Quyết định 593/QĐ-UBND

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 593/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 593/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016; trong đó:

- Hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 là 74 văn bản;

- Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016 là 04 văn bản;

- Hết hiệu lực một phần năm 2016 là 02 văn bản.

(Kèm theo 03 danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG TRƯỚC NGÀY 01/01/2016
(Ban hành kèm theo Quyết Định số 593/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07/07/2014

2

Quyết định

Số 59/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Ban hành quy định về chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

01/01/2014

3

Quyết định

Số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

21/09/2015

4

Quyết định

Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/01/2015 và bãi bỏ quy định này (theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 3452/STC- TTr ngày 28/12/2016)

15/01/2015

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết Định số 593/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực một phần

Lý do hết hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội; mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Khoản 2 Điều 1 và nội dung thuộc khoản 3 Điều 2 cụ thể như sau: "Các nội dung không quy định cụ thể tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội"

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

30/10/2016

2

Quyết định

Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm a, c khoản 2 Điều 3

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

30/10/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết Định số 593/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

Số 111/2008/NQ-HĐNĐ ngày 11/12/2008

Ban hành quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; phí thoát nước trên địa bàn thành phố Đà lạt; tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

2

Nghị quyết

Số 123/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

3

Nghị quyết

Số 124/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về việc miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

4

Nghị quyết

Số 32/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

5

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 06/07/2012

Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

6

Nghị quyết

Số 72/2013/NQ-HĐND ngày 05/03/2013

Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, danh mục khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

7

Nghị quyết

Số 88/2013/NQ- HĐND ngày 05/12/2013

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

8

Nghị quyết

Số 90/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ không quy định Quỹ Quốc phòng - an ninh

01/01/2016

9

Nghị quyết

Số 101/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Quy định danh mục, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

10

Nghị quyết

Số 106/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

11

Nghị quyết

Số 121/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô; phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phí vệ sinh và bổ sung mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của Hội đồng nhân, dân tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

Số 49/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Được thav thế bởi Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

20/09/2016

2

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

3

Quyết định

Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

Ban hành Điều lệ Quản lý khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng

20/11/2016

4

Quyết định

Số 44/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021

10/11/2016

5

Quyết định

Số 64/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011

Ban hành Điều lệ Quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

20/11/2016

6

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

7

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng” trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

25/12/2016

8

Quyết định

Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

9

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

10

Quyết định

Số 35/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

11

Quyết định

Số 40/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

15/01/2017

12

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/07/2016

13

Quyết định

Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm tra doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

04/01/2016

14

Quyết định

Số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”

25/09/2016

15

Quyết định

Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

Về việc quy định mức thu thủy lợi, tiền nước và phí trần dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

16

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 03/09/2014

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

17

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014

Quy định mức chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

15/02/2017

 

18

Quyết định

Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

19

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

20

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí thai khác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

21

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Về việc quy định mức thu nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

22

Quyết định

Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

23

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

24

Quyết định

Số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

25

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

26

Quyết định

Số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

27

Quyết định

Số 47/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

28

Quyết định

Số 48/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng, nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

29

Quyết định

Số 49/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

30

Quyết định

Số 50/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngáy 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

31

Quyết định

Số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

32

Quyết định

Số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

33

Quyết định

Số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

34

Quyết định

Số 54/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

35

Quyết định

Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017  Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

36

Quyết định

Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy dịnh mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

37

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017  Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

38

Quyết định

Số 59/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

39

Quyết định

Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

40

Quyết định

Số 61/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

41

Quyết định

Số 62/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

42

Quyết định

Số 68/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Về việc điều chỉnh một số điểm của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí thai khác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lam Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

43

Quyết định

Số 607/QĐ-UBND ngày 11/3/2015

Ban hành Quy định tạm thời về xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/10/2016

44

Quyết định

Số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

Điều chỉnh mức mức thu phí và đơn vị thu phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu, thành phố Đà Lạt

Ngày 01/01 /2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lộ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

45

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015

Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

46

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

Điều chỉnh mức thu tiền sử dụng nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

47

Quyết định

Số 57/2014/QĐ- UBND ngày 05/11/2015

Về việc bổ sung nội dung thu Lệ phí đăng ký hộ tịch quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí hộ tịch

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

01/01/2017

48

Quyết định

Số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

49

Quyết định

Số
 69/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

Về việc quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhản dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

50

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đông

01/01/2017

51

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

52

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: " Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

53

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

54

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01 /01 /2017

55

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

56

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

57

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

58

Quyết định

Số 17/2016./QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tinh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

59

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm,tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

60

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

61

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

62

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

01/01/2017

63

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 10/03/2016

Về việc quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 593/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu593/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2017
Ngày hiệu lực28/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 593/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 593/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 593/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng 2016 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu593/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành28/03/2017
       Ngày hiệu lực28/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 593/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng 2016 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 593/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng 2016 2017

           • 28/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực