Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 8 ban hành

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã được thay thế bởi Nghị quyết 40/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng các loại phí lệ phí Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1238/TTr-UBND ngày 13/6/2007 về việc ban hành các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 19/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Biểu mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế một phần Nghị quyết số 328/2004/NQ-HĐI ngày 31/12/2004 của HĐND tỉnh: những loại phí và lệ phí đã được xây dựng lại để phù hợp với Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, còn những loại phí và lệ phí chưa được xây dựng lại để thay thế Nghị quyết số 328/2004/NQ-HĐI thì vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 328/2004/NQ-HĐI ngày 31/12/2004 của HĐND tỉnh, Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC cho đến khi HĐND tỉnh có nghị quyết mới hoặc bổ sung.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
K’ Beo

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực04/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
     Người kýK’ Beo
     Ngày ban hành25/07/2007
     Ngày hiệu lực04/08/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông