Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Đắk Nông đã được thay thế bởi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí lệ phí Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5098/TTr-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 218/BC-HĐND ngày 10/12/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Mức thu phí

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với hộ gia đình, đơn vị, tổ chức sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước của đơn vị kinh doanh nước sạch

 

 

1.1

- Hộ gia đình

- Cơ quan Nhà nước

- Đơn vị vũ trang nhân dân

- Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến

Tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

5%

1.2

- Cơ sở: Rửa xe ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy

- Phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác

Tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

6%

2

Đối với hộ gia đình, đơn vị, tổ chức sử dụng nước tự khai thác nước để sử dụng

 

 

2.1

- Hộ gia đình

- Cơ quan Nhà nước

- Đơn vị vũ trang nhân dân

- Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến

Tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

5%

2.2

- Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy

- Phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác

Tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

6%

2. Quản lý và sử dụng phí:

2.1. Đối với đơn vị kinh doanh nước sạch: Được để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần phí còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước.

2.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thuộc trường hợp tự khai thác để sử dụng: Được để lại 15% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí.

3. Các nội dung có liên quan về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không quy định tại nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Bãi bỏ Mục III, Phần B Quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 8 thông./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- UBTC - NS của Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, LĐ và CV Phòng CT.HĐND (Sơn).

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 29/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/12/2013
Ngày hiệu lực 29/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Đắk Nông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Đắk Nông
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 29/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Điểu K'ré
Ngày ban hành 19/12/2013
Ngày hiệu lực 29/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Đắk Nông

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Đắk Nông