tư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 08/8/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 49 (bn mươi chín) văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể:

1. Quyết định số 973/QĐ-UB ngày 06/5/1996 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy trình thu nộp tin cây đứng.

2. Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện KonPlong;

3. Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên Trung tâm y tế huyện KonPlong (cũ) thành Trung tâm Y tế huyện Kon Ry;

4. Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông.

5. Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lphân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán phí an ninh trật tự.

6. Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bsố thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

7. Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8. Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bsố thu, quản lý, sdụng và thanh quyết toán phí thm định cấp phép sdụng vật liệu ncông nghiệp.

9. Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ l phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tnh Kon Tum.

10. Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tnh Kon Tum.

11. Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tlệ phân bsố thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

12. Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí tham quan danh lam thng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

13. Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bsố thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lphí cấp bin snhà trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

14. Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

15. Quyết định s 29/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tlệ phân bsố thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí đăng ký, qun lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

16. Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí đăng ký, quản lý hộ khu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

17. Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bsố thu, qun lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cp giấy phép cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

18. Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, t lphân bổ số thu, qun lý, sdụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí bình tuyn, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống, cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

19. Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lphí địa chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

20. Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc miễn một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

21. Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế vvận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Kon Tum

22. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, t lphân b s thu, qun lý, sử dụng và thanh quyết toán Phí bảo vệ môi trường đối với chất thi rn.

23. Quyết định số 10/2009/QD-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tlệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

24. Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tlệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

25. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tlệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

26. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý, sdụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

27. Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

28. Quyết dinh số 41/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lp Quỹ quốc phòng- an ninh cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

29. Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

30. Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

31. Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

32. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về quy định mức thu phí trông gi xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm gido vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

33. Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 30/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thi sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

34. Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành một số mức chi cho công tác xóa mù ch, hỗ trợ phcập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

35. Quyết định số 15/2014/QD-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về định mức hoạt động, mức chi bồi dưng luyện tập, bồi dưỡng biu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

36. Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành lệ phí cấp giấy chng nhận đăng ký kinh doanh, cung cp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

37. Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

38. Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về thu phí tham quan di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Bo tàng tỉnh.

39. Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 UBND tỉnh Kon Tum quy định mức thu, nộp, qun lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

40. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

41. Chthị số 27/CT-UB ngày 26/10/1994 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường qun lý thu thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, giao khoán, làm thuê... với doanh nghiệp Nhà nước.

42. Chỉ thị số 38/CT-UB ngày 14/11/1995 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

43. Chỉ thị số 20/1998/CT-UB ngày 24/6/1998 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ổn định và công khai mức thuế đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

44. Chỉ thị số 13/1999/CT-UB ngày 05/6/1999 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường và thống nhất quản lý phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

45. Chthị số 04/2000/CT-UB ngày 29/5/2000 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

46. Chthị số 10/2000/CT-UB ngày 15/8/2000 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sử dng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

47. Chỉ thị số 07/2001/CT-UB ngày 17/4/2001 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh xe gn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

48. Chthị s01/2002/CT-UB ngày 04/01/2002 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh.

49. Chỉ thị s 05/CT-UB ngày 02/6/2005 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường các biện pháp chng thất thu ngân sách nhà nước và xlý nợ đọng.

Điều 2. Thủ trưởng các quan, đơn vị có liên quan căn cứ lĩnh vực quản lý nhà nước của quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, bãi bhoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các văn bản quy định tại Điều 1 Quyết định này (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 02 tháng 9 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Th trưng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực
Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn
Đại biu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, C
ng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-NC
2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2017
Ngày hiệu lực02/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành23/08/2017
       Ngày hiệu lực02/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật Kon Tum

           • 23/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực