Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 21 ban hành

Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết phí đối với các dịch vụ nhà nước định giá Kiên Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 39/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÍ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-BKTNS ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nội dung cụ thể như sau:

1. Mức thu phí trông giữ xe: thực hiện theo biểu mức thu phí trông giữ xe đính kèm Nghị quyết này.

2. Thu nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe:

a. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính khai thác, sử dụng mặt bằng do đơn vị quản lý để trực tiếp trông giữ xe hoặc thực hiện đấu giá, cho thuê mặt bằng (không trực tiếp trông giữ xe); số phí thu được, được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%): 10% nộp vào ngân sách nhà nước, phần còn lại (được để lại đơn vị) 90%, coi như 100% bao gồm bố trí chi hoạt động thường xuyên 70% và chi đầu tư phát triển 30%. Tổ chức cá nhân thực hiện đấu giá, thuê mặt bằng của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng mặt bằng để kinh doanh trông giữ xe phải kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

b. Trường hợp sử dụng các địa điểm công cộng, mặt bằng của tổ chức, cá nhân để làm điểm kinh doanh trông giữ xe:

- Chủ bãi giữ xe: chỉ được hoạt động trông giữ xe tại các địa điểm nêu trên, khi đã được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến bãi và phải khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định hiện hành;

- Tổ chức, cá nhân, cơ quan hoặc người được ủy quyền thu phí trông giữ xe phải niêm yết và công khai mức thu tại địa điểm trực tiếp thu phí;

- Việc quản lý, sử dụng và quyết toán thực hiện đúng quy định hiện hành.

3. Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng

6 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về sửa đổi, bổ sung 6 loại phí đã ban hành: phí thư viện; phí chợ; phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử; phí xây dựng; phí bến bãi; phí trông giữ xe.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi mốt thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

BIỂU MỨC THU PHÍ

TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Thông tư 97/2006/ TT-BTC

Nghị quyết HĐND

Phụ ghi

1

2

3

4

5

6

I

Thông tư 97/2006/TT-BTC

 

 

 

 

1

- Xe đạp.

Đồng/lượt ban ngày

1.000

 

 

2

- Xe đạp.

Đồng/lượt ban đêm

2.000

 

 

3

- Xe máy.

Đồng/lượt ban ngày

2.000

 

 

4

- Xe máy.

Đồng/lượt ban đêm

4.000

 

 

5

- Ô tô.

Đồng/lượt ban ngày

10.000

 

 

6

- Ô tô.

Đồng/lượt ban đêm

20.000

 

 

7

Mức thu phí theo tháng tối đa không quá 50 lần mức thu phí ban ngày.

 

 

 

 

II

Quyết định 42/2005/QĐ-UBND và mức Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

A

Tại bệnh viện, trường học, ký túc xá sinh viên, học sinh

 

 

 

 

1

- Xe đạp.

Đồng/lượt ban ngày

 

500

 

2

- Xe đạp.

Đồng/lượt ban đêm

 

1.000

 

3

- Xe mô tô, xe ba bánh.

Đồng/lượt ban ngày

 

1.000

 

4

- Xe mô tô, xe ba bánh.

Đồng/lượt ban đêm

 

2.000

 

5

- Ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống và xe tải từ 3 tấn trở xuống.

Đồng/lượt ban ngày

 

8.000

 

6

- Ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống và xe tải từ 3 tấn trở xuống.

Đồng/lượt ban đêm

 

16.000

 

7

- Ô tô trên 15 chỗ ngồi và xe tải trên 3 tấn.

Đồng/lượt ban ngày

 

10.000

 

8

- Ô tô trên 15 chỗ ngồi và xe tải trên 3 tấn.

Đồng/lượt ban đêm

 

20.000

 

B

Tại các nơi khác (không bao gồm: bệnh viện, trường học, ký túc xá)

 

 

 

 

1

- Xe đạp.

Đồng/lượt ban ngày

 

1.000

 

2

- Xe đạp.

Đồng/lượt ban đêm

 

2.000

 

3

- Xe mô tô, xe ba bánh.

Đồng/lượt ban ngày

 

2.000

 

4

- Xe mô tô, xe ba bánh.

Đồng/lượt ban đêm

 

4.000

 

5

- Ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống và xe tải từ 3 tấn trở xuống.

Đồng/lượt ban ngày

 

10.000

 

6

- Ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống và xe tải từ 3 tấn trở xuống.

Đồng/lượt ban đêm

 

20.000

 

7

- Ô tô trên 15 chỗ ngồi và xe tải trên 3 tấn.

Đồng/lượt ban ngày

 

10.000

 

8

- Ô tô trên 15 chỗ ngồi và xe tải trên 3 tấn.

Đồng/lượt ban đêm

 

20.000

 

 

- Mức thu phí trông giữ xe đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

 

 

 

 

- Mức thu phí lượt ban đêm áp dụng từ 22 giờ đến 5 giờ sáng.

 

 

 

 

 

- Mức thu xe đạp điện thực hiện bằng mức thu đối với xe đạp; mức thu xe mô tô điện thực hiện bằng mức thu đối với xe mô tô.

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang