Quyết định 246/QĐ-UBND

Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 61/TTr-STP ngày 20 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực, gồm 02 Danh mục sau:

1. Danh mục 98 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ:

a) Hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2016: 66 văn bản, trong đó có: 39 nghị quyết và 27 quyết định;

b) Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016: 32 văn bản, trong đó có: 08 nghị quyết, 21 quyết định và 03 chỉ thị.

2. Danh mục 03 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần:

a) Hết hiệu lực một phần trong năm 2016: 02 quyết định;

b) Hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2016: 01 quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ [1]
(Kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

Số 24/HĐ-NQ ngày 10/01/1998

Về việc thu phí, lệ phí của ngành Giao thông vận tải, xây dựng, thủy sản

Luật phí và Lệ phí không quy định, do đó Nghị quyết này cũng đồng thời hết hiệu lực

01/01/2017

2

Nghị quyết

Số 08/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006

Về quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc giai đoạn 2005 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2016

3

Nghị quyết

Số 21/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Ban hành Danh mục phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

4

Nghị quyết

Số 39/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

5

Nghị quyết

Số 40/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

6

Nghị quyết

Số 56/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

7

Nghị quyết

Số 97/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

8

Nghị quyết

Số 133/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

9

Nghị quyết

Số 149/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Thay thế bằng Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

10

Nghị quyết

Số 153/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020, dự báo đến năm 2025

Thay thế bằng Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

11

Nghị quyết

Số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

12

Nghị quyết

Số 39/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

13

Nghị quyết

Số 46/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

14

Nghị quyết

Số 55/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

15

Nghị quyết

Số 63/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

16

Nghị quyết

Số 66/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

Thay thế bằng Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

17

Nghị quyết

Số 68/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa đổi mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

18

Nghị quyết

Số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2016

19

Nghị quyết

Số 84/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc ban hành mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

20

Nghị quyết

Số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

21

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2016

22

Nghị quyết

Số 37/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

23

Nghị quyết

Số 38/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

24

Nghị quyết

Số 66/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

25

Nghị quyết

Số 71/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

26

Nghị quyết

Số 86/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

27

Nghị quyết

Số 125/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

28

Nghị quyết

Số 127/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về quy định phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

29/12/2016

29

Nghị quyết

Số 140/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

30

Nghị quyết

Số 142/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

31

Nghị quyết

Số 143/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

32

Nghị quyết

Số 146/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách 03 xã thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

33

Nghị quyết

Số 147/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 133/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

34

Nghị quyết

Số 148/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

35

Nghị quyết

Số 159/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

36

Nghị quyết

Số 34/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

37

Nghị quyết

Số 35/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

38

Nghị quyết

Số 36/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

39

Nghị quyết

Số 47/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

II. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Quyết định

Số 90/2003/QĐ-UB ngày 18/9/2003

Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi - dự tuyển

Do căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phí nay không còn hiệu lực, do đó Quyết định này cũng hết hiệu lực theo

01/01/2017

2

Quyết định

Số 23/2004/QĐ-UBND ngày 27/4/2004

Về việc quy định tạm thời quản lý thu và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư; kết quả đấu thầu, lập nhiệm vụ quy hoạch và quyết toán công trình hoàn thành

Do căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phí nay không còn hiệu lực, do đó Quyết định này cũng hết hiệu lực theo

01/01/2017

3

Quyết định

Số 43/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều 01 Quyết định số 90/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Kiên Giang về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi - dự tuyển

Do căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phí nay không còn hiệu lực, do đó Quyết định này cũng hết hiệu lực theo

01/01/2017

4

Quyết định

Số 43/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện

Do căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phí nay không còn hiệu lực, do đó Quyết định này cũng hết hiệu lực theo

01/01/2017

5

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005

Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phí nay không còn hiệu lực, do đó Quyết định này cũng hết hiệu lực theo

01/01/2017

6

Quyết định

Số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và định mức kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

10/7/2016

7

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

Về việc ban hành Quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

23/4/2016

8

Quyết định

Số 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Về việc tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

01/01/2017

9

Quyết định

Số 10/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Bãi bỏ bằng Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

19/9/2016

10

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

26/9/2016

11

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

12

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Về việc ban hành Bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn từ năm 2012 đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

13

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012

Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 đã được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

11/8/2016

14

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

02/6/2016

15

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Về việc ban hành biểu mức thu; việc quản lý thu, chi; chế độ miễn, giảm phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

01/01/2017

16

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

Thay thế bằng Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

19/9/2016

17

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

18

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2016

19

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

Về việc ban hành mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

Thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

22/4/2016

20

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

05/9/2016

21

Quyết định

Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

01/01/2017

22

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

Về việc quy định mức đóng góp của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

13/8/2016

23

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

19/9/2016

24

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

25

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

26

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách 03 xã thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

27

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

Không số ngày 28/12/1995

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết phụ thu giá điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/01/1998 hết hiệu lực

01/01/1999

2

Nghị quyết

Số 23/HĐ-NQ ngày 10/01/1998

Về thu, chi ngân sách nhà nước năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

3

Nghị quyết

Số 28/HĐ-NQ ngày 10/01/1998

Về việc điều chỉnh một số quy định trong Quyết định số 1585/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 1996 của UBND tỉnh về huy động vốn để thực hiện Quyết định số 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Do Quyết định số 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giai đoạn 1996 - 2000, nên Quyết định này cũng đồng thời hết hiệu lực

01/01/2001

4

Nghị quyết

Số 85/2003/NQ-HĐ ngày 26/12/2003

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

5

Nghị quyết

Số 70/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

Về việc vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2010

6

Nghị quyết

Số 85/2009/NQ-HĐND ngày 02/12/2009

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành

Do thay thế tỷ lệ phần trăm (%) phân chia theo Nghị quyết số 140/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

20/12/2010

7

Nghị quyết

Số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 đến năm 2011 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2014

8

Nghị quyết

Số 63/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2015

II. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Quyết định

Số 215/QĐ-UB ngày 15/02/1996

Về việc ban hành bản quy định tạm thời về quản lý nguồn thu, đối tượng thu, mức thu, tỷ lệ điều tiết và quản lý nguồn chi, định mức chi của ngân sách xã, phường, thị trấn

Thay thế bằng Quyết định số 49/2003/QĐ-UB ngày 29/04/2003

10/5/2003

2

Quyết định

Số 233/QĐ-UB ngày 27/02/1996

Về việc quy định mức thu thuế sát sinh

Thay thế bằng Quyết định số 1432/QĐ-UB ngày 31/7/1997

31/7/1997

3

Quyết định

Số 44/QĐ-UB ngày 10/01/1997

Về việc quy định mức thu lệ phí du khách tham quan các nơi danh lam thắng cảnh

Thay thế bằng Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 30/01/2003

30/01/2003

4

Quyết định

Số 1066/QĐ-UB ngày 18/6/1997

Về việc ban hành bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

01/01/2005

5

Quyết định

Số 1124/QĐ-UB ngày 17/6/1997

Về việc thành lập và hoạt động quỹ phòng chống lụt bão của tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 39/2004/QĐ-UB ngày 27/7/2004

27/7/2004

6

Quyết định

Số 1434/QĐ-UB ngày 31/7/1997

Về việc điều chỉnh giá nước máy

Thay thế bằng Quyết định số 1064/2000/QĐ-UB ngày 27/4/2000

01/4/2000

7

Quyết định

Số 2394/QĐ-UB ngày 29/11/1997

Về việc giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

8

Quyết định

Số 302/1998/QĐ-UB ngày 16/02/1998

Thực hiện Quyết định số 99/TTg ngày 09/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Do Quyết định số 99/TTg ngày 09/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 1996 - 2000 nên Quyết định này cũng đồng thời hết hiệu lực

01/01/2001

9

Quyết định

Số 3200/1998/QĐ-UB ngày 06/10/1998

Về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Thay thế bằng Quyết định số 105/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004

01/01/2005

10

Quyết định

Số 3893/1998/QĐ-UB ngày 17/12/1998

Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do Quyết định số 1066/QĐ-UB được thay thế bằng Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 18/12/2004

01/01/2005

11

Quyết định

Số 4049/1998/QĐ-UB ngày 06/12/1998

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức huy động, đối tượng huy động đối với ngành thủy sản theo Quyết định số 302/QĐ-UB ngày 16 tháng 02 năm 1998 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Quyết định số 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ

Do Quyết định số 302/QĐ-UB ngày 16/02/1998 hết hiệu lực

01/01/2001

12

Quyết định

Số 838/1999/QĐ-UB ngày 03/5/1999

Về việc Quy định mức thu lệ phí du khách và phương tiện đến tham quan các khu du lịch Chùa Hang, Mũi Nai và Thạch Động

Thay thế bằng Quyết định số 1819/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999

14/9/1999

13

Quyết định

Số 1097/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999

Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính dự án Lấn biển mở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 12/9/2005

17/9/2005

14

Quyết định

Số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999

Về việc ban hành bản quy định tạm thời hướng dẫn một số điều thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 88/1999/NĐ-CP

Thay thế bằng Quyết định số 1423/2000/QĐ-UB ngày 27/6/2000

01/7/2000

15

Quyết định

Số 2509/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, động cơ nổ lắp vào xe, tàu, thuyền

Thực hiện bằng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 21/6/2012

01/7/2012

16

Quyết định

Số 1064/2000/QĐ-UB ngày 27/4/2000

Về việc điều chỉnh giá bán nước máy khu vực thị xã Rạch Giá

Thay thế bằng Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003

01/3/2003

17

Quyết định

Số 2398/2000/QĐ-UB ngày 14/12/2000

Về việc quy định chế độ thu - chi tài chính của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Kiên Giang

Hết hiệu lực do năm 2007 chế độ thu, nộp của các Ban Quản lý mới thành lập là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp kinh phí, hiện nay thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

01/01/2007

18

Quyết định

Số 15/2005/QĐ-UBND ngày 28/3/2005

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

19

Quyết định

Số 33/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

Về việc ban hành chính sách thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ

Do căn cứ Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND ngày 07/7/2007 đã hết hiệu lực

20/7/2013

20

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 đến năm 2011 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2014

21

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2015

22

Chỉ thị

Số 02/2004/CT-UB ngày 15/01/2004

Về tăng cường phòng chống bệnh cúm gà

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

23

Chỉ thị

Số 10/2004/CT-UB ngày 06/5/2004

Về việc quản lý, kiểm tra những phương tiện vận chuyển hành khách đường biển, đường thủy nội địa

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

24

Chỉ thị

Số 14/2004/CT-UB ngày 05/7/2004

Về việc phòng chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 98 văn bản; gồm: 47 nghị quyết, 48 quyết định, 03 chỉ thị

Trong đó:

- Hết hiệu lực toàn bộ năm 2016: 66 văn bản; gồm: 39 nghị quyết, 27 quyết định;

- Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016: 32 văn bản; gồm: 08 nghị quyết, 21 quyết định, 03 chỉ thị.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Các quy định về thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

25/7/2016

2

Quyết định

Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Khoản 1, Điều 1; Khoản 2, Điều 2, tên gọi Điều 4 và Điểm a, Khoản 1, Điều 5

Bãi bỏ bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

26/9/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất tại Điều 1; Khoản 5, Khoản 7 Phần 1 Biểu mức thu kèm theo

Bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

27/9/2015

Tổng số: 03 Quyết định, trong đó:

- Hết hiệu lực một phần năm 2016: 02 quyết định;

- Hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2016: 01 quyết định.

 [1] Sắp xếp tên loại văn bản và thời gian ban hành văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2017
Ngày hiệu lực31/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu246/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýPhạm Vũ Hồng
       Ngày ban hành31/01/2017
       Ngày hiệu lực31/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017

           • 31/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực