Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành

Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 67/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2017 CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện BHYT;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 5008/TTr-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, như sau:

I. Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT:

1. Người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT;

2. Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT;

3. Học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

II. Mức hỗ trợ đóng

TT

Đối tượng thụ hưởng

Mức NSNN hỗ trợ theo Nghị định số 105/NĐ-CP của CP

Mc HĐND tỉnh quyết nghị hỗ tr thêm

Số còn lại đối tượng thụ hưởng phải đóng

1

Người thuộc hộ cận nghèo

70%

30%

0%

2

Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình

30%

20%

50%

3

Học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế

30%

20%

50%

III. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kết dư quỹ BHYT năm 2016 để lại cho tỉnh

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN t
nh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐ
ND tnh và UBND tỉnh (đăng công báo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Y tế; Sở Tài chính; BHXH t
nh; Sở LĐTBXH;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thà
nh phố;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực18/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Gia Lai