Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 593/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng 2016 2017 và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG – AN NINH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét tờ trình số: 40/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII về quy định mức thu, nộp và quản lý Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định đối tượng vận động đóng góp, mức vận động đóng góp và đối tượng không vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Đối tượng vận động đóng góp:

- Hộ gia đình;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có hoạt động kinh tế (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức);

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

- Các tổ chức khác.

2. Mức vận động đóng góp:

a. Đối với hộ gia đình:

- Hộ gia đình cư trú tại các phường, thị trấn: 20.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ gia đình cư trú tại các xã: 15.000 đồng/hộ/năm.

b. Đối với hộ sản xuất, kinh doanh:

- Hộ sản xuất, kinh doanh có thuế môn bài bậc 1, 2: 150.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ sản xuất, kinh doanh có thuế môn bài bậc 3, 4: 120.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ sản xuất, kinh doanh có thuế môn bài bậc 5, 6: 80.000 đồng/hộ/năm.

Trường hợp những hộ đăng ký kinh doanh nhiều loại hình khác nhau, thì áp dụng một mức vận động đóng góp theo loại hình kinh doanh có bậc thuế môn bài cao nhất.

Đối với các hộ gia đình có cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi tắc là xã) hoặc tạm trú trên địa bàn 1 xã nhưng có hộ khẩu thường trú tại 1 xã khác thì thực hiện vận động đóng góp quỹ trên địa bàn xã nơi gia đình có cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc xã hiện đang đăng ký tạm trú.

c. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khác: 250.000 đồng/đơn vị/năm.

d. Các hợp tác xã, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật: 300.000 đồng/đơn vị/năm.

e. Các tổ chức khác: 250.000 đồng/đơn vị/năm.

Các mức nêu trên là mức để tuyên truyền vận động đóng góp đối với hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở tự nguyện và không giới hạn mức tối đa.

3. Đối tượng không vận động đóng góp:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận; hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú dưới 6 tháng;

- Hộ gia đình thuộc các đối tượng theo Khoản 1, Điều 2, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; gia đình Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng được cơ quan thẩm quyền công nhận;

- Hộ gia đình có quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; hộ gia đình có cán bộ, chiến sỹ Dân quân nòng cốt đang thực hiện nghĩa vụ Dân quân, Dân phòng;

- Hộ gia đình người già neo đơn, không có lương hưu; hộ gia đình có lao động chính duy nhất là người tàn tật, người không có khả năng lao động, người mất sức lao động có đời sống khó khăn.

- Các Hội gồm: Nạn nhân chất độc da cam, Người mù, Người cao tuổi, Chiến sỹ bị địch bắt tù đày.

Trường hợp các đối tượng được miễn nêu trên có điều kiện, tự nguyện đóng góp cho Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn thì bộ phận quản lý Quỹ cấp xã tiếp nhận bổ sung nguồn thu vào Quỹ theo quy định.

4. Tổ chức thu, nộp tiền đóng góp.

- UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh của các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; vận động các đối tượng trên đóng góp cao hơn các mức quy định; đồng thời quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh đúng quy định;

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở;

- Quỹ quốc phòng - an ninh sử dụng biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành và quản theo quy định của Bộ Tài chính;

- UBND cấp xã được trích 10% trên số thực thu để chi cho công tác tổ chức thu Quỹ quốc phòng - an ninh tại địa phương;

- Số tiền thu Quỹ quốc phòng - an ninh còn lại sau khi trừ đi số được trích nêu trên còn lại được nộp vào tài khoản tiền gửi của cấp xã mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng giao UBND tỉnh quy định quy chế thu tiền đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế số Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII Về quy định mức thu, nộp và quản lý Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết này đã được HĐND Tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, CP, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở; ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ (để đưa tin);
- TTHĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website HĐND tỉnh;
- Lưu: VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu90/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh Lâm Đồng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu90/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành05/12/2013
       Ngày hiệu lực15/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh Lâm Đồng