Thông tư 126/2012/TT-BTC

Thông tư 126/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 126/2012/TT-BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí đã được thay thế bởi Thông tư 206/2016/TT-BTC phí thăm quan vườn quốc gia Bạch Mã Cúc Phương Ba Vì Tam Đảo Yokdon Cát Tiên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 126/2012/TT-BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA: BẠCH MÃ, CÚC PHƯƠNG, BA VÌ, TAM ĐẢO, YOKDON VÀ CÁT TIÊN

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Luật người cao tuổi số 16/2009-L-CTN ngày 23/11/2009; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Căn cứ Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên phải nộp phí tham quan theo quy định tại Thông tư này (áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài).

Không thu phí tham quan đối với khách tham quan là trẻ em dưới sáu tuổi hoặc trẻ em có chiều cao dưới 1,2m.

Điều 2. Mức thu phí

1. Mức thu phí tham quan các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên như sau:

a) Đối với người lớn là 40.000 đồng/người/lượt.

b) Đối với sinh viên, học sinh và trẻ em là 20.000 đồng/người/lượt.

2. Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật được miễn thu phí tham quan quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 và điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật được áp dụng mức thu phí tham quan bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên được áp dụng mức thu phí tham quan bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng

Tiền thu phí tham quan các Vườn quốc gia theo quy định tại Thông tư này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý sử dụng như sau:

1. Cơ quan quản lý các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tổ chức thu phí được trích để lại 80% (tám mươi phần trăm) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí tham quan theo chế độ quy định.

2. Cơ quan quản lý các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 20% (hai mươi phần trăm) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012. Bãi bỏ Quyết định số 03/2008/QĐ-BTC ngày 15/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia Bạch Mã và Vườn quốc gia Cúc Phương.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu126/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực01/10/2012
Ngày công báo22/08/2012
Số công báoTừ số 509 đến số 510
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 126/2012/TT-BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản gốc Thông tư 126/2012/TT-BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 126/2012/TT-BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí