Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017 và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2016:

1. Tổng số vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo kế hoạch đầu năm 2016: 4.850.315 triệu đồng.

2. Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2016:

a) Tăng 448.593 triệu đồng, bao gồm: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 29.980 triệu đồng; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 56.000 triệu đồng; nguồn cân đối ngân sách địa phương 125.000 triệu đồng. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 199.000 triệu đồng; vốn đấu giá bán khu đất 180B An Tôn, Thành phố Hồ Chí Minh 16.362 triệu đồng và nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 là 22.251 triệu đồng;

b) Giảm 76.296 triệu đồng, bao gồm: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 76.296 triệu đồng (do Trung ương chưa thông báo vốn các công trình giao thông).

3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 sau khi điều chỉnh là 5.222.612 triệu đồng, cụ thể như sau:

a) Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 1.726.900 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015: 926.900 triệu đồng

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 800.000 triệu đồng.

b) Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 1.163.892 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn trong nước: 981.400 triệu đồng.

- Vốn nước ngoài: 182.492 triệu đồng.

c) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (ĐTPT): 29.980 triệu đồng.

Trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 14.500 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 15.480 triệu đồng.

d) Trái phiếu Chính phủ (TPCP): 1.113.227 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn TPCP: 1.057.227 triệu đồng.

- Nguồn vốn TPCP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 56.000 triệu đồng.

đ) Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 1.150.000 triệu đồng.

e) Vốn đấu giá bán khu đất 180B An Tôn, TP HCM: 16.362 triệu đồng.

g) Nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015: 22.251 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểuđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Kiên Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu34/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýĐặng Tuyết Em
       Ngày ban hành01/08/2016
       Ngày hiệu lực11/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Kiên Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Kiên Giang