Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm huyện Di Li, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND mức thu phí chợ trung tâm huyện Di Li Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 62/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2016/QĐ-UBND mức thu phí chợ trung tâm huyện Di Li Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CHỢ TẠI CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định danh mục, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm huyện Di Linh (do Công ty cổ phần Long Việt đầu tư, xây dựng) như sau:

1. Mức thu:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với quầy, sạp cố định

đ/m2/tháng

85.000

2

Không có quầy, sạp cố định

đ/người/ngày

6.000

2. Thời gian áp dụng mức thu: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Ngoài nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác liên quan đến mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ thực hiện theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; Giám đốc Công ty cổ phần Long Việt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Web VPUBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- TT Công báo tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2016
Ngày hiệu lực20/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2016/QĐ-UBND mức thu phí chợ trung tâm huyện Di Li Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2016/QĐ-UBND mức thu phí chợ trung tâm huyện Di Li Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành10/03/2016
       Ngày hiệu lực20/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2016/QĐ-UBND mức thu phí chợ trung tâm huyện Di Li Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2016/QĐ-UBND mức thu phí chợ trung tâm huyện Di Li Lâm Đồng