Quyết định 15/2010/QĐ-UBND

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài làm đã được thay thế bởi Quyết định 1402/QĐ-UBND 2014 phối hợp quản lý lao động nước ngoài Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài làm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2010/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 12 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 229/TTr- LĐTBXH ngày 25/02/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ - UBND, ngày 12/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Mục đích.

Quy chế quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được ban hành nhằm tăng cường trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp giữa các ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi áp dụng:

a) Quy chế này quy định về nguyên tắc, cơ chế phối hợp của các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

b) Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt;

b) Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động) theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây gọi tắt Nghị định 34);

c) Người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ðiều 3. Nguyên tắc áp dụng.

Các hoạt động phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành về công tác quản lý lao động người nước ngoài và hướng dẫn tại Quy chế này, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài làm việc tại Lâm Đồng và những người sử dụng lao động có liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Điều 19 của Nghị định 34.

2. Chỉ được tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng lao động khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định 34.

3. Thông tin đầy đủ cho người lao động nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

4. Lập danh sách những người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp có thời hạn dưới 03 tháng theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2008/TT – BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư 08) và báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi hết thời hạn 03 tháng, nếu người nước ngoài muốn được tiếp tục làm việc thì người sử dụng lao động phải lập hồ sơ đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động.

5. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các đơn vị ngoài khu công nghiệp và nộp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp đối với các đơn vị trong khu công nghiệp theo mẫu quy định tại Thông tư 08.

6. Sau khi ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động.

Điều 5. Trách nhiệm của người lao động nước ngoài.

1. Người nước ngoài làm việc tại Lâm Đồng phải nghiên cứu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động đăng ký dự tuyển lao động và nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động, hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định tại Điều 4 Nghị định 34.

2. Khi được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài và người sử dụng lao động phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã cấp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Công khai các thủ tục cần thiết, địa điểm, thời gian và quy trình giải quyết, phí và lệ phí … liên quan đến cấp phép cho lao động nước ngoài.

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm ghi tại Điều 18 Nghị định 34 và Thông tư 08:

a) Tiếp nhận, giải quyết và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cấp mới giấy phép, 7 ngày làm việc đối với việc gia hạn và cấp lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không thực hiện phải trả lời cho tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản có nêu rõ lý do;

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp các quy định của pháp luật về xin cấp giấy phép lao động cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài ngay khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư;

3. Định kỳ yêu cầu người sử dụng lao động báo cáo danh sách đầy đủ số người nước ngoài đang làm việc trong doanh nghiệp của mình cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (theo mẫu quy định). Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức về tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 34.

4. Định kỳ hàng tháng trao đổi cho Công an tỉnh danh sách người nước ngoài được cấp, gia hạn giấy phép lao động. Đối với người nước ngoài làm việc tại Lâm Đồng từ đủ 6 tháng trở lên mà không có giấy phép lao động thì gửi ngay hồ sơ vi phạm của người nước ngoài đến Công an tỉnh để áp dụng hình thức phạt trục xuất theo quy định.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Tư pháp, Công an cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và quy chế này về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.

6. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện.

7. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông báo cho các ngành liên quan để phối hợp quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

1. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cấp mới giấy phép, 7 ngày làm việc đối với việc gia hạn và cấp lại, Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện việc cấp mới, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không thực hiện phải trả lời cho tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức thuộc quyền quản lý cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội định kỳ 6 tháng một lần.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1. Sáu tháng một lần cung cấp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh theo những nội dung sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngày tháng năm thành lập; họ và tên, quốc tịch người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các thành viên tham gia góp vốn của doanh nghiệp.

2. Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài khi làm các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

1. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài hiện đã cư trú tại Lâm Đồng từ đủ 6 (sáu) tháng trở lên theo qui định của pháp luật:

a) Khi các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài, Sở Tư pháp có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để xác minh;

b) Khi nhận được kết quả xác minh của Công an tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng được giao.

3. Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế này.

4. Sáu tháng một lần cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách luật sư là người nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và danh sách người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đã cấp lý lịch tư pháp gồm những thông tin sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, tình hình chấp hành pháp luật của người nước ngoài.

Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh.

1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. Giấy phép lao động là một thủ tục bắt buộc khi cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi thị thực, tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại địa phương thuộc diện phải có giấy phép lao động quy định tại Nghị định 34.

2. Đối với người nước ngoài thuộc diện phải có giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 34 nhưng chưa giấy phép lao động thì Công an tỉnh trao đổi, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức lập hồ sơ xin giấy phép lao động. Đối với trường hợp này, trong khi chờ hoàn tất thủ tục xin cấp phép lao động, nếu doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có công văn bảo lãnh, đề nghị thì Công an tỉnh có thể giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú 01 (một) lần thời hạn tối đa 03 (ba) tháng. Sau khi giải quyết, Công an tỉnh thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu trong thời hạn của thị thực đã cấp mà người nước ngoài chưa có giấy phép lao động hoặc xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc họ đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động thì Công an tỉnh không cấp thị thực, gia hạn tạm trú lần tiếp theo và yêu cầu xuất cảnh.

3. Người nước ngoài làm việc tại Lâm Đồng không đủ điều kiện cấp giấy phép lao động quy định tại Nghị định 34, người nước ngoài làm việc liên tục tại Lâm Đồng quá 06 (sáu) tháng mà không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận đã nộp hồ sơ xin cấp phép lao động thì Công an tỉnh rút ngắn thời hạn tạm trú và yêu cầu xuất cảnh, đồng thời thông báo đến Cục quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an đề nghị không cấp đổi thị thực, gia hạn tạm trú.

4. Kiểm tra, thực hiện hình thức phạt trục xuất ngay đối với trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định pháp luật lao động Việt Nam hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác đủ điều kiện áp dụng hình thức phạt trục xuất do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển đến.

5. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với số lao động là người nước ngoài tại địa phương.

6. Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm tình hình người nước ngoài lưu trú tại địa phương, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt quy chế này. Định kỳ hàng tháng trao đổi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội danh sách người nước ngoài đăng ký lưu trú với mục đích làm việc tại địa phương.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Công Thương.

Sở Công thương có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động nước ngoài thuộc đối tượng cấp phép liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc cấp giấy phép lao động và định kỳ 6 tháng cung cấp danh sách Văn phòng đại diện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế.

Hướng dẫn, chỉ đạo cho các cơ sở y tế trực thuộc cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 13. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh.

1. Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp mà doanh nghiệp trả cho người nước ngoài chỉ được trừ vào thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Thông qua công tác kiểm tra quyết toán thuế hàng năm, thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, những tổ chức, cá nhân có sử dụng người nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động nhưng không có giấy phép lao động.

Điều 14. Trách nhiệm của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng.

Thông tin tuyên truyền trên Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh ruyền hình Lâm Đồng các quy định của pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện đúng theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố.

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Tư pháp, Công an huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo thẩm quyền và những quy định tại quy chế này.

3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn có sử dụng lao động là người nước ngoài.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật.

1. Những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyển dụng và quản lý người nước ngoài trên địa bàn Lâm Đồng, được đề nghị khen thưởng theo Luật Thi đua- Khen thưởng.

2. Những tổ chức, cá nhân vi phạm việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Ðiều 17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc: đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó giải quyết; văn bản giải quyết, trả lời của mỗi bên được đồng gửi cho các bên được biết.

2. Trường hợp cần tham khảo ý kiến của các bên, trước khi trả lời, cần gửi dự thảo văn bản trả lời để góp ý trực tiếp.

Điều 18. Điều khoản thi hành.

1. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan;

2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2010
Ngày hiệu lực22/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài làm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành12/05/2010
        Ngày hiệu lực22/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài làm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài làm