Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại Hòa Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2017/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Quy định nội dung, mức chi cụ thể đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, như sau:

1. Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ được hưởng cụ thể:

a) Người chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, được hưởng 120.000 đồng/ngày/người.

b) Người đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, được hưởng 96.000 đồng/ngày/người.

2. Các đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ được bồi dưỡng 60.000 đồng/ngày/người.

Điều 2. Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh (CT, các PCT);
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Ủy ban UBMTTQ t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh
đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (V
160).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực23/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại Hòa Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu57/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýTrần Đăng Ninh
       Ngày ban hành13/07/2017
       Ngày hiệu lực23/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại Hòa Bình

           • 13/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực