Quyết định 997/QĐ-UBND

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 997/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KỲ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 64/TTr-STP ngày 26 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới;

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải kết quả hệ thống hóa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và đăng Công báo tỉnh đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực.

2. Đối với Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành tham mưu xử lý và xây dựng văn bản kịp thời theo tiến độ đã đề ra.

3. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm in và phát hành Tập hệ thống hóa đối với các văn bản còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xử lý kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018, báo cáo UBND tỉnh đ theo dõi và xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu997/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 997/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 997/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước tỉnh Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu997/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýNguyễn Bốn
       Ngày ban hành04/07/2019
       Ngày hiệu lực04/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 997/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 997/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước tỉnh Đắk Nông

           • 04/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực