Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét Tờ trình số 3106/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Cấp tỉnh

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 3,50 /tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: hưởng thù lao hệ số 3,20 /tháng (áp dụng đối với 02 Phó Chủ tịch).

2. Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2,20/tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2,00/tháng (áp dụng đối với 01 Phó Chủ tịch).

3. Cấp xã, phường, thị trấn

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 1,00 /tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 0,80/tháng (áp dụng đối với 01 Phó Chủ tịch).

Các hệ số thù lao tính trên mức lương tối thiểu hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện và quy định khác:

1. Kinh phí thực hiện mức thù lao hàng tháng tại quy định tại Điều 1 Nghị quyết này do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại nhiều hội thì cũng chỉ được hưởng chế độ thù lao tại một hội duy nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 69/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 về việc thông qua chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 31/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2012
Ngày hiệu lực 23/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 31/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hà Ngọc Chiến
Ngày ban hành 13/12/2012
Ngày hiệu lực 23/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức

  • 13/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực