Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động trách nhiệm đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/NQ-HĐND bãi bỏ 30/2012/NQ-HĐND Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động trách nhiệm


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2012/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY, QUẢN LÝ SAU CAI VÀ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC CAI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm); các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo việc áp dụng, chấp hành biện pháp đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện và tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm và cơ sở cai nghiện cộng đồng.

Người nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định được áp dụng biện pháp đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.

- Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm và các cơ sở cai nghiện cộng đồng được áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú.

2. Thời gian áp dụng đối với người vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm và tại các cơ sở cai nghiện cộng đồng:

- Thời gian cai nghiện đối với người vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh, thành phố là 12 tháng.

- Thời gian cai nghiện đối với người vào cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện cộng đồng là 03 tháng.

- Thời gian quản lý tại nơi cư trú đối với người sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tại các Trung tâm và các cơ sở cai nghiện cộng đồng trở về tái hòa nhập cộng đồng là 12 tháng.

3. Nguồn kinh phí và phân cấp quản lý:

a) Nguồn kinh phí:

- Nguồn dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương.

- Nguồn ngân sách Chương tình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy.

- Nguồn đóng góp của bản thân hoặc gia đình người nghiện, người sau cai nghiện ma túy.

- Nguồn thu từ kết quả lao động sản xuất của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xấ hội tỉnh, thành phố.

- Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Việc lập dự toán, thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện và chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại cộng đồng: (Có Phụ lục số 01 đính kèm).

5. Một số chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, thành phố: (Có Phụ lục số 02 đính kèm).

6. Trách nhiệm đóng góp của người cai nghiện ma túy tại Trung tâm cai nghiện tỉnh, thành phố và cơ sở cai nghiện cộng đồng: (Có Phụ lục số 03 đính kèm).

7. Hỗ trợ công tác quản lý sau cai nghiện ma túy: (Có Phụ lục số 04 đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 13/12/2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHÍNH SÁCH HÕ TRỢ CÁN Bộ LÀM CÔNG TÁC CAI NGHIỆN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Nghị quyết sổ: 30/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh)

1. Chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại cộng đồng:

a) Cai nghiện ma túy tại Cụm xã vùng cao Mường Hum, huyện Bát Xát:

- Thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác trị giá là 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

- Tiền ăn cho đối tượng cai nghiện ma túy thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật là 600.000đ/ người/tháng, thời gian hỗ trợ là 03 tháng.

- Tiền mua sắm vật dụng cá nhân cần thiết mức 200.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

- Tiền điện, nước sinh hoạt 50.000 đồng/người/tháng, thời gian 03 tháng.

b) Cai nghiện tại các Nhà cai nghiện xã, phường thuộc thành phố Lào Cai:

- Tiền ăn là 600.000đ/người/tháng, thời gian hỗ trợ cai nghiện là 03 tháng,

- Thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác trị giá: 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

- Tiền điện, nước 50.000đồng/người/tháng, thời gian 3 tháng.

2. Chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng

a) Chi lập, thẩm tra hồ sơ cho đối tượng cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 30.000 đồng/hồ sơ.

b) Chi họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ áp dụng cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng của Hội đồng tư vấn:

- Thành viên tham dự: 50.000 đồng/người/buổi.

- Chi nước uống cho người tham dự: 15.000 đồng/người/buổi.

c) Chi hỗ trợ Tổ công tác cai nghiện ma túy khi tham gia công tác điều trị, quản lý, bảo vệ, tư vấn, hỗ trợ người cai nghiện:

- Chi công tác quản lý: Văn phòng phẩm, in hồ sơ, mua sổ sách, trang thiết bị phục vụ việc theo dõi, thống kê, lập danh sách, quản lý hồ sơ người cai nghiện ma túy. Mức chi thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 1.000.000 đồng/cơ sở/tháng hoạt động.

- Chi hỗ trợ cán bộ tham gia công tác điều trị, quản lý, bảo vệ người cai nghiện ma túy trong thời gian điều trị cắt cơn nghiện ma túy bắt buộc tập trung tại cộng đồng ở mức 50.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn về tâm lý, xã hội cho người cai nghiện ma túy 3 tháng/lần với mức như sau:

+ 50.000 đồng/buổi tư vấn/người cai nghiện ma túy;

+ 70.000 đồng/buổi tư vấn/nhóm người cai nghiện ma túy (từ hai người trở lên).

d) Mỗi xã, phường, thị trấn có mô hình cai nghiện cộng đồng được bố trí 01 định suất theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện được hỗ trợ mức 350.000 đồng/ người/tháng.

e) Chi phí vận chuyển người nghiện ma túy từ nơi cư trú của người nghiện đến cơ sở điều trị cắt cơn tập trung tại cộng đồng (nếu có): Mức chi theo giá cước vận tải áp dụng tại địa phương hoặc chi phí thực tế (nếu đơn vị tự bố trí phương tiện vận chuyển) hoặc hợp đồng thuê xe (nếu thuê ngoài).

 

PHỤ LỤC SỔ 02

TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ CAI NGHIỆN CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 30/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh)

1. Đối với người vào cai nghiện tại Trung tâm tỉnh, thành phố:

a) Người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm hoặc gia đình của người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm có trách nhiệm đóng góp một phần tiền ăn mức 150.000đ/người/tháng (trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của Thông tư liên tịch số 27).

b) Người tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm phải đóng góp toàn bộ chi phí trong thời gian ở Trung tâm, gồm các khoản sau:

- Tiền ăn: 600.000đ/tháng, thời gian là 12 tháng;

- Thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác: 650.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định;

- Sinh hoạt văn thể: 50.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định;

- Điện, nước: 70.000 đ/tháng, thời gian là 12 tháng;

- Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 50.000 đồng/người/tháng, thời gian 12 tháng;

- Phục vụ, quản lý: 100.000 đồng/người/tháng, thời gian là 12 tháng;

2. Đối với người vào cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện cộng đồng phải đóng góp các khoản chi phí sau:

- Tiền ăn: 600.000 đ/người/tháng, thòi gian cai nghiện là 03 tháng;

- Tiền thuốc: 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định;

- Tiền điện, nước: 50.000 đồng/người/tháng, thời gian 03 tháng.

 

PHỤ LỤC SỐ 03

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết sổ: 30/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh)

1) Tiền ăn:

- Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người bị nhiễm HIV/ AIDS, người không có nơi cư trú ở mức 20.000đ/người/ngày, thời gian là 12 tháng.

- Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm ở mức 15.000 đồng/người/ngày, thời gian là 12 tháng.

2) Tiền thuốc điều trị:

- Đối với người nghiện ma túy được hỗ trợ thuốc cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác trị giá 650.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

- Đối với người nghiện ma túy đồng thời bán dâm thì được hỗ trợ thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện trị giá 950.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

 

PHỤ LỤC SỐ 04

HÕ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY
(Kèm theo Nghị quyết số: 30/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh)

1. Hỗ trợ công tác tư vấn:

- Người sau cai nghiện ma táy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được tư vấn miễn phí về tâm lý, xã hội liên quan đến phòng, chống ma túy, tái hòa nhập cộng đồng;

- Chi hỗ trợ một lần cho người trực tiếp tham gia quản lý sau cai nghiện ma túy và tư vấn cho người sau cai nghiện ma túy với mức như sau:

+ Chi cho người tư vấn: 20.000 đ/buổi/người sau cai;

+ Chi cho buổi tư vấn: 30.000 đ/buổi/nhóm người sau cai (từ 02 người trở lên).

2. Hỗ trợ học nghề:

Người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, nếu có nhu cầu học nghề được Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, hỗ trợ một lần kinh phí học nghề ở trình độ sơ cấp nghề trở lên: Mức 1.000.000đ/người/khóa học nghề.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động trách nhiệm
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu30/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýPhạm Văn Cường
       Ngày ban hành14/12/2012
       Ngày hiệu lực23/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động trách nhiệm

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động trách nhiệm