Nghị quyết 160/NQ-HĐND

Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2015 về xử lý kết quả rà soát đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 160/NQ-HĐND 2015 xử lý kết quả rà soát văn bản Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐI VI VĂN BN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đng nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND ngày 29/6/2015 của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc xử lý kết quả rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, gồm:

- Bãi b02 nghị quyết (như Phụ lục 1 kèm theo);

- Sa đổi, bsung đối với 03 nghị quyết (như Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho xử lý; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp thay thế các nghị quyết hết hiệu lực vào năm 2015 (Phụ lục 3) khi xét thấy cần thiết.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đi biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ktừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác
đại biểu;
- Bộ Công thương; Bộ NN-PTNN;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn
đại biểu Quc hội tnh;
- Đại bi
u HĐND tỉnh;
- UBMT
TQVN tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh;
- S
Công thương; S NN-PTNT; S Tư pháp;
- Báo Đ
k Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo t
nh, Website tnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên loại

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Hình thức xử lý

Lý do

01

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐ7

17/12/2004

Thành lập Quỹ khuyến công tỉnh Đk Lk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Hiện chưa có văn bản nào quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động ca QuKhuyến công cấp tnh.

Theo Khoản 2 Điều 11, Điểm a Khoản 1 Điều 13, Khoản 2 Điều 14 Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phvề Khuyến công và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch s26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 thì kinh phí khuyến công địa phương do UBND các cp quản lý, sử dụng và được phân bố trong dự toán hàng năm, loại hình và mức chi do UBND tnh quy định và khác so với quy định trước đây nên việc thành lập Quỹ Khuyến công của tnh để tập trung quản lý, cấp phát kinh phí thực hiện từng dự án khuyến công trên địa bàn tỉnh và các mục đích sử dụng kinh phí tại Nghị quyết 26/2004/NQ-HĐND là không còn phù hp.

02

Nghị quyết

34/2011/NQ- HĐND

22/12/2011

Về miễn phí xây dng

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Nghị quyết này quy định về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh được quy định tại Đim 1 Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007. Tuy nhiên, Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐND thay thế Nghị quyết s15/2007/NQ-HĐND không còn quy định việc thu phí xây dựng nên quy định này không còn cần thiết.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐI, BỔ SUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Hình thức xử lý

Lý do

01

Nghị quyết

76/2012/NQ-HĐND

21/12/2012

Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tnh Đk Lk

Sửa đổi, bổ sung

Khung giá đã biến động do thay đi về chất lượng rừng và giá cả lâm sản. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hp tình hình thực tế.

02

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND

19/7/2013

Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ htrợ các sáng lập viên hp tác xã chuẩn bị thành lập và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Mức chi hỗ trợ đào tạo không còn phù hợp quy định tại Khon 1 Điều 24, Khon 1 Điều 27 Nghị định s 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật Hợp tác xã năm 2012 (chỉ hỗ tr đi vi đào tạo chính quy và thực hiện theo Chương trình htrợ phát trin hợp tác xã do Thtướng Chính phủ phê duyệt, không hỗ trợ đi vi đào tạo tại chức.)

03

Nghị quyết

117/2014/NQ-HĐND

18/7/2014

Mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sa đổi, bổ sung

Khoản 11 Mc I quy định phí tham quan Vườn Quốc gia Yok Đôn là chưa phù hp, vì mức phíy đã được quy định tại Thông tư s 126/2012/TT-BTC ngày 07/8/2012 của Bộ Tài chính về thu phí tham quan các vườn quốc gia do Bộ quản lý (Yok Đôn, Cúc Phương...) và cao hơn mức thu tại Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐND Tiểu tiết b2 Tiết b Điểm 1.2 và Tiu tiết b2 Tiết b Điểm 1.3 Khoản 1 Mục II quy định lệ phí đăng ký cư trú, cp chng minh nhân dân tại các xã, thị trấn và các phường thuộc thị xã tối đa bng 50% mức thu tại các phường thuộc Tp. BMT là chưa phù hợp, vì theo Đim b Khoản 1 Điều 3 Thông tư s 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 thì HĐND tỉnh quy định mức thu cụ thể hoặc khung mức thu (không quy định mức thu tối đa)

Khoản 3 Mục II không quy định các trường hợp được miễn lệ phí địa chính trong khi Tiết b.3 Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC có quy định

Lệ phí đăng ký cư trú đã được quy định tại Đim 1.2 Khoản 1 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết nhưng Điu 3 Nghị quyết thiếu quy định thay thế đối với Nghị quyết s 21/2008/NQ-HĐND ngày 08/10/2008 của HĐND tnh về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN BAN HÀNH VĂN BẢN THAY THẾ
(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban bành

Trích yếu

Hình thức xử lý

Lý do

01

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

10/7/2009

Về một schính sách phát trin kinh tế trang trại tnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành văn bản thay thế

Nội dung tại Khoản 2 Mục III không còn phù hợp quy định hiện hành, gồm:

- Chính sách hỗ trợ di dời trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm (Tiểu tiết b.1.2 Tiết b. 1 Điểm b) và hỗ trợ về khoa học và công nghệ (Tiu tiết b.5.1 Tiết b.5 Điểm b) cn xem xét lại đthống nhất với chính sách hỗ trdi dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu, cụm công nghiệp, địa điểm theo quy hoạch tại Nghị quyết s 34/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 (cơ sở chăn nuôi thuộc đi tượng được hỗ trợ) và chính sách hỗ trợ về mô hình trình din trong chính sách khuyến nông tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012, tránh cùng nội dung nhưng lại khác về mức hỗ trợ.

- Việc miễn tiền thuê đất 11 năm đối vi trang trại mới thành lập (Tiết b.3 Đim b) không còn phù hợp, vì không thuộc nhóm đi tượng được miễn tiền thuê đất tại Điều 19 Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ quy định tiền thuê đất, thuê mặt nước

Cần tổng kết, đánh giá lại để định hướng thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

02

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND

10/7/2009

Về việc phát triển kinh tế - xã hội các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh đến năm 2015

Ban hành văn bản thay thế

Chính sách hỗ trợ tại Khoản 2 Điều 1 không còn phù hợp, vì:

- Việc ngân sách tnh hỗ trợ 100% thực hiện dự án trong đầu tư xây dựng cần loi trừ đối với các xã đặc biệt khó khăn (đã có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dng cơ sở hạ tng theo Chương trình 135 - Điểm b Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2014).

- Mức khoán 200.000 đồng/ha để chăm sóc, bảo vrừng không còn thể hin s hỗ trợ (theo Điểm b Khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết đnh số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 ca Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch s 80/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 14/6/2013 thì mc khoán này do UBND tnh quyết định, ngoài mức bình quân 200 ngàn đồng/ha còn có thể hỗ trợ thêm).

Cần tng kết, đánh giá lại để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

03

Nghị quyết

27/2011/NQ- HĐND

22/12/2011

Về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành văn bản thay thế

Cần tng kết, đánh giá lại để trin khai trong giai đoạn tiếp theo cho phù hợp quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 (thay thế Luật Đầu tư năm 2015); đồng thời, bổ sung thêm chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cho phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu ca việc thu hút đầu tư trên địa bàn tnh trong thời gian tới

04

Nghị quyết

39/2011/NQ- HĐND

22-12-2011

Về chính sách giảm tổn tht sau thu hoạch đối với nông sản, giai đoạn 2011 -2015 tỉnh Đắk Lắk

Ban hành văn bản thay thế

Một số nội dung không còn phù hợp quy định tại Quyết định s 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 và Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 (nhóm danh mục máy móc, thiết bị và các dự án được hỗ trợ đã được quy định mới, điều kiện hưởng hỗ trợ phải là máy móc thiết bị mới cht lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sn phẩm hàng hóa thay vì là máy móc, thiết bị có giá trị sản xuất trong nưc trên 60%; chính sách về đào tạo, tập huấn, tuyên truyền không còn phù hp, vì đã có chế độ h trcác hoạt động khuyến nông theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP và được quy định tại Quyết định 37/2012/QĐ-UBND....)

Cần tổng kết, đánh giá lại để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

05

Nghị quyết

43/2011/NQ- HĐND

22/12/2011

Phát triển Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2011 -2015

Ban hành văn bản thay thế

Mức hỗ trợ doanh nghiệp tại Khoản 6 Điều 1 không còn phù hp quy định tại Điều 32 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2012 và Điều 38 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Khoa học và công nghệ (mức hỗ trợ không quy định định mức trên từng hoạt động như Nghị quyết mà tính theo tlệ % vn đầu tư ca dự án với định mức đến 30% hoặc 50% vốn đầu tư tùy theo loại dự án).

Cần tổng kết, đánh giá lại để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo

06

Nghị quyết

44/2011/NQ- HĐND

22/12/2011

Về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành văn bản thay thế

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối vi hp tác xã, liên minh hp tác xã không còn phù hợp quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính ph(chỉ hỗ tr đi vi đào tạo chính quy, không còn hỗ trợ với đào tạo tại chức; ngoài hỗ trợ thành lp mi còn hỗ trợ vtổ chức li hot đng; hỗ trợ về đất đai, tín dụng chỉ áp dụng đối với hợp tác xã trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; thuế chỉ được hưởng ưu đãi, không hỗ trợ; hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chung còn có chính sách riêng....)

Cần tng kết, đánh giá lại để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 160/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 160/NQ-HĐND 2015 xử lý kết quả rà soát văn bản Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 160/NQ-HĐND 2015 xử lý kết quả rà soát văn bản Đắk Lắk
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 160/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Niê Thuật
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 160/NQ-HĐND 2015 xử lý kết quả rà soát văn bản Đắk Lắk

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 160/NQ-HĐND 2015 xử lý kết quả rà soát văn bản Đắk Lắk

  • 10/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực