Quyết định 2878/QĐ-UBND

Quyết định 2878/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2878/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 302/TTr-STP ngày 13/5/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015, gồm 172 văn bản, trong đó: 169 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 03 văn bản hết hiệu lực một phần (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VB, Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Ban c
ủa HĐND TP;
- Như Điều 3;
- C, PVP UBND TP;
- Các Phòng: CV;
- CV: TTr
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015)

· VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

· Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

·

Nghị quyết

Số 11/2011/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 5 năm (2011-2015)

Hết thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 53, Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND

31/12/2015

·

Nghị quyết

S31/2014/NQ-HĐND

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015

Hết thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 53, Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND

31/12/2015

·

Nghị quyết

Số 07/2015 /NQ-HĐND

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2015

Hết thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 53, Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND

31/12/2015

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

·

Nghị quyết

S14/2010/NQ-HĐND

Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản thành phố hải phòng năm 2011-2015

Hết thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 53, Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND

31/12/2015

II. Quyết định của Ủy ban nhân dân thành ph

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC CÔNG AN

·

Chỉ thị

Số 33/CT-UB ngày 27/9/1994

Về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 13/CT -UB ngày 21/4/2000

Về việc tăng cường quản lý hoạt động của xe công nông.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2956/QĐ-UB ngày 9/10/2001

Ban hành Quy định về việc cấm một số hoạt động tại dải Trung tâm thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1314/QĐ-UB ngày 12/6/2003

Về việc nghiêm cấm khai thác đất và đốt gạch tại khu vực sân bay Cát Bi.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 05/2006/CT-UB ngày 25/01/2006

Về việc ngăn chặn, xử lý bắn pháo gây sự cố lưới điện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 20/CT-UB ngày 03/9/2008

Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

·

Chỉ thị

Số 27-CT/TCTN ngày 21/10/1976

Về việc kê khai, xét duyệt, cấp phát và quản lý tem phiếu 1977.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 03 CT/CN ngày 17/01/1978

Về tăng cường chỉ đạo, quản lý và sử dụng tiết kiệm điện giành điện cho sản xuất nhất là sản xuất vụ đông xuân.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 254 QĐ/QLTT ngày 10/4/1979

Về việc tiếp tục cải tạo tiểu thương và thực hiện quản lý thị trường tận gốc trong tình hình mới.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 71/QĐ-TCCQ ngày 17/01/1980

Thành lập phòng xuất, nhập khẩu thuộc Sở Ngoại thương.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 11 CT/CN ngày 21/02/1980

Về việc đẩy mạnh sản xuất hàng thêu len, chỉ xuất khẩu năm 1980.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 05-CT/TCTN ngày 26/01/1981

Về việc kê khai xét duyệt cấp phát tem phiếu năm 1981.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 11/CT-TCTN ngày 01/4/1981

Về việc đại lý cung ứng xăng dầu cho tầu nước ngoài tại cảng Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 47-CT/TCTN ngày 19/10/1981

Về việc thực hiện giá bán buôn vật tư mới từ ngày 01/10/1981 theo Quyết định số 177-CT ngày 29/9/1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 49/CT-TCTN ngày 27/10/1981

ớng dẫn một số chế độ cấp phát tem phiếu thực phẩm còn tồn tại.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 53-CT/TCTN ngày 11/11/1981

Về việc cấm nấu rượu trái phép.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 325-QĐ/UB ngày 28/4/1982

Về chế độ phân phối đối với các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trong các HTX Nông nghiệp.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 434/QĐ-TCTN ngày 08/6/1982

Điều chỉnh mức thu lệ phí ở các chợ nội và ngoại thành.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 42-CT/UB ngày 21/8/1982

Về việc tăng cường công tác kiểm tra quản lý chặt chẽ tiểu thương buôn chuyến vào các tỉnh phía Nam.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 47/CT-TCTN ngày 24/9/1982

Về việc tăng cường công tác quản lý giá cả.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 55-CT/TCTN ngày 08/10/1982

Về việc tăng cường củng cố HTX mua bán quận và phường.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 58/CT-CT ngày 01/11/1982

Về việc tăng cường quản lý chợ Sắt và các chợ nội thành.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 754-QĐ/TCTN ngày 01/8/1984

Về việc điều chỉnh, thu nộp, sử dụng lệ phí các chợ nội, ngoại thành.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 546-QĐ/UB ngày 21/5/1985

Về việc ban hành Điều lệ tạm thời tổ chức tổ hợp tác tiểu thương; Bản quy định tạm thời về hợp tác kinh doanh trong Thương nghiệp.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 709-QĐ/UB ngày 16/7/1985

Về giá thu mua lợn hơi xuất khẩu khu vực nội ngoại thành Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 39-CT/CN ngày 24/7/1985

Về việc tổ chức thực hiện quyết định 259-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc bán điện theo giá bảo đảm kinh doanh.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 59-CT/UB ngày 26/9/1986

Về việc xóa bỏ hình thức hợp tác kinh doanh giữa thương nghiệp XHCN với tiểu thương.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 77/CT/TCTN ngày 03/12/1986

Về việc giải quyết giá gia công, giá thu mua sản phẩm tiểu, thủ công nghiệp.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 618-QĐ/UB ngày 05/6/1988

Ban hành bản quy định và đổi mới quản lý kinh tế, chuyển các HTX nông, lâm, ngư nghiệp Hải Phòng sang sản xuất hàng hóa và hạch toán kinh doanh XHCN.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 889-QĐ/UB ngày 20/8/1988

Về việc điều chỉnh giá lệ phí chợ Sắt.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1341/QĐ-UB ngày 19/12/1988

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của ngành HTX mua bán thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 44-CT/UB ngày 28/8/1990

Về việc kiểm tra và xét cấp đăng ký sản xuất kinh doanh năm 1990-1991 đối với các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 35-CT/UB ngày 12/9/1991

Về việc triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 36-CT/UB ngày 05/11/1992

Về tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ trương cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá của nước ngoài trên thị trường HP.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 31/QĐ-UB ngày 09/01/1997

Về việc ban hành các quy định bảo vệ, xử lý sự cố đường ống xăng dầu.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 02/ CT - UB ngày 09/01/1997

Về việc tăng cường công tác bảo vệ các công trình xăng dầu.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 457-QĐ/UB ngày 27/3/1998

Về việc ban hành quy định phụ thu giá bán điện đối với các hộ mua điện của Điện lực Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 603-QĐ/UB ngày 21/4/1998

Về việc Quy định cơ chế tài chính thực hiện phụ thu giá bán điện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 631-QĐ/UB ngày 25/4/1998

Ban hành quy định quản lý Nhà nước về điện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1084/QĐ-UBND ngày 03/7/1998

Về việc thống nhất quản lý hệ thống thông tin thống kê trong quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 30/CT-UB ngày 29/12/1998

Về việc Tăng cường bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2056/QĐ-UB ngày 17/11/1999

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của quy định phụ thu giá bán điện đối với các hộ mua điện của Công ty Điện lực Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-UB ngày 27/3/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 542/QĐ-UB ngày 26/3/2001

Về việc Ban hành Quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã đối với các công tác quản lý Nhà nước về điện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 11/CT-UB ngày 25/4/2002

Về việc Thực hiện những quy định tạm thời về điều kiện hoạt động và vệ sinh thú y trong giết mổ, vận chuyển, buôn bán thịt và phụ phẩm, chế biến từ thịt động vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1256/QĐ-UB ngày 27/5/2002

Về việc Ban hành quy định phương thức hoàn trả và cơ chế sử dụng nguồn vốn lưới điện trung áp nông thôn được hoàn trả.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2217/QĐ-UB ngày 16/9/2002

Về việc Ban hành Quy định tạm thời các điều kiện đối với cửa hàng, điểm kinh doanh, quầy bán thực phẩm tươi sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2218QĐ-UB ngày 16/9/2002

Về việc Ban hành Quy định điều kiện hoạt động và vệ sinh thú y trong giết mổ, vận chuyển, buôn bán thịt và phụ phẩm, sản phẩm chế biến từ thịt động vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

S20/2004/CT-UB ngày 29/12/2004

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định 10/CP và Nghị định 47/CP của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 10/CT-UB ngày 24/5/2005

Về việc thực hiện việc tiết kiệm điện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2597/QĐ-UB ngày 08/11/2005

Về việc Ban hành Quy định tạm thời về chăn nuôi, giết mổ và vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 09/CT-UB ngày 29/3/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất, gia công ngành giầy dép, dệt may trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 10/2007/CT-UBND ngày 27/3/2007

Về việc thực hiện việc tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2007.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 18/CT-UB ngày 22/8/2008

Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 542/QĐ-UBND ngày 04/4/2008

Về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1930/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bán lẻ điện, bán lẻ điện nông thôn và các hộ sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

S08/CT-UBND ngày 10/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 933/2010/QĐ-UBND ngày 15/6/2010

Về việc đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2977/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

10/01/2016

·

Quyết định

Số 934/2010/QĐ-UBND ngày 15/6/2010

Về việc ban hành quy chế chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2977/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

10/01/2016

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

·

Quyết định

Số 1098-QĐ/UB ngày 16/11/1987

Về ban hành quy định báo cáo thống kê định kỳ, chính thức việc đào tạo cán bộ khoa học nghiệp vụ chuyên môn.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 689-QĐ/UB ngày 29/6/1989

Về việc phân cấp quản lý toàn diện, trực tiếp các nhà trẻ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 686-QĐ/UB ngày 11/6/1991

Về việc giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp, toàn diện các trường PTTH.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 44-CT/UB ngày 16/10/1991

Về việc quản lý trường dạy nghề tư thục, lớp dạy nghề tư nhân ở Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 78-QĐ/UB ngày 23/11/1996

Về ban hành quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với cán bộ được cử đi học và giáo viên giảng dạy tại các trường đào tạo cán bộ của thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 10/CT-UB ngày 16/3/2000

Về chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2129/QĐ-UB ngày 20/11/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ ưu đối với cán bộ quản lý và giảng viên hệ đại học ở trường đại học sư phạm Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 616/QĐ-UB ngày 21/3/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc xét tuyển công chức giáo viên phổ thông, mầm non ở thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 23/CT-UB ngày 16/7/2003

Về việc thí điểm chuyển một số trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thành trường bán công ở thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1076/QĐ-UB ngày 12/4/2004

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của trường tiểu học và trung học cơ sở bán công chuyển từ công lập sang.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1205/QĐ-UB ngày 24/4/2004

Về việc ban hành quy định tạm thời chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý và giảng viên bậc cao đẳng ở trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

·

Quyết định

Số 475-QĐ/UB ngày 14/5/1990

Ban hành quy định trật tự an toàn giao thông vận tải đường sông trên 3,2km sông đào Hạ Lý.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1568/QĐ-UB ngày 10/7/1996

Về việc quy định mức thu lệ phí qua kênh đào Cái Tráp.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 08/CT-UB ngày 07/6/2004

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2301/QĐ-UB ngày 23/8/2004

Về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1972/QĐ-UB ngày 22/8/2005

Về việc quy định thu phí qua cầu Bính.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1417/QĐ-UBND ngày 29/6/2006

Về việc điều chỉnh quy định thu phí qua cầu Bính đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy hai bánh và xe gắn máy ba bánh.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

·

Quyết định

Số 1551/QĐ-UB ngày 17/9/1993

Về việc ban hành quy định tạm thời về huy động, quản lý và sử dụng quỹ xóa đói, giảm nghèo.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1328/QĐ-UB ngày 03/8/1995

Về việc thống nhất quản lý và sử dụng vốn của quỹ Tín dụng nông thôn, Quỹ cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và kiện toàn Ban chỉ đạo. 

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1227/QĐ-UB ngày 17/7/1999

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng trong công tác quản lý lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1681/QĐ-UB ngày 21/9/1999

Về việc bồi dưỡng độc hại cho người lao động.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1217/QĐ-UB ngày 06/7/2007

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội các quận huyện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 05/2008/CT-UBND ngày 01/02/2008

Về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

VI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

·

Quyết định

Số 490-QĐ/UB ngày 02/5/1997

Quy định quản lý cử đoàn ra nước ngoài và mời đoàn nước ngoài vào thành phố Hải Phòng. 

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1112/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ chuẩn y Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

VII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

·

Quyết định

S 1385/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

Về chức danh và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 16/6/2015.

16/6/2015

·

Quyết định

S 1955/QĐ-UBND ngày 13/11/2012

Về số lượng, mức phụ cấp, mức hỗ trợ hàng tháng đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 16/6/2015.

16/6/2015

·

Quyết định

S461/2013/QĐ-UBND ngày 07/03/2013

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1385/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 về chức danh và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 16/6/2015.

16/6/2015

·

Quyết định

Số 1818/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 3568/QĐ-UB ngày 28/12/2004

Về việc áp dụng cơ chế “ một cửa” tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 157/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Về việc ban hành quy định tạm thời chế độ, chính sách đối với học viên 02 lớp đào tạo nguồn cán bộ các chức dân chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 806/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/03/2010

Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng.

24/12/2015

·

Quyết định

S 2057/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007

Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và tiền lương các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2586/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng.

22/11/2015

·

Quyết định

S 739/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007

Về việc ủy quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cấp sở và tương đương của thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2482/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

12/11/2015

·

Quyết định

S 740/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007

Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 2482/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

12/11/2015

·

Quyết định

S 3203/QĐ-UB ngày 03/12/2004

Về việc thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tệ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

17/9/2015

·

Quyết định

S 474/2010/QĐ-UBND ngày 26/3/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

Được thay thế bởi Quyết định số 1098/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.

01/6/2015

·

Quyết định

S 1738/2010/QĐ-UBND ngày 19/10/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ.

Được thay thế bởi Quyết định số 1098/2015/QĐ-UBND.

01/6/2015

·

Quyết định

S 397/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011

Về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cho Sở Nội vụ để tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Được thay thế bởi Quyết định số 1098/2015/QĐ-UBND.

01/6/2015

·

Quyết định

S 2396/QĐ-UB ngày 03/10/2003

Về ban hành quy định về công tác lưu trữ.

Được thay thế bởi Quyết định 693/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

13/4/2015

VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

·

Quyết định

Số 1745-QĐ/NN ngày 25/10/1995

Về việc ban hành bản Quy định cấp dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 320-QĐ/UBND ngày 27/02/1997

Về việc giao trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều, phòng chống lụt bão.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 803-QĐ/UB ngày 20/5/1998

Về việc ban hành quy định Về tổ chức công tác tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa bão lũ.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1021-QĐ/UB ngày 25/6/1998

Về việc ban hành quy định phòng tránh bão cho các phương tiện thủy nội địa hoạt động trên vùng biển Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 537/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007

Ban hành quy chế thực hiện mô hình thí điểm bố trí lại dân cư, phát triển nông thôn tại xã Tân Trào, xã Đoàn Xá huyện.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 290/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng từ ngân sách thành phố để mua phân bón bán hỗ trợ cho nông dân theo phương thức trả chậm và thanh toán với nông dân theo lãi suất thấp giai đoạn 2008-2010.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

S08/CT-UBND ngày 04/5/2009

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt bão và khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông, cửa biển trên địa bàn thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 943/QĐ-UBND ngày 26/05/2009

Về việc quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1159/QĐ-UBND ngày 13/7/2010

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ thù lao hàng tháng đối với cán bộ thú y cấp xã.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGH

·

Quyết định

S 981/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2951/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

09/01/2016

·

Quyết định

S 185/2008/QĐ-UBND ngày 25/1/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng.

31/12/2015

·

Quyết định

S 1539/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 2613/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng.

27/11/2015

X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

·

Quyết định

Số 355-QĐ/UB ngày 19/02/1992

Về việc định giá khoan giếng nước sinh hoạt nông thôn của thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1702-QĐ/UB ngày 24/9/1997

Về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý và điều hành ngân sách địa phương.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 23/CT-UB ngày 14/9/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo và chấn chỉnh hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 607/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Về việc quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

XI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

·

Quyết định

Số 818-QĐ/UB ngày 12/9/1990

Về việc ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý địa giới hành chính.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1111-QĐ/TCCQ ngày 11/10/1994

Về việc kiện toàn hệ thống tổ chức địa chính các cấp của thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 22-CT/UB ngày 18/9/1996

Về việc tổ chức kê khai đăng kí nộp tiền thuê đất và thu tiền thuê đất.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 23-CT/UB ngày 10/9/1997

Về việc đăng kí nhu cầu sử dụng đất và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức thuộc khối hành chính sự nghiệp được nhà nước giao đất trên địa bàn thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1282B/QĐ-UB ngày 30/6/2000

Về việc phê duyệt đơn giá, định mức phục vụ công tác kê khai, đăng kí lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S905/QĐ-UBND ngày 22/5/2013

Về việc điều chỉnh Bảng giá đất năm 2013 của huyện Thủy Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 1518/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006

Về việc ban hành Quy định về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn ao liền kề trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

Được thay thế bởi Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/06/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở.

05/07/2015

·

Quyết định

S 2430/QĐ-UB ngày 13/12/2000

Về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất mới để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND.

05/07/2015

·

Quyết định

S 2077/2009/QĐ-UB ngày 13/10/2000

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 1117/2015/QĐ-UBND ngày 22/05/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

01/06/2015

XII. LĨNH VỰC THANH TRA

·

Quyết định

S 1080/QĐ-UB ngày 3/7/1998

V vic thành lp Phòng tiếp công dân thành ph.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 1386/QĐ-UB ngày 18/7/2000

V vic ban hành Quy chế tm thi phi hp trong công tác thanh tra, kim tra các doanh nghip trên đa bàn thành ph Hi Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 3023/QĐ-UB ngày 30/10/2001

V vic ban hành Quy chế tiếp công dân và gii quyết khiếu ni, t cáo.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Ch th

S 04/CT-UB ngày 3/3/2004

V vic tăng cường công tác tiếp và gii quyết khiếu ni, t cáo ca công dân.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 1399/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

Quy đnh chc năng, nhiệm v, quyn hn và cơ cu t chc ca Thanh tra thành ph Hi Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng.

13/4/2015

XIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

·

Quyết định

Số 3392/QĐ-UBND ngày 25/12/2003

Về việc cho phép Báo Hải Phòng điện tử (Website) phát tin trên mạng internet thông qua trang thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1081/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006

Về việc ban hành Quy định tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống thông tin điện tử của UBND thành phố.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1083/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006

Về việc Quy định tạm thời về công tác quản trị hệ thống mạng HPNet.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S942/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008

Ban hành Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 2536/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 Ban hành Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

19/11/2015

XIV. LĨNH VỰC THUẾ

·

Quyết định

Số 3325/QĐ-UBND ngày 17/12/2005

Về việc phân loại đường phố và áp dụng loại đô thị để thu thuế nhà đất.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 03/CT-UBND ngày 16/12/2008

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật thuế TNCN.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

XV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

·

Quyết định

Số 1222-QĐ-QĐ/UB ngày 24/7/1998

Về việc ban hành quy định tạm thời về thể thức văn bản quản lý Nhà nước.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1067/1999/QĐ-UB ngày 28/6/1999

Ban hành Quy chế phối hợp xác minh lý lịch tư pháp của công dân thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1805/2006/QĐ-UBND ngày 14/8/2006

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết đinh

S 1762/2009/QĐ-UBND ngày 10/09/2009

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định 2853/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc ban hành Quy đnh tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.

31/12/2015

·

Quyết định

S 1779/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 1769/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng.

09/8/2015

XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

·

Quyết định

Số 14/QĐ-TCCQ ngày 04/01/1997

Về việc ban hành quy chế hoạt động (tạm thời) của Sở Du lịch Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2952/QĐ-UB ngày 19/10/2001

Về việc ban hành quy định tạm thời về thực hiện chế độ báo cáo thống kê về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 26/CT-UB ngày 21/8/2003

Chỉ thị về việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07-11-2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2183/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thông tin thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 104/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

V/v ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của phương tiện tàu thủy hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 275/2007/NQ-UBND ngày 24/01/2007

v/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 137/2007/QĐ-UBND ngày 24/1/2007

Về việc ban hành Quy định thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tại thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

24/12/2015

XVII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

·

Quyết định

Số 838 QĐ/UB ngày 19/9/1990

Quy định về việc bán nhà cấp 3, cấp 4 thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ gia đình đang thuê tại thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1236-QĐ/UB ngày 01/07/1993

Về việc thực hiện bảo hiểm xây dựng, lắp đặt công trình ở thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1142-QĐ/XD ngày 01/07/1996

Về việc Quy định tạm thời mạng lưới địa điểm kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng có điều kiện tại nội thành, nội thị thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1143-QĐ/XD ngày 01/07/1996

Về việc giao cho Sở Xây dựng là cơ quan cấp giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 1125/QĐ-UB ngày 05/7/1999

Về việc ban hành Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại Thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S851/2009/QĐ-UBND ngày 14/05/2009

Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

S 691/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi.

Được thay thế bởi Quyết định số 1983/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi.

10/9/2015

·

Quyết định

S 1170/2011/QĐ-UBND ngày 2/8/2011

Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 502/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

15/3/2015

·

Quyết định

S 1240/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Về việc ban hành Tập đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định số 324/2015/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

15/2/2015

XVIII. LĨNH VỰC Y TẾ

·

Quyết định

Số 567-QĐ/UB ngày 08/4/1997

Về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện Quyết định số 202-TTg ngày 28-12-1992 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Chỉ thị

Số 19/CT-UB ngày 07/7/2000

Về việc thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ công chức Nhà nước.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 572/QĐ-UB ngày 29/3/2001

Về việc chấm dứt hoạt động của Chi cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2037/QĐ-UB ngày 01/9/2003

Về việc thành lập Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 184/QĐ-UB ngày 31/01/2005

Về việc mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 196 đường Ngô Quyền - huyện An Lão.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 439/QĐ-UB ngày 23/3/2005

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 22/QĐ-UB ngày 05/01/2006

Về việc quy định mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại phòng khám bệnh đa khoa Thịnh An.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 655/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007

Ban hành quy định tạm thời một số chính sách dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

·

Quyết định

Số 2167/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

Về việc quy định mức giá thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh bảo hiểm y tế đối với Bệnh viện đa khoa Cát Bà, Bệnh viện đa khoa Đôn Lương, huyện Cát Hải.

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

18/11/2015

Tổng số: 169 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực (một phần)

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1.

Quyết định

Số 2614/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020.

Điểm a,b,c, Khoản 1, Điều 11; Điểm a,b,c, Khoản 2, Điều 11; Quyết định 2614/2014/QĐ-UBND.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 1466/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020.

16/7/2015

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

2.

Quyết định

Số 1691/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010

Về việc thành lập chi cục Văn thư lưu trữ.

Khoản 1,2, Điều 2; Điều 3; Quyết định 1691/2010/QĐ-UBND.

Được thay thế bởi Quyết định số 1098/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.

01/6/2015

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

3.

Quyết định

Số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố.

Mục 2, Điều 1; Điểm a, Mục 4, Điều 1.

Được thay thế bởi Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 20/1/2015 V/v Điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

01/2/2015

Tổng số: 03 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2878/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2878/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2016
Ngày hiệu lực22/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2878/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2878/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành22/11/2016
       Ngày hiệu lực22/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng

           • 22/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực