Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội


HỘI ĐNG NHÂN N
TNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 33/2012/NQ-HĐND

Đk Nông, ny 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THUỘC CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THUỘC CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Lut Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư s 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 ca Bộ Tài chính ng dn việc h tr kinh phí hoạt động ca Chi hi thuc các t chc Cnh trị - xã hội thuc các xã đặc biệt khó khăn;

Xét T trình s 4704/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 ca UBND tỉnh Đắk Nông v việc Quy định mc h trợ kinh phí hoạt đng ca Chi hi thuc c t chc Chính trị - Xã hi thuc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đk Nông;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra s 87/BC-HĐND ngày 10/12/2012 ca Ban Dân tc HĐND tỉnh và ý kiến ca các đi biu HĐND tnh tại k họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy đnh mc h trợ kinh phí hoạt đng ca Chi hội thuộc các t chc Chính trị - Xã hội thuc các xã đặc bit khó khăn trên địa bàn tnh Đk Nông, cụ thnhư sau:

1. Đi tưng và phạm vi áp dụng

Các Chi hội thuc các t chc Chính tr - Xã hi thôn, buôn, bon và tương đương thuộc các xã đặc bit khó khăn, bao gm: Ban công tác Mặt trn, Chi hội Nông dân, Chi hi Phn, Chi hi Cu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cng sản H Chí Minh.

Danh mc các xã đc biệt khó khăn theo quy đnh ti các Quyết đnh ca Thtưng Chính phủ.

2. Mc h trợ: 2.000.000 đồng/năm/Chi hi (Hai triu đồng).

3. Nội dung chi

a. T chc hp sinh hoạt đnh k, họp sơ kết, tổng kết, phát động phong trào, như: Tiền nước uống, trang trí, văn phòng phm, thuê trang thiết b phc v, bồi dưng báo cáo viên.

b. Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, như: Mua sách báo, in n tài liu.

c. Chi khen thưng, như: In giy chng nhn khen thưng, làm khung, thuê viết giy chng nhn khen thưng (nếu có), chi tin thưng kèm theo c hình thc khen thưng theo quy định ca Nhà nưc.

Điều 2. Ngun kinh phí và thi gian thc hiện

1. Ngun kinh phí đ thc hin h trợ kinh phí hoạt động ca Chi hội thuộc các t chc Cnh tr - Xã hội thôn, bn, bon và tương đương thuc các xã đặc bit khó khăn theo mc chi quy định tại Điều 1 Ngh quyết này do ngân sách tỉnh cân đi trong d toán ngân sách hàng năm.

2. Thi gian thc hin k t ngày 01/01/2013.

Điều 3. T chc thc hin

1. Giao UBND tỉnh t chc triển khai thc hiện Ngh quyết này và định kbáo cáo HĐND tỉnh vkết qutrin khai thc hin.

2. Giao Thưng trc ND tỉnh, các Ban ca HĐND tỉnh và các đại biu HĐND tỉnh giám sát vic trin khai thc hiện Ngh quyết này.

Ngh quyết y đã đưc Hi đồng nn dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 5 tng qua./.

 

 

CHỦ TCH
Điểu K’ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐiểu K'ré
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội

            • 20/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực