Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức đã được thay thế bởi Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2012/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MC CHI BI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHC THAM GIA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIU NẠI, T CÁO, KIN NGHỊ, PHẢN ÁNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, t cáo năm 2004 và năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2012/TT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

+ Cấp tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người.

+ Cấp huyện (Huyện, thành phố thuộc tỉnh): 120.000 đồng/ngày/người.

+ Cấp xã (Xã, phường, thị trấn): 100.000 đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

+ Cấp tỉnh: 100.000 đồng/ngày/người.

+ Cấp huyện (Huyện, thành phố thuộc tỉnh): 70.000 đồng/ngày/người.

Các nội dung khác không đề cập, thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 46/2012/TT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Áp dụng thực hiện từ ngày 01-8-2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tnh;
- LĐ và CV Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tình;
- LĐ Văn phòng UBND tnh;
- Các s, Ban, ngành;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Công báo - VP UBND tinh;
- Cổng thông tin điện ttỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu34/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành10/07/2012
        Ngày hiệu lực20/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức