Nghị quyết 32/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/NQ-HĐND chuẩn định mức chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Long 2017 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ III

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

(Có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Hiệu lực thi hành

a) Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

b) Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sau đây:

- Nghị quyết số 133/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19 về phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2011 - 2015.

- Nghị quyết số 156/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 133/2010/NQ-HĐND./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. Mục đích yêu cầu

- Thống nhất tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên trong toàn tỉnh.

- Đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, công bằng, hợp lý.

- Tăng cường tính chủ động cho các cấp ngân sách trong quản lý, điều hành ngân sách, phù hợp với việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch các nhiệm vụ chi của từng ngành, từng địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời thể hiện được được sự quan tâm, tập trung của lãnh đạo tỉnh đối với từng cấp, từng lĩnh vực.

- Đảm bảo kinh phí góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh, của từng địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

- Thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả NSNN, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

II. Tiêu chí phân bổ

1. Một số vấn đề cần lưu ý

- Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN là định mức dùng để phân bổ kinh phí ngân sách cho từng cấp ngân sách trong tổng số ngân sách tỉnh có được từ việc thực hiện nhiệm vụ thu được giao, từ số bổ sung từ ngân sách Trung ương. Định mức phân bổ chi không thể xem là định mức chi tiêu, bởi định mức chi tiêu đã được quy định, điều chỉnh từ các văn bản pháp quy hiện hành về quản lý tài chính - ngân sách.

- Định mức phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố đã bao gồm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố.

- Định mức phân bổ đã tính đến việc thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, với mức tiền lương cơ sở là 1.210.000 đồng; Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; Quyết định số 99-QĐ/TW của BCH Trung ương; Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Công an xã; phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên nghề; kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; các chế độ chính sách do Trung ương, tỉnh ban hành đến 31 tháng 5 năm 2016.

2. Tiêu chí sử dụng tính toán

- Tiêu chí chính là tiêu chí dân số, xác định theo số liệu do Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long công bố, được quy định cụ thể như sau:

+ Dân số đô thị: Gồm dân số các phường và các thị trấn,

+ Dân số vùng đồng bào dân tộc,

+ Dân số vùng đồng bằng: Là dân số các xã, vùng còn lại.

- Tiêu chí bổ sung:

+ Về biên chế: Tính theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2016.

+ Về hệ số lương và phụ cấp: Tính theo hệ số thực tế được hưởng đến 30 tháng 9 năm 2016.

+ Đối với cấp xã: Biên chế tính theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ; Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10.

III. Định mức phân bổ cụ thể

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

- Định mức theo tiêu chí dân số:

+ Cấp tỉnh: Từ 16 tuổi đến 18 tuổi,

+ Cấp huyện: Từ 0 tuổi đến 16 tuổi.

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

2.148.100

494.000

1.654.100

Đồng bằng

2.527.200

581.000

1.946.200

Đồng bào dân tộc

3.538.100

814.000

1.724.100

- Định mức nêu trên đã bao gồm:

+ Tính đủ cho các cấp giáo dục, các loại hình giáo dục (kể cả kinh phí của Hội Khuyến học các cấp).

+ Các chế độ cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú theo chế độ quy định, các chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực giáo dục đã ban hành.

- Trên cơ sở định mức trên, nếu tỷ lệ chi giảng dạy và học tập (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 18% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục thì sẽ được bổ sung đủ 18%; bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tối đa là 82%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục (không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương) tối thiểu 18% (chưa kể nguồn thu học phí).

2. Định mức chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số (không kể dân số từ 0 đến 18 tuổi):

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

92.200

54.500

37.700

Đồng bằng

102.500

72.000

30.500

Đồng bào dân tộc

143.500

100.000

43.500

- Định mức trên bao gồm các loại hình đào tạo, dạy nghề (chính quy, tại chức, đào tạo lại, các loại hình đào tạo dạy nghề khác), các cấp đào tạo theo phân cấp, Trường Chính trị Phạm Hùng, Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Học tập Cộng đồng các xã, phường, thị trấn.

- Định mức trên đã bao gồm trách nhiệm của ngân sách đối với các trường thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo do Ủy ban nhân dân cùng cấp đặt hàng hàng năm, nguồn thu phí - lệ phí và thu khác được để lại đơn vị chi theo chế độ quy định để xác định loại hình tự chủ (đảm bảo toàn bộ, đảm bảo 1 phần hoặc NSNN đảm bảo toàn bộ), phần NSNN đảm bảo.

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

182.700

182.700

-

Đồng bằng

246.900

246.900

-

Đồng bào dân tộc

333.300

333.300

-

Định mức trên đã bao gồm tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, các loại phụ cấp đặc thù của ngành theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có kinh phí để chỉ đạo, hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức các phong trào bảo vệ sức khỏe hàng năm, ngân sách tỉnh thực hiện bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố theo mức: 50 triệu đồng/năm/huyện, thị xã, thành phố và 10 triệu đồng/năm/xã, phường, thị trấn.

- Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi bố trí cho cấp tỉnh tổ chức thực hiện.

4. Định mức chi quản lý hành chính (nhà nước, đảng, đoàn thể)

a) Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính

Phân bổ theo tiêu chí biên chế được cấp có thẩm quyền giao, cụ thể:

- Cấp tỉnh:

ĐVT: Triệu đồng/biên chế/năm

Số biên chế

Định mức phân bổ

- Dưới 5 biên chế

18

- Từ 5 đến dưới 10 biên chế

17,5

- Từ 10 đến dưới 20 biên chế

17

- Từ 20 đến dưới 30 biên chế

16,5

- Từ 30 biên chế trở lên

16

Định mức phân bổ nêu trên:

 Đã bao gồm:

+ Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy phát sinh hàng năm (đã bao gồm các khoản phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, văn phòng phẩm, tiền điện - nước - xăng dầu…),

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên như: Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các cuộc hội thảo, chi quản lý ngành, lĩnh vực…

+ Các khoản chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản.

 Không bao gồm:

+ Chi lương và các khoản có tính chất lương,

+ Phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân,

+ Kinh phí các kỳ họp Hội đồng nhân dân,

+ Phụ cấp cấp ủy viên cấp tỉnh,

+ Các khoản chi theo Quy định số 12-QĐ/TU,

+ Kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10,

+ Chi sửa chữa lớn tài sản cố định,

+ Chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc đối với biên chế mới bổ sung.

- Cấp huyện, thị xã, thành phố:

ĐVT: Triệu đồng/biên chế/năm

Số biên chế

Định mức phân bổ

- Dưới 5 biên chế

15

- Từ 5 đến dưới 10 biên chế

14,5

- Từ 10 biên chế trở lên

14

Định mức phân bổ nêu trên:

Đã bao gồm:

+ Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy phát sinh hàng năm (đã bao gồm các khoản phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, văn phòng phẩm, tiền điện - nước - xăng dầu…),

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên như: Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các cuộc hội thảo, chi quản lý ngành, lĩnh vực…

+ Các khoản chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản.

Không bao gồm:

+ Chi lương và các khoản có tính chất lương,

+ Phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân,

+ Kinh phí các kỳ họp Hội đồng nhân dân,

+ Phụ cấp cấp ủy viên cấp huyện,

+ Các khoản chi theo quy định số 13-QĐ/TU,

+ Kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện theo Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10,

+ Chi sửa chữa lớn tài sản cố định,

+ Chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc đối với biên chế mới bổ sung.

- Cấp xã, phường, thị trấn:

ĐVT: Triệu đồng/biên chế/năm

Chức danh

Định mức phân bổ

- Công chức, chuyên trách

13

- Những người hoạt động không chuyên trách

4,5

Định mức phân bổ nêu trên:

 Đã bao gồm:

+ Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy phát sinh hàng năm (đã bao gồm các khoản phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, văn phòng phẩm, tiền điện - nước - xăng dầu…),

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên như: Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các cuộc hội thảo, chi quản lý ngành, lĩnh vực…

+ Các khoản chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản.

Không bao gồm:

+ Chi lương và các khoản có tính chất lương,

+ Phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân,

+ Kinh phí các kỳ họp Hội đồng nhân dân,

+ Phụ cấp cấp ủy viên cấp xã,

+ Chi sửa chữa lớn tài sản cố định.

- Đối với các chức danh ở ấp, khóm: Thực hiện theo Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10.

- Mức khoán kinh phí hoạt động ở ấp, khóm: 30 triệu đồng/ấp khóm/năm.

b) Đối với chi đảm bảo hoạt động cho các cơ quan đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (tỉnh - huyện, thị xã, thành phố)

- Khối đảng (tỉnh - huyện, thị xã, thành phố): Được phân bổ thêm tối đa 40% định mức hoạt động nêu trên để đảm bảo các khoản chi đặc thù theo Quy định số 12, 13-QĐ/TU, các khoản chi thực hiện chính sách cán bộ, các đối tượng có công với nước và các khoản chi đặc biệt khác. Ngoài ra, được bố trí khoản dự phòng là 2% tổng chi cho khối đảng để xử lý các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (tỉnh - huyện, thị xã, thành phố): Được phân bổ thêm tối đa 30% định mức hoạt động nêu trên để có thêm kinh phí thực hiện chi cho một số nhiệm vụ đặc thù.

- Các cơ quan chuyên môn (tỉnh - huyện, thị xã, thành phố) thực hiện nhiệm vụ tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Công thương) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tỉnh - huyện, thị xã, thành phố): Được phân bổ thêm tối đa 20% định mức hoạt động nêu trên để có thêm kinh phí thực hiện chi cho một số nhiệm vụ đặc thù.

c) Các đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí…, có nguồn thu được phép để lại để bổ sung hoạt động theo quy định thì phân bổ chi quản lý hành chính theo phương thức sau:

- Nếu số thu được phép để lại thấp hơn mức chi hoạt động tính theo định mức: NSNN bố trí kinh phí đảm bảo tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản có tính chất lương và phần chênh lệch thiếu kinh phí hoạt động.

- Nếu số thu được phép để lại lớn hơn hoặc bằng mức chi hoạt động tính theo định mức: NSNN bố trí kinh phí đảm bảo tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản có tính chất lương (trường hợp lớn hơn trên 30% định mức thì các cấp sẽ điều chỉnh phần NSNN đảm bảo tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản có tính chất lương).

d) Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội trên địa bàn tỉnh.

5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa thông tin

a) Theo tiêu chí dân số:

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

26.600

14.600

12.000

Đồng bằng

29.200

16.000

13.200

Đồng bào dân tộc

40.900

22.500

18.400

Định mức trên đã bao gồm kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo và Ban vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa các cấp từ tỉnh đến cơ sở (ấp, khóm), kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm văn hóa- thể thao xã, nhà văn hóa- khu thể thao ấp theo Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15.

b) Đối với các huyện, thị xã, thành phố có Đội Thông tin lưu động được phân bổ thêm 250 triệu đồng/đội thông tin lưu động/năm.

c) Kinh phí chi cho “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được bố trí 4 triệu đồng/năm/khu dân cư (ấp, khóm). Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 12.

6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh, truyền thanh - truyền thông

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

15.800

10.000

5.800

Đồng bằng

17.600

10.300

7.300

Đồng bào dân tộc

24.600

14.600

10.000

- Định mức trên đã bao gồm:

+ Kinh phí chi lương và hoạt động của Đài Truyền thanh cấp huyện, đảm bảo cơ cấu: Chi lương và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp tối đa là 75%; chi hoạt động tối thiểu là 25%.

+ Kinh phí đảm bảo hoạt động truyền thanh của cấp xã (10 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm);

+ Kinh phí quản lý và duy tu hệ thống loa không dây ở ấp, khóm (03 triệu đồng/ấp, khóm/năm để chi bồi dưỡng người quản lý loa, chi trả tiền điện và duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống loa không dây ở ấp, khóm).

7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục - thể thao

a) Theo tiêu chí dân số:

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

18.600

11.000

7.600

Đồng bằng

13.900

8.500

5.400

Đồng bào dân tộc

19.500

11.500

8.000

b) Đối với số vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia và vận động viên khuyết tật được tham gia các giải do Trung ương tổ chức được phân bổ kinh phí tập huấn theo chế độ quy định với vận động viên.

8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

a) Theo tiêu chí dân số:

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

31.000

15.500

15.500

Đồng bằng

33.700

16.850

16.850

Đồng bào dân tộc

47.200

23.600

23.600

b) Ngoài định mức nêu trên, ngân sách cấp tỉnh còn được bố trí kinh phí để thực hiện thăm hỏi, động viên các gia đình thuộc diện chính sách (gia đình: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công giúp đỡ cách mạng, quân nhân bị tai nạn nghề nghiệp) vào các ngày lễ, tết với mức 500.000 đồng/gia đình/năm.

c) Đối với cán bộ xã nghỉ việc:

Các huyện, thị xã, thành phố được bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

d) Kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP:

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP được tính toán trên cơ sở số liệu thực tế đến 30 tháng 9 năm 2016 do các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Bổ sung kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.

9. Định mức phân bổ chi quốc phòng

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

31.800

14.300

17.500

Đồng bằng

31.800

14.300

17.500

Đồng bào dân tộc

44.500

20.000

24.500

Định mức nêu trên đã bao gồm chính sách mới về dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ, các cuộc diễn tập cấp xã…

10. Định mức phân bổ chi an ninh

ĐVT: Đồng/người dân/năm

Phân vùng

Định mức phân bổ

Tổng cộng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Đô thị

18.200

8.200

10.000

Đồng bằng

13.800

6.200

7.600

Đồng bào dân tộc

19.300

8.700

10.600

11. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học công nghệ

Tương đương dự toán 2016.

12. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

- Tính toán phân bổ theo tỷ lệ % tổng số chi thường xuyên (từ mục 1 đến mục 11) theo định mức phân bổ chi thường xuyên theo các tiêu chí chính (không bao gồm tiêu chí bổ sung) ở phần trên. Cụ thể:

+ Cấp tỉnh: 10%,

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố: 9%.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố có thực hiện nhiệm vụ chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn sẽ được phân bổ thêm kinh phí phù hợp.

- Các huyện, thị xã, thành phố được phân bổ thêm kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí để duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn. Căn cứ vào số hỗ trợ của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính tính toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các địa phương.

- Ngoài ra, thành phố Vĩnh Long được bố trí thêm 12.750 triệu đồng/năm, thị xã Bình Minh được bố trí thêm 8.500 triệu đồng/năm, để duy trì và nâng cấp theo các tiêu chí đô thị loại III và loại IV theo quy định, thực hiện nhiệm vụ kiến thiết thị chính theo phân cấp.

13. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường

- Trên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường được Trung ương giao, phân bổ theo tỷ lệ:

+ Cấp tỉnh:  40%,

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố: 60%.

- Mức phân bổ cụ thể cho từng huyện, thị xã, thành phố và nội dung chi, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể, theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo 02 tiêu chí:

+ Tiêu chí dân số: 9.000 đồng/người dân/năm,

+ Tiêu chí phụ:

(i) Các khu, cụm, tuyến công nghiệp: Hệ số 2,0

(ii) Chợ loại 1: Hệ số 2,0

(iii) Chợ loại 2: Hệ số 1,0

(iv) Chợ loại 3: Hệ số 0,5

(v) Chợ tạm: Hệ số 0,2.

Trên cơ sở dự toán chi sự nghiệp môi trường được Trung ương giao, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh mức chi cụ thể của hệ số.

14. Định mức phân bổ chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp

Định mức phân bổ dự toán chi cho các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 15,75 triệu đồng/biên chế/năm.

15. Định mức phân bổ chi thường xuyên khác

Phân bổ theo tỷ lệ 0,5% tổng số chi thường xuyên (từ mục 1 đến mục 13) theo định mức phân bổ chi thường xuyên theo các tiêu chí chính (không bao gồm tiêu chí bổ sung) ở phần trên.

16. Dự phòng ngân sách các cấp

- Ngân sách cấp tỉnh: 4% tổng chi ngân sách cấp tỉnh,

- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: từ 2% - 4% tổng chi (không bao gồm số chi từ nguồn bổ sung mục tiêu của ngân sách cấp trên). Tùy tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định tỷ lệ dự phòng cho ngân sách xã, phường, thị trấn, với tỷ lệ từ 2% - 4% tổng chi (không bao gồm số chi từ nguồn bổ sung mục tiêu của ngân sách cấp trên)./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực09/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/NQ-HĐND chuẩn định mức chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Long 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 32/NQ-HĐND chuẩn định mức chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Long 2017 2016
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu32/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
      Người kýTrương Văn Sáu
      Ngày ban hành09/12/2016
      Ngày hiệu lực09/12/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 32/NQ-HĐND chuẩn định mức chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Long 2017 2016

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/NQ-HĐND chuẩn định mức chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Long 2017 2016