Quyết định 69/2015/QĐ-UBND

Quyết định 69/2015/QĐ-UBND về mức thu phí chợ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 69/2015/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 62/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2015/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CHỢ TẠI CHỢ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định danh mục, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng tại Tờ trình số 2771/TTr-STC ngày 02 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Bảo Lộc (chợ hạng 1, do Công ty TNHH Xây dựng, dịch vụ, thương mại V.A.T đầu tư, xây dựng) như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mc thu

1

Đi với quầy, sạp cố định

đ/m2/tháng

63.000

2

Không có quầy, sạp cố định

đ/người/ngày

6.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Ngoài nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác liên quan đến mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ thực hiện theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phBảo Lộc; Giám đc Công ty TNHH Xây dựng, dịch vụ, thương mại V.A.T; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTT
U, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- TT Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2015
Ngày hiệu lực27/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2015/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/2015/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành17/12/2015
        Ngày hiệu lực27/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2015/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2015/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng