Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng 2012 Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng 2012 Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2012/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủvề việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BKH ngày 18/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế đầu tư và xây dựng năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4291/TTr-UBND ngày 16/6/2012 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2012, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012 và Tờ trình số 4816/TTr-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh - Dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước, báo cáo bổ sung tình hình thực hịện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2012, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2012; nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012 theo Tờ trình số 4291/TTr-UBND ngày 16/6/2012 và Tờ trình số 4816/TTr-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp (có các Tờ trình của UBND tỉnh kèm theo), cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2012.

2. Thống nhất nội dung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012 sau điều chỉnh, bổ sung là 3.530,324 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 1.950 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 832,886 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất: 140 tỷ đồng.

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 58,1 tỷ đồng.

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2012: 70 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chuyển nguồn đầu tư và xây dựng năm 2011 bổ sung nguồn vốn cấp sau quyết toán của năm 2012: 17,684 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước năm 2012: 300 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2011: 154,654 tỷ đồng (gồm phần ngân sách tỉnh được hưởng 113,681 tỷ đồng, phần ngân sách huyện được hưởng 40,973 tỷ đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm)

Nguồn thưởng vượt dự toán ngân sách, phần ngân sách tỉnh được hưởng sẽ phân bổ sau khi có thông báo của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ vốn các dự án đã có chủ trương hỗ trợ của UBND tỉnh: 10 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu của tỉnh.

- Phần còn lại của nguồn vốn thưởng vượt thu phần tỉnh được hưởng: 103,681 tỷ đồng sẽ phân bổ vốn hỗ trợ cho các địa phương để đầu tư.

Phần vốn ngân sách huyện được bổ sung từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách tỉnh và phần thưởng vượt thu ngân sách huyện được hưởng thực hiện đầu tư theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Bố trí cho các dự án thuộc Đề án kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà công vụ của giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

+ Sau khi bố trí hết cho mục tiêu nêu trên nếu còn thì ưu tiên bố trí cho các dự án giáo dục khác đã có trong kế hoạch giao đầu năm 2012 của UBND cấp huyện nhưng chưa bố trí đủ vốn.

Trên cơ sở nguồn vốn do UBND tỉnh phân bổ, UBND cấp huyện báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012 đúng theo mục tiêu, định hướng ưu tiên nói trên.

(Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm)

3. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, trong tổ chức thực hiện UBND tỉnh cần tập trung một số giải pháp sau:

- Rà soát, phân tích nguyên nhân vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm.

- Tiếp tục xây dựng các biện pháp tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư để đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư của các dự án trên địa bàn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2012 và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2012. Trong quá trình thực hiện, giữa 2 kỳ họp khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo);
- Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN, Đài PT-TH Đông Nai;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

PHỤ LỤC I

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY ỰNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2012

Tổng số

Phần tỉnh giao chỉ tiêu

Phần huyện giao chỉ tiêu

 3.530,324

 2.646,341

 883,983

1. Vốn ngân sách tập trung

 1.950,000

 1.177,000

 773,000

- Vốn đầu tư và xây dựng

1.773,000

1.000,000

773,000

- Vốn hỗ trợ xã hội hóa

47,000

47,000

 

- Hoàn trả vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (tạm ứng năm 2010)

130,000

130,000

 

2. Nguồn vốn XSKT

832,886

832,886

 

- Nguồn vốn XSKT 2012

600,000

600,000

 

- Kết dư Nguồn vốn XSKT 2011 bổ sung năm 2012

232,886

232,886

 

3. Nguồn vốn khai thác quỹ đất đất (Hoàn trả vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước, tạm ứng năm 2010)

140,000

70,000

70,000

4. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

58,100

58,100

 

5. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2012

70,000

70,000

 

6. Chuyển nguồn đầu tư và xây dựng năm 2011 Bổ sung nguồn vốn cấp sau quyết toán của năm 2012

17,684

17,684

 

7. Nguồn vốn KH 2012 từ nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2011

7,000

7,000

 

8. Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2012

300,000

300,000

 

9. Nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2011

154,654

113,681

40,973

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng

10,000

10,000

 

- Hỗ trợ đầu tư chương trình kiên cố hóa giai đoạn 2 và đầu tư hạ tầng trường học (phần tỉnh hỗ trợ cấp huyện)

103,681

103,681

 

- Hỗ trợ đầu tư chương trình kiên cố hóa giai đoạn 2 và đầu tư hạ tầng trường học (phần huyện được hưởng)

40,973

 

40,973

 

NGUỒN THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2011 CỦA TỈNH PHÂN BỔ VỐN CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN KHI CÓ THÔNG BÁO CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Biên Hòa

Cẩm Mỹ

Định Quán

Nhơn Trạch

Long Khánh

Long Thành

Tân Phú

Thống Nhất

Trảng Bom

Vĩnh Cửu

Xuân Lộc

Tổng số

Phần thưởng vượt thu của tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện

10.000

19.000

19.000

7.800

3.800

1.000

19.000

10.681

2.200

5.000

6.200

103.681

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT DO UBND TỈNH TRỰC TIẾP GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: tổng số 1.000 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

1.000.000

1.000.000

1. Thực hiện dự án

915.000

931.065

- Giao thông

379.000

386.527

- Giáo dục – đào tạo

197.000

203.612

- Y tế

14.000

14.000

- Văn hóa – Xã hội

40.000

40.400

- Quản lý nhà nước

25.000

24.175

- Cấp nước

35.000

28.500

- Hạ tầng công cộng

51.000

57.163

- Nông lâm - Thủy lợi

53.000

55.688

- An ninh quốc phòng

42.000

42.000

- Khoa học công nghệ

79.000

79.000

2. Chuẩn bị đầu tư

65.000

48.935

3. Cấp các dự án sau quyết toán

20.000

20.000

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: tổng số 832,886 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

832.886

832.886

1. Thực hiện dự án

824.386

830.550

- Y tế

585.951

579.482

- Giáo dục và Đào tạo

80.000

80.000

- Văn hoá – xã hội

158.435

171.068

2. Chuẩn bị đầu tư

8.500

2.336

 

PHỤ LỤC III

PHÂN BỔ VỐN CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỪ NGUỒN THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Biên Hòa

Cẩm Mỹ

Định Quán

Nhơn Trạch

Long Khánh

Long Thành

Tân Phú

Thống Nhất

Trảng Bom

Vĩnh Cửu

Xuân Lộc

Tổng số

Phần thưởng vượt thu huyện được hưởng

23.869

172

330

 

1.528

3.683

296

1.685

1.812

 

7.598

40.973

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng 2012 Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng 2012 Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu34/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Tư
       Ngày ban hành12/07/2012
       Ngày hiệu lực22/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng 2012 Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng 2012 Đồng Nai