Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố Hải Phòng năm 2015

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2014/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63 /TTr-UBND ngày 23/11/2014 và Báo cáo số 201 /BC-UBND ngày 23/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014

Năm 2014 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp, quân và dân thành phố khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2014 theo mục tiêu đã đề ra. Kinh tế - xã hội thành phố đã có những chuyển biến rõ nét, khá toàn diện, có đột phá, có 15/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như sau:

- Kinh tế ổn định và phục hồi tăng trưởng rõ nét, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,53% là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Một số ngành, lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), sản lượng hàng hóa qua cảng, kim ngạch xuất khẩu, lượng khách du lịch, thu nội địa.

- Chủ đề năm “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng” được chủ động triển khai, đạt kết quả tích cực, mô hình tăng trưởng từng bước được điều chỉnh từ chiều rộng sang chiều sâu; cơ cấu ngành, nghề, lĩnh vực có sự chuyển dịch tích cực; đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển kinh tế.

- Công tác quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được đẩy mạnh. Các công trình hạ tầng chiến lược được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Khởi công dự án cầu, đường Tân Vũ - Lạch Huyện.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, nhiều chính sách xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả, góp phần quan trọng ổn định kinh tế - xã hội của thành phố.

- Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. Hoạt động đối ngoại được tăng cường. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 còn một số hạn chế:

- Tốc độ tăng trưởng của một số lĩnh vực như dịch vụ, xây dựng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Chỉ tiêu giá trị sản xuất nhóm ngành nông, lâm, thủy sản không hoàn thành kế hoạch đề ra. Mô hình tăng trưởng bước đầu có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu.

- Công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương còn nhiều bất cập. Công tác quản lý đô thị nhất là quản lý hè, đường chưa đáp ứng yêu cầu một đô thị trung tâm cấp quốc gia.

- Chất lượng khám chữa bệnh chưa có nhiều chuyển biến tích cực, số người sinh con thứ 3 tăng so với cùng kỳ, tình trạng mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh còn ở mức cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người tăng cao so với cùng kỳ. Nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn cao và kéo dài, nhất là trong các doanh nghiệp.

- Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc khiếu kiện về công tác quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tai nạn giao thông còn ở mức cao.

Điều 2. Về chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

1. Về chủ đề năm 2015.

Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 của thành phố là: Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng.

2. Mục tiêu.

Tiếp tục đẩy nhanh phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015.

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng GDP (giá so sánh 2010) tăng 8,5 - 9,0% so với năm 2014, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 2,3 - 2,5%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 8,44 - 9,36%; nhóm dịch vụ tăng 9,48 - 9,75%;

Cơ cấu kinh tế: dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm, thủy sản tương ứng: 55,0% - 37,8% - 7,2%;

(2) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,0 - 10,0%;

(3) Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,8 - 3,0%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,12 - 1,42%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 7,0%.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 47.500 tỷ đồng;

(5) Thu nội địa 10.305 tỷ đồng;

(6) Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 65 triệu tấn;

(7) Kim ngạch xuất khẩu tăng 18,0 - 19,0%;

(8) Thu hút khách du lịch đạt khoảng 5,5 triệu lượt khách;

(9) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 13 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia; phấn đấu ít nhất có 05 xã mới đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(10) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%;

(11) Giải quyết việc làm cho khoảng 5,55 vạn lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%.

(12) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 75%;

(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

(14) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,6%;

(15) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 97%.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

a) Phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các ngành, địa phương, đơn vị đảm bảo ý nghĩa thiết thực, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, các ngày lễ lớn trong năm 2015, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

b) Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 và bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực.

Tăng cường biện pháp cụ thể, kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nhất là các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt kỹ năng khởi sự và quản trị doanh nghiệp; hướng dẫn thực hiện một số Luật mới được Quốc hội thông qua như: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi). Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp lớn đi vào hoạt động ổn định và phát huy tối đa công suất như: nhà máy xơ sợi polyeste Đình Vũ, nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam, dự án của tập đoàn LG Electronics Hàn Quốc. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp sinh học và công nghiệp môi trường.

Tiếp tục phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, chú trọng phát triển các dịch vụ kinh tế biển, dịch vụ gắn với hoạt động của Cảng. Phát triển mạnh thị trường trong nước, tăng cường quản lý thị trường, tập trung ngăn chặn các hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu, phấn đấu mở rộng từ 5 - 7 thị trường xuất khẩu mới. Thực hiện tốt công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch, khuyến khích đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch cao cấp.

Tăng cường cơ giới hóa, xây dựng các vùng sản xuất tập trung và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, chính sách phát triển thủy sản theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hoàn thành chỉ tiêu về số xã đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới mà năm 2014 không đạt được; phấn đấu toàn thành phố đạt bình quân 13 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Nghị quyết số 06 của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015.

c) Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện hiệu quả công tác tài chính - ngân sách

Tăng cường xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Tập trung cao chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và triển khai các dự án, công trình.

Quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2015 và các năm tiếp theo, các dự án trọng điểm, các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển thành phố và cả vùng như: đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng, đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tổ chức khởi công, khánh thành một số công trình, dự án tiêu biểu về kinh tế - xã hội của thành phố và các dự án dân sinh của các địa phương, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Chủ động triển khai Luật Đầu tư công, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020).

Điều hành có hiệu quả dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật thuế mới. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các khoản thu phí, lệ phí. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách nhà nước, kiên quyết chống thất thu, thất thoát. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại các quận huyện, lập lại kỷ cương trong xây dựng cơ bản. Khắc phục tình trạng làm đường xong lại đào lên gây lãng phí.

d) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện công khai quy hoạch; áp dụng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; thường xuyên thanh, kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch. Đẩy nhanh các dự án chỉnh trang đô thị và phát triển các khu đô thị mới. Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự vệ sinh đô thị và xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Tập trung huy động nguồn lực xã hội cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia với Chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phân bổ tập trung nguồn lực cho các xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tập trung kiểm soát giao thông đô thị; thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải, nhất là vận tải bằng xe container. Quản lý vận tải hành khách thủy, bộ và ưu tiên đầu tư đẩy mạnh hoạt động của vận tải hành khách công cộng.

Thực hiện có hiệu quả Luật đất đai 2013 và các quy định liên quan. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố đến năm 2025, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. Tăng cường nâng hiệu quả công tác bảo vệ môi trường sinh thái; chú trọng bố trí nguồn lực thực hiện tốt Nghị quyết HĐND thành phố về thu gom, xử lý rác thải nông thôn. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, các doanh nghiệp phát thải ra môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Triển khai bảo vệ tốt các nguồn nước ngọt của thành phố.

đ) Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thành Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tăng cường công tác thanh tra, kiên quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục và đào tạo lành mạnh. Quan tâm giải quyết, bổ sung biên chế cho các cơ sở y tế công lập. Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước và thành phố trong năm 2015, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2015. Chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn học - nghệ thuật. Phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội khác; quan tâm đảm bảo điều kiện làm việc cho các cơ quan trực tiếp giải quyết chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, chủ động đào tạo cung cấp lao động có tay nghề, trình độ cho khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, các khu, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm tự nguyện, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển khoa học và công nghệ; phát triển viễn thông và công nghệ thông tin.

e) Tăng cường cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và các luật mới ban hành trên địa bàn thành phố. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định tại Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu, công chức của các cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ. Thực hiện tốt chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định về phòng ngừa tham nhũng gắn với tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

g) Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng không gian kinh tế của thành phố. Tích cực triển khai thực hiện xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

h) Bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn trong năm. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Tập trung nắm tình hình liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai khi tình huống xảy ra và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Điều 3. Về danh mục các dự án đầu tư, công trình trọng điểm năm 2015.

Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị thông qua Danh mục dự án đầu tư, công trình trọng điểm năm 2015 (có danh mục kèm theo).

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/12/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

1. Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

2. Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.

3. Dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (gồm dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi và dự án xây dựng Nhà ga sân bay Cát Bi).

4. Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

5. Dự án xây dựng tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con).

6. Dự án Thoát nước mưa, thoát nước thải và Quản lý chất thải rắn.

7. Dự án phát triển giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới.

8. Các dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

9. Dự án xây dựng cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ (giai đoạn I).

10. Dự án đường Đông Khê 2./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýDương Anh Điền
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng