Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch trung hạn 2016–2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND kế hoạch trung hạn kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2018/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2016 – 2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 -2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 54/BCTT-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định với các nội dung như sau:

1. Bổ sung vào tổng nguồn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 với số kế hoạch vốn là 1.261.940 triệu đồng; chi tiết như phụ lục 01 kèm theo.

2. Bổ sung danh mục dự án và bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019; chi tiết như phụ lục 02 kèm theo.

3. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chi tiết như phụ lục 03 kèm theo.

4. Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2019; chi tiết như phụ lục 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hồi đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2018 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP,
Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND kế hoạch trung hạn kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước Bình Định


Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

        Văn bản bị thay thế

          Văn bản hiện thời

          Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND kế hoạch trung hạn kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước Bình Định
          Loại văn bảnNghị quyết
          Số hiệu35/2018/NQ-HĐND
          Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
          Người kýNguyễn Thanh Tùng
          Ngày ban hành07/12/2018
          Ngày hiệu lực17/12/2018
          Ngày công báo...
          Số công báo
          Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
          Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
          Cập nhật4 năm trước

          Văn bản thay thế

            Văn bản được dẫn chiếu

              Văn bản hướng dẫn

                Văn bản được hợp nhất

                  Văn bản gốc Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND kế hoạch trung hạn kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước Bình Định

                  Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND kế hoạch trung hạn kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước Bình Định