Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND thông qua chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 69/2011/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 ủa Thủ Tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét Tờ trình số 1232/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Cấp tỉnh

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2,30/tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2,00/tháng.

2. Cấp huyện

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 1,50/tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 1,30/tháng.

Các hệ số thù lao tính trên mức lương tối thiểu hiện hành của Nhà nước.

3. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại nhiều hội thì cũng chỉ được hưởng chế độ thù lao tại một hội duy nhất.

4. Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 69/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2011
Ngày hiệu lực 29/07/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/12/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 69/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hà Ngọc Chiến
Ngày ban hành 19/07/2011
Ngày hiệu lực 29/07/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/12/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 69/2011/NQ-HĐND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu