Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND về miễn phí xây dựng do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 160/NQ-HĐND 2015 xử lý kết quả rà soát văn bản Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/NQ-HĐND

 Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MIỄN PHÍ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng;

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về miễn phí xây dựng; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND ngày 13/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành thông qua Nghị quyết về miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại điểm 1, khoản I, Điều 1, Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp;

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và bãi bỏ quy định về Phí xây dựng tại điểm 1, khoản I, Điều 1 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh về các loại phí và lệ phí.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khoá VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- UBTWMTTQVN;
- Bộ Tài chính, Xây dựng;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN;
- Sở TC, TP, XD;
- Cục Thuế tỉnh;
- TT. HĐND cấp huyện;
- Đài PTTH; Báo Đắk Lắk; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Trưởng, Phó P .Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2011
Ngày hiệu lực26/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2015
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu34/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNiê Thuật
       Ngày ban hành22/12/2011
       Ngày hiệu lực26/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2015
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Đắk Lắk