Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016-2020 và năm 2018 (nguồn vốn của tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2018 (NGUỒN VỐN CỦA TỈNH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưng Chính phủ quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và năm 2018 (nguồn vn của tỉnh); Báo cáo thẩm tra số 33/BCTT-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và năm 2018 (nguồn vốn của tỉnh) với các nội dung như sau:

1. Bổ sung tổng nguồn vốn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018: Nguồn vốn “Tiền sử dụng đất, cho thuê đất các dự án Khu đô thị, Khu dân cư trên địa bàn tỉnh” vào tổng nguồn Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 như phụ lục 01 đính kèm.

2. Bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 để sử dụng nguồn vốn Tiền s dụng đất, cho thuê đất các dự án Khu đô thị, Khu dân cư trên địa bàn tỉnh cho các dự án như phụ lục 02 đính kèm.

3. Điều chỉnh, bổ sung nội bộ Kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2018 - 2020 và năm 2018 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 như phụ lục 03 đính kèm.

4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2018 (ngân sách tỉnh) như phụ lục 04 đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 91/2017/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, B
KH&ĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu
HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở T
ư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh
y, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- L
ưu VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn Bình Định
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu14/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Thanh Tùng
     Ngày ban hành19/07/2018
     Ngày hiệu lực01/08/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn Bình Định