Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn Lâm Đồng

Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu nộp chế độ quản lý sử dụng lệ phí đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng khoản phí và lệ phí Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu nộp chế độ quản lý sử dụng lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ III

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Liên Bộ: Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Sau khi xem xét Tờ trình số:6581/TTr-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

1.1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

a) Đối với tổ chức:

Số TT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Số TT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

Tại các phường, thị trấn

Tại các xã

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

50.000

30.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

40.000

25.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

30.000

15.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

15.000

10.000

1.2. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

a) Đối với tổ chức: 30.000 đồng/trường hợp.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: 20.000 đồng/trường hợp.

2. Quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được:

Cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí được trích để lại 80% (Tám mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí, lệ phí thực tế thu được để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công tác thu phí, lệ phí theo quy định.

Số còn lại 20% (Hai mươi phần trăm) nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Bãi bỏ các nội dung sau:

1. Phần B - Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy định mới thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

2. Điểm 2 và 3 Mục II, phần A - Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy định mới thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho UBND tỉnh căn cứ mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tại Nghị quyết này và các quy định hiện hành để quyết định chi tiết triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII - Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2011./-

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hoà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2011
Ngày hiệu lực12/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu nộp chế độ quản lý sử dụng lệ phí


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu nộp chế độ quản lý sử dụng lệ phí
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu32/2011/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
     Người kýHuỳnh Đức Hòa
     Ngày ban hành02/12/2011
     Ngày hiệu lực12/12/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu nộp chế độ quản lý sử dụng lệ phí

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu nộp chế độ quản lý sử dụng lệ phí