Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại bao gồm: Antimon, Bauxít, Thuỷ ngân, Arsen, Vàng, Thiếc và Vonfram trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015, có xét đến 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng trong nhóm kim loại tỉnh Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 30/2008/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG TRONG NHÓM KIM LOẠI BAO GỒM: ANTIMON, BAUXÍT, THUỶ NGÂN, ARSEN, VÀNG, THIẾC VÀ VONFRAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01/11/2007 của thủ tướng chính phủ; Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/3/2008 và số 11/2008/ QĐ-BCT ngày 05/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Bauxít, Antimon, Thiếc, Vonfram, Vàng, Đồng, Niken, Molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Xét Tờ trình số 46 /TTr-UBND ngày 20/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại bao gồm: Antimon, Bauxít, Thuỷ ngân, Arsen, Vàng, Thiếc và Vonfram trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015, có xét đến 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại bao gồm: Antimon, Bauxít, Thuỷ ngân, Arsen, Vàng, Thiếc và Vonfram trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015, có xét đến 2020.

(Có phụ lục tóm tắt quy hoạch kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, tổ chức triển khai và thực hiện quy hoạch này. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý một số nội dung sau đây:

Việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại   bao gồm: Antimon, Bauxít, Thuỷ ngân, Arsen, Vàng, Thiếc & Vonfram phải theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc triệt để các giải pháp bảo vệ môi trường từ khâu thẩm định dự án đến việc khai thác, vận chuyển, chế biến các loại quặng. Các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến quặng trong nhóm kim loại phải cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Ưu tiên cấp mỏ quặng trong nhóm kim loại cho các nhà đầu tư có cơ sở chế biến, luyện kim; có tiềm lực về tài chính, có khả năng ứng dụng thiết bị công nghệ hiện đại; chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của tỉnh.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, tận thu, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

TÓM TẮT

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG TRONG NHÓM KIM LOẠI BAO GỒM: ANTIMON, BAUXÍT, THUỶ NGÂN, ARSEN, VÀNG, THIẾC VÀ VONFRAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009-2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2008 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH.

1. Quan điểm phát triển

- Quặng trong nhóm kim loại là nguồn tài nguyên quan trọng của tỉnh cần được thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, không gây cạn kiệt tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn có quặng trong nhóm kim loại.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại là cơ sở để tổ chức đánh giá lại trữ lượng tài nguyên quặng trong nhóm kim loại, hoạch định khâu khai thác chế biến phát triển phù hợp với ngành luyện kim; bảo đảm lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và của nhân dân vùng có quặng.

- Xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại với công nghệ thiết bị hiện đại để tận thu tối đa tài nguyên khoáng sản, đảm bảo phát triển bền vững và phù hợp phát triển KTXH của tỉnh.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có tiềm lực kinh tế, nhân lực trình độ cao... và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, luyện kim các loại quặng trong nhóm kim loại trên địa bàn tỉnh (trừ đầu tư mới cơ sở luyện kim Thiếc và Antimon kim loại), trên cở sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, với địa phương.

2. Mục tiêu phát triển

- Công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại cần phải đáp ứng nhu cầu nguyên liệu quặng trong nhóm kim loại cho ngành luyện kim trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và phù hợp với quy hoạch chung của cả nước.

- Xác định cụ thể các vùng: thăm dò, khai thác, chế biến, các vùng: cấm, hạn chế và đấu thầu đối với hoạt động khoáng sản trong nhóm kim loại, để đảm bảo cho hoạt động khoáng sản thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Tăng trưởng GTSXCN ngành khai thác quặng trong nhóm kim loại giai đoạn 2006-2010: 27,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 là: 35%/năm.

II. NỘI DUNG QUI HOẠCH

1. Quy hoạch thăm dò quặng trong nhóm kim loại: Trong nhóm kim loại có 30/38 mỏ và điểm quặng cần đưa vào thăm dò, được phân kỳ cụ thể như sau:

* Giai đoạn 2009-2015: Các mỏ đưa vào điều tra, thăm dò:

- Antimon: 3 điểm mỏ xã Văn Lăng (Đồng Hỷ); Đồng Nghè (Phú Lương);

- Bauxít: Bình Long, La Chế (Võ Nhai);

- Thuỷ ngân: Lân Dần, Khắc Kiệm, Sảng Mộc (Võ Nhai) và Tân Lập (Đồng Hỷ);

- Thiếc: La Bằng, Tây Núi Pháo, Yên Lãng (Đại Từ);

- Vonfram: Đá Liền (Đại Từ) phần diện tích còn lại khoảng 44,7Km2;

- Vàng: Trại Cau - Hoan, La Bựng - La Chanh, Văn Hán - Làng Đẩu, Thác Lạc - Hoà Bình, Suối Găng, Bãi Vàng, Ngàn Me (Đồng Hỷ); Xóm Bìa (Phổ Yên), Tràng Định (Võ Nhai);

* Giai đoạn 2016 - 2020: các mỏ đưa vào điều tra, thăm dò:

- Arsen: Rừng Vầu, Suối Đan Sen (Đại Từ);

- Bauxít: Sa Lung và Thượng Nung (Võ Nhai);

- Vàng: Đèo Nứa, 3 điểm mỏ xã Thành Công, xã Phúc Thuận (Phổ Yên), Khe Hoặc (Đồng Hỷ); và tiếp tục điều tra, thăm dò các mỏ mới phát hiện trong nhóm kim loại.

2. Quy hoạch khai thác quặng trong nhóm kim loại

* Khai thác giai đoạn 2009 - 2015: Các mỏ đưa vào khai thác:

- Antimon: 3 điểm mỏ xã Văn Lăng (Đồng Hỷ); Đồng Nghè (Phú Lương).

- Thuỷ ngân: Lân Dần, Khắc Kiệm, Thần Sa (Võ Nhai);

- Thiếc: La Bằng, Tây Núi Pháo, Yên Lãng, Phục Linh (Đại Từ);

- Vonfram: Đá Liền (Đại Từ) diện tích 9,211Km2 và phần diện tích còn lại khoảng 44,7Km2 nếu kết quả thăm dò khả quan.

- Vàng: Bãi Vàng, La Bằng - La Chanh (Đồng Hỷ), Xóm Bìa (Phổ Yên), Đá Mài, Khau Âu, Khắc Kiệm - Bản Ná (Võ Nhai).

* Khai thác giai đoạn 2016 - 2020: Các mỏ đưa vào khai thác:

- Bauxít: Bình Long, La Chế, Nà Đông, Sa Lung, Thượng Nung.

- Thuỷ ngân: Sảng Mộc, Tân Lập;

- Vàng: Trại Cau - Hoan, Hoà Khuê - Đoàn Kết, Vân Hán - Làng Đẩu, Thác Lạc, Suối Găng, Ngàn Me, Khe Hoặc, Làng Nhâu, Tràng Định, Đèo Nứa, 3 điểm mỏ xã Thành Công, xã Phúc Thuận;

* Các khu vực khai thác tận thu: “Khai thác tận thu được thực hiện đối với khoáng sản còn lại ở mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ để thanh lý hoặc bãi thải trong khai thác, chế biến của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ”(1), có thể xem xét cấp giấy phép khai thác tận thu đối với các mỏ đã đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

3. Quy hoạch chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại

- Công ty TNHH NN MTV Kim loại mầu Thái Nguyên tiếp tục đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ để đảm bảo sản lượng sản xuất Thiếc kim loại 99,95%Sn là 500 tấn/năm vào năm 2010 và 1.000 tấn /năm sau năm 2015.

- Công ty TNHH Thực Nghiệp - Trung Nhất - Bảo Thắng có dây chuyền tuyển rửa quặng và luyện kim Antimon tại cụm công nghiệp Trúc Mai, huyện Võ Nhai công suất: 2.000 tấn Antimon kim loại/năm.

- Cuối năm 2010 nhà máy chế biến sâu tinh quặng đa kim núi Pháo của Công ty TNHH liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo được đầu tư và đi vào hoạt động với công suất khoảng 6.000 đến 8.000 tấn WO3/năm. Vốn đầu tư cho chế biến sâu của đơn vị giai đoạn 2009-2015 khoảng 1.000 tỷ đồng.

- Đến năm 2009 sẽ có: 2 xưởng tuyển chế biến sâu quặng Vàng gốc của HTX công nghiệp & vận tải Chiến Công với công suất khoảng 50 Kg vàng 99,99%/năm; 2 xưởng tuyển chế biến sâu quặng Vàng sa khoáng của Công ty CP ĐT&XD Thăng Long với công suất khoảng 110Kg vàng 99,99%/năm.

- Đến năm 2010 sẽ có xưởng tuyển chế biến sâu quặng Thuỷ ngân của HTX công nghiệp & vận tải Chiến Công với công suất khoảng 30 tấn Hg/năm;

4. Vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư cho cả giai đoạn 2009-2020: 3.307,5 tỷ đồng chia ra:

- Vốn đầu tư cho công tác thăm dò quặng trong nhóm kim loại: 16,5 tỷ;

- Vốn đầu tư cho hoạt động khai thác quặng trong nhóm kim loại: 1.927 tỷ;

-Vốn đầu tư cho hoạt động chế biến quặng trong nhóm kim loại: 1.364 tỷ.

III. GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Giải pháp về hạ tầng cơ sở

- Cần phải gắn quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác và chế biến quặng trong nhóm kim loại trên địa bàn tỉnh với quy hoạch các ngành có liên quan của tỉnh.

- Tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có phục vụ cho công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến.

2. Giải pháp về vốn

- Doanh nghiệp huy động vốn từ các nguồn: vay tín dụng; tư nhân, hỗn hợp, cổ phần, FDI... để đầu tư vào khâu thăm dò, khai thác, chế biến sâu quặng trong nhóm kim loại

- Lựa chọn phương án đầu tư hợp lý, có trọng điểm vào các mỏ phù hợp với quy hoạch này và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Thu hút cán bộ, công nhân có chuyên môn, kỹ thuật cao.

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, lao động trong các hộ bị ảnh hưởng và các hộ trong diện di dời tái định cư bởi hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

- Hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho công nhân trong ngành khai thác, chế biến khoáng sản theo qui chế hiện hành của tỉnh.

4. Giải pháp về kỹ thuật và công nghệ

- Khâu khai thác và tuyển rửa chủ yếu sử dụng công nghệ và thiết bị trong nước, chỉ nhập một số thiết bị nước ngoài có chất lượng nổi trội hẳn và đặc thù riêng đối với từng loại quặng trong nhóm kim loại;

- Đánh giá lại trình độ công nghệ để có phương án đầu tư, Cải tạo nâng cao hiệu quả sản xuất với phương châm: Công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở tận dụng thiết bị, công nghệ đang có; đầu tư vào những khâu then chốt, quan trọng.

- Đối với các cơ sở luyện kim đầu tư mới: Các nhà đầu tư nhất thiết phải lựa chọn công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại trên thế giới.

5. Giải pháp bảo vệ môi trường và sinh thái.

- Các dự án khai thác, chế biến, luyện kim nhóm kim loại phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm và triệt để các giải pháp bảo vệ môi trường từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án khai thác, chế biến khoáng sản.

- Thực hiện đề án bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH của tỉnh.

6. Giải pháp quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

- Thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 96-TB/TU ngày 23/8/2006;

- Thực hiện nghiêm túc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại trên địa bàn tỉnh; mọi hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải xuất phát từ quy hoạch, kế hoạch.

- Thực hiện Đề án quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010; các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về lựa chọn nhà đầu tư, về trình tự thủ tục lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động khoáng sản.

- Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản qui phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng qui định của pháp luật.

- Đề cao vai trò và trách nhiệm tham mưu, đề xuất, thẩm định của Sở Công thương, Sở Tài nguyên & Môi trường trong quản lý hoạt động khoáng sản. Tăng cường sự phối hợp quản lý của các ngành, các cấp về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

- Để đảm bảo ngành công nghiệp khai thác khoáng sản phát triển ổn định và bền vững đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước; thì chỉ cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cho những đơn vị có: Năng lực tài chính; thiết bị công nghệ tiên tiến; đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý chuyên ngành được đào tạo cơ bản, kinh nghiệm trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dự án đầu tư khả thi, hiệu quả, được thẩm định phê duyệt theo quy định của pháp luật; cam kết và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và bảo đảm quyền lợi của người dân, thực hiện nghĩa vụ với địa phương nơi có hoạt động khoáng sản. Khuyến khích các dự án chế biến sâu khoáng sản và luyện kim (riêng sản xuất Thiếc, Antimon kim loại thì không cho đầu tư mới, vì năng lực sản xuất đã quá mất cân đối so với nguồn nguyên liệu của tỉnh).

- Thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoạt động khoáng sản, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các đội quản lý liên ngành về khoáng sản. Tăng cường biên chế, cơ cấu tổ chức, trang bị điều kiện làm việc cho hệ thống quản lý nhà nước về các hoạt động khoáng sản đến cấp huyện.

7. Bảo vệ quyền lợi người dân, địa phương nơi có hoạt động khoáng sản:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của người dân và địa phương tại vùng có quặng trong nhóm kim loại. Đối với những khu vực mỏ phải di dân tái định cư ngoài việc đền bù theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư phải có phương án hỗ trợ tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân khu vực tái định cư, nhất là các mỏ có diện tích khai thác lớn như: Đá Liền, Tây núi Pháo..., có trách nhiệm hỗ trợ, đóng góp với địa phương trong tu sửa, xây mới cơ sở hạ tầng như: Hệ thống giao thông, điện, nước...

HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng trong nhóm kim loại tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng trong nhóm kim loại tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Vượng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng trong nhóm kim loại tỉnh Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng trong nhóm kim loại tỉnh Thái Nguyên

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực