Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2015 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33 /TTr-UBND ngày 08/7/2015 và Báo cáo số 147 /BC-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2015.

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

Sáu tháng đầu năm 2015, thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã có những chuyển biến tích cực. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, cùng với sự quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, kinh tế - xã hội thành phố cơ bản ổn định và phát triển toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phục hồi và có tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra; GDP tăng cao nhất trong 4 năm qua, một số chỉ tiêu tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, tạo được cơ sở để đạt và vượt chỉ tiêu cả năm 2015. Thực hiện bước đầu khả quan các mục tiêu về đổi mới mô hình tăng trưởng. Khởi công, khánh thành nhiều dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhất là, thu hút đầu tư trong nước có bước chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ IV và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. An sinh xã hội được đảm bảo, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả; công tác xã hội hoá được đẩy mạnh. Cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nhân dân phấn khởi, thêm tin tưởng vào sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội thành phố còn một số tồn tại, hạn chế. Tăng trưởng nhóm ngành dịch vụ vẫn chưa đạt kế hoạch. Tồn kho sản phẩm công nghiệp còn cao; giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp có tỷ trọng lớn trong kinh tế thành phố còn suy giảm so cùng kỳ; nhiều doanh nghiệp còn khó khăn. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô kinh tế của thành phố. Quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu; vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều, thiếu kiên quyết xử lý vi phạm; chưa hoàn thành và triển khai thực hiện quản lý theo Điều lệ quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa, y tế, xã hội, chậm được khắc phục; dư thừa năng lực đào tạo nghề; số vụ ngừng việc tập thể gia tăng. Kết quả cải cách hành chính chưa thực sự vững chắc, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực chưa thật thông thoáng, trong đó có thủ tục đấu giá đất, đấu thầu các công trình xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Những tồn tại, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Chỉ đạo, điều hành ở một số cấp, ngành còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động và linh hoạt; sự nỗ lực, cố gắng trong bộ máy chính quyền chưa đồng đều. Sự phối kết hợp giữa chức năng quản lý nhà nước của Sở, ngành và nhiệm vụ quản lý nhà nước của địa phương ở một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã có nhiều cố gắng nhưng có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số ngành, lĩnh vực chưa được thường xuyên, đầy đủ, thực chất.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban nhân dân thành phố đề ra cho 6 tháng cuối năm để phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 ở mức cao nhất. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và tập trung cao cho những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố”. Tập trung nắm tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ; triển khai cụ thể thực hiện các giải pháp để cải thiện các tiêu chí về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. Hoàn thành công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi thực hiện đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, đưa các dự án lớn vào hoạt động ổn định và nâng cao công suất. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại. Vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ trong và ngoài nước. Thực hiện Đề án “Tháng Khuyến mại - Hải Phòng năm 2015” với chủ đề “Người tiêu dùng Hải Phòng nâng tầm thương hiệu Việt”. Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về các thị trường tiềm năng trong, ngoài nước. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát bình ổn giá cả, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Khẩn trương thu hoạch lúa và rau, màu vụ xuân; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2015; chủ động thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, biến đổi khí hậu. Thực hiện các chương trình phát triển chăn nuôi năm 2015, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh, khử trùng tiêu độc. Đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị cao, hiệu quả; phấn đấu năm 2015 có thêm 40 xã hoàn thành 19 tiêu chí và huyện Cát Hải hoàn thành xây dựng nông thôn mới; đảm bảo chất lượng các tiêu chí và hiệu quả vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và thành phố về phát triển nông nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường vận động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Quan tâm khẩn trương tháo gỡ khó khăn, tập trung cao giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn có tác động thúc đẩy thành phố phát triển như: Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, dự án mở rộng đường trục Đình Vũ. Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, nhất là các dự án: Khu vui chơi giải trí, sân golf và nhà ở sinh thái đảo Vũ Yên, cải tạo mở rộng quốc lộ 10, cầu Bạch Đằng, dự án Phát triển giao thông đô thị, các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ, khu đô thị Xi măng Hải Phòng.

2. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo, các Tổ chống thất thu ngân sách thành phố và quận, huyện, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015 từ 15 - 20%. Đẩy mạnh triển khai việc nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử, thực hiện quyết liệt 02 nhiệm vụ trọng tâm là thanh tra, kiểm tra thuế và thu hồi nợ đọng thuế. Đôn đốc thu ngân sách, nợ đọng thuế, tiền thuê đất, sử dụng đất. Quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Đẩy mạnh thu phí, lệ phí, thu triệt để các loại phí sử dụng bến bãi, phí sử dụng cảng cá và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong cấp giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng tránh thất thu ngân sách, khắc phục tình trạng không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nhưng vẫn được kinh doanh, đầu tư, giao đất. Thực hiện tốt việc phát hành và sử dụng trái phiếu chính quyền địa phương.

3. Tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm hành chính - chính trị thành phố. Triển khai đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý đô thị, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường. Thực hiện quản lý theo Điều lệ quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng. Gấp rút rà soát biệt thự cổ và có kế hoạch bảo tồn hợp lý. Đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, cải tạo và sử dụng quỹ nhà công. Thực hiện quyết liệt công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị 7 phường thuộc các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh. Tập trung đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất. Triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, thực hiện Đề án điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, Đề án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến môi trường.

4. Chủ động tích cực, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội trọng tâm và đảm bảo an sinh xã hội

Tăng cường nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình, nhất là quản lý các hoạt động quảng cáo, biểu diễn, lễ hội, quản lý di tích văn hóa lịch sử... Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học và triển khai năm học mới 2015 - 2016. Có cơ chế tháo gỡ khó khăn cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Hải An. Tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, kịp thời phát hiện và khống chế dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; quản lý chặt chẽ giá và chất lượng thuốc; quyết liệt chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm và đổi mới phong cách phục vụ người bệnh. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng. Triển khai giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hỗ trợ an sinh thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV tiến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Làm tốt vận động gây quỹ và sử dụng hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2015. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; duy trì tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, giảm nghèo bền vững, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Đầu tư nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, sinh viên và công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

5. Tăng cường cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 05 năm 2011 - 2015 kết quả thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, gắn với việc công bố Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2014. Coi trọng chất lượng, kỹ năng, năng lực của cán bộ, công chức. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ VIII. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2014 và năm 2015. Kịp thời triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật mới thi hành Hiến pháp 2013. Tăng cường chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài. Thực hiện tốt Kế hoạch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố. Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

6. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Đẩy mạnh mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, giao lưu hữu nghị.

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện phòng chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II/2015, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, an toàn. Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; chủ động phòng, chống diễn biến hòa bình, các luận điệu sai trái, tác động của các thế lực thù địch.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án; triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016, kế hoạch sử dụng đất và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Nâng cao chất lượng dự báo và có các giải pháp chủ động đối phó với diễn biến bất thường tác động đến phát triển kinh tế - xã hội có thể xảy ra. Triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016, kế hoạch sử dụng đất và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 bảo đảm tính tích cực, khả thi, phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- Bộ KH&ĐT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- UBMTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- ĐB HĐND TP khoá XIV;
- Các Ban thuộc TU;
- VP: TU, UBND TP;
- Các sở, ngành, đoàn thể TP;
- TT Quận, Huyện ủy;
- TT HĐND huyện Bạch Long Vỹ;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Công báo TP, Báo HP, Cổng TTĐT TP (để đăng);
- CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýDương Anh Điền
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực25/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng