Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2019 (NGUỒN VỐN CỦA TỈNH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh); Báo cáo thẩm tra số 33/BCTT-KTNS ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh) với các nội dung như sau:

1. Bổ sung danh mục các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất; các khu tái định cư, hạ tầng, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh vào kế hoạch năm 2019 (có Phụ lục chi tiết số 01 kèm theo).

2. Sửa đổi và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (có Phụ lục chi tiết số 02 kèm theo).

3. Sửa đổi kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 (có Phụ lục chi tiết số 03 kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VPTỉnh ủy, VPĐĐBQH, VPHĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2019
Ngày hiệu lực12/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(15/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Bình Định
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu30/2019/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Thanh Tùng
     Ngày ban hành02/10/2019
     Ngày hiệu lực12/10/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtTháng trước
     (15/11/2019)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Bình Định

         • 02/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực