Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016–2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 VÀ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 6 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 03/BCTT-KTNS ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch vốn năm 2018, với các nội dung như sau:

1. Bổ sung vào tổng nguồn kế hoạch vốn cấp quyền sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 là 28.755.900 nghìn đồng như phụ lục số 01 đính kèm.

2. Bổ sung dự án Đường bao khu Trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và phân bổ trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án là 28.755.900 nghìn đồng, năm 2018 là 10.000.000 nghìn đồng như phụ lục số 02 đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này bổ sung Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP,
Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2018
Ngày hiệu lực15/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu02/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Thanh Tùng
     Ngày ban hành05/02/2018
     Ngày hiệu lực15/02/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước Bình Định