Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND về giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2017/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 41/BCTT-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Nghị quyết về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

a) Kế hoạch năm 2016 và năm 2017 đã giao; trong đó, giao theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh là 3.599.860 triệu đồng.

b) Kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020 là 6.958.985 triệu đồng (Trong đó: phân bổ 90% là 6.049.901 triệu đồng, dự phòng 10% là 909.084 triệu đồng).

(Chi tiết giai đoạn 2018 - 2020 như Phụ lục 01 đính kèm).

2. Kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách địa phương năm 2018 là 2.266.540 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn Đầu tư trong cân đối Ngân sách địa phương là 1.881.540 triệu đồng.

b) Vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước là 45.000 triệu đồng.

c) Nguồn vốn khác của Ngân sách tỉnh là 110.000 triệu đồng.

d) Tiền sử dụng đất từ các công trình của Nhà nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, các khu Tái định cư đường QL19 và nguồn thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước là 230.000 triệu đồng.

3. Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 là 1.687.889 triệu đồng, bao gồm:

a) Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 73.656 triệu đồng.

b) Vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia là 197.290 triệu đồng.

c) Vốn Đầu tư theo các Chương trình mục tiêu là 295.000 triệu đồng.

d) Vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 352.000 triệu đồng.

e) Vốn nước ngoài (ODA) là 769.943 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết 01, 02, 03, 04 đính kèm)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ KH&ĐT
; Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu91/2017/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Thanh Tùng
     Ngày ban hành08/12/2017
     Ngày hiệu lực01/01/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định