Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2016/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2016 đạt được những kết quả quan trọng:

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,06%, các sản phẩm chủ lực tiếp tục phát triển, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chất lượng giáo dục được nâng lên; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trẻ em đạt được nhiều kết quả; công tác phòng chống khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép... được chỉ đạo quyết liệt; tác phong thực thi công vụ có chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách không đạt kế hoạch; chất lượng tăng trưởng và tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được xử lý triệt để; kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ còn nhiều hạn chế; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị còn nhiều yếu kém; dịch sốt xuất huyết xảy ra trên diện rộng. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị chưa kịp thời, hiệu quả thấp. An ninh, trật tự khu vực biên giới và nông thôn có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép, nhất là tại khu vực biên giới chưa được ngăn chặn triệt để…

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nói trên chủ yếu là do chất lượng lao động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, năng suất lao động thấp; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, rủi ro cao; hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính chưa cao, thiếu tính chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ công chức một số địa phương chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ, thiếu năng động, sáng tạo trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; chất lượng tham mưu, phục vụ và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt. Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của doanh nghiệp, người dân; giá cả một số mặt hàng nông sản là lợi thế của địa phương thiếu tính ổn định...

Điều 2. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017

1. Mục tiêu tổng quát: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội Tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại; liên kết, hợp tác nội vùng, liên vùng và khu vực Tam giác phát triển.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế(1): Tỷ trọng Nông - Lâm - Thủy sản đạt 28-29%; tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng đạt 24-25%; tỷ trọng Thương mại - Dịch vụ đạt 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người trên 34 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 1.848.000 triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 80 triệu USD. Dân số trung bình 520 ngàn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%; Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2016 (riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm). Có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 29 giường; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,8%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,84%. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%. Diện tích lúa Đông Xuân 2017 - 2018 là 6.000 ha.

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại; các loại cây trồng có lợi thế, giá trị kinh tế cao; chuyển đổi diện tích sản xuất lúa nước thiếu nước tưới, kém hiệu quả sang trồng cây phù hợp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, giống mới và thâm canh để tăng năng suất, sản lượng nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Nghiên cứu thực hiện mô hình giao khoán quản lý bảo vệ rừng và đảm bảo cuộc sống cho người dân bằng nghề rừng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, khai thác, chế biến lâm sản trái pháp luật. Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Tăng cường xúc tiến đầu tư vào khu du lịch sinh thái Măng Đen, đầu tư các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn. Rà soát, đề xuất cơ chế, biện pháp khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, chú trọng nuôi dưỡng các nguồn thu có nhiều tiềm năng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh. Cơ cấu lại nhiệm vụ chi thường xuyên đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và định mức chi năm 2017. Hỗ trợ đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, phát triển ba vùng kinh tế động lực, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Tập trung đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh. Ưu tiên bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2017, hạn chế khởi công xây dựng mới các công trình, dự án chưa thật sự cấp thiết; kiên quyết điều chuyển, rút vốn công trình chậm tiến độ, không sử dụng hết vốn để bố trí cho công trình cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm.

2. Tăng cường, kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu cơ, buôn lậu, hoạt động bán hàng đa cấp... Làm tốt công tác ổn định giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu; triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, chú trọng các nguồn hàng xuất khẩu, khai thác tốt các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới. Thông tin kịp thời những hiệp định, cam kết về hợp tác quốc tế cho doanh nghiệp chủ động nắm bắt những cơ hội mới để mở rộng thị trường.

3. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính liên kết giữa các vùng trong tỉnh, giữa các tỉnh trong khu vực. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông đô thị trên cơ sở khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có. Huy động nguồn lực để đẩy mạnh phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Khắc phục các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng.

4. Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chất thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu sản xuất tập trung. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động phòng, chống, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

5. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện một cửa hiện đại nhằm giảm các chi phí không cần thiết cho công dân, doanh nghiệp. Đơn giản hóa và hợp lý hóa hệ thống thủ tục hành chính, trong đó rà soát, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh.

6. Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc. Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học (các chế phẩm vi sinh) trong phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng, bảo quản, chế biến nông sản... Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm có lợi thế.

7. Tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 (2014 - 2019). Phát triển hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thu hẹp sự chênh lệch về khả năng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân. Phòng, chống có hiệu quả sự lây lan các dịch bệnh ở người. Nâng cao trình độ chuyên môn và y đức của đội ngũ y, bác sĩ. Tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

8. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, khoáng sản, tài chính ngân sách... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản nhà nước.

9. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Theo dõi, nắm chắc tình hình, đặc biệt là trên tuyến biên giới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, diễn tập phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phối hợp diễn tập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác đối ngoại; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào và Campuchia giáp biên với tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng1 Chưa bao gồm thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế Kon Tum
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành09/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế Kon Tum