Quyết định 25/2012/QĐ-UBND

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND về biểu mức thu; việc quản lý, thu, chi; chế độ miễn, giảm phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND biểu mức thu quản lý thu chi chế độ miễn giảm phí đã được thay thế bởi Quyết định 38/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò phà Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2012/QĐ-UBND biểu mức thu quản lý thu chi chế độ miễn giảm phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MỨC THU; VIỆC QUẢN LÝ THU, CHI; CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM PHÍ QUA ĐÒ, QUA PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, khóa VIII, kỳ họp thứ năm về việc sửa đổi, bổ sung phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 368/TTr-STC ngày 13 tháng 8 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành biểu mức thu; việc quản lý, thu, chi; chế độ miễn, giảm phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1. Mức thu phí qua đò, qua phà

Thực hiện thu theo Biểu mức thu phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành kèm theo Quyết định này.

- Nếu sử dụng đò, phà ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau thì mức thu gấp đôi so với mức quy định tại Biểu mức thu phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành kèm theo Quyết định này;

- Mức thu phí qua đò, qua phà đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và bảo hiểm hành khách.

2. Quản lý, thu, chi phí qua đò, qua phà

a) Tổ chức, cá nhân khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định thu phí phải nộp phí theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thu phí qua đò, qua phà có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp phí qua đò, qua phà và được quản lý, sử dụng như sau:

b.1) Đối với tổ chức không thuộc nhà nước, cá nhân và các doanh nghiệp (chủ đò, phà): Số tiền phí thu theo mức thu áp dụng thống nhất là doanh thu của đơn vị, cá nhân thu phí; đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật;

b.2) Đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập): Số phí thu được trong kỳ, được để lại là 30% trên tổng số tiền phí để trang trải chi phí thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và thu phí; phần còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước để sử dụng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng các quy định hiện hành;

b.3) Đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước:

- Cơ quan, tổ chức trực tiếp thu phí qua đò, qua phà: Phần phí được để lại là 30% trên tổng số tiền phí để trang trải chi phí thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và thu phí; phần còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước để sử dụng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng các quy định hiện hành;

- Đối với bến đò, bến phà do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý, thực hiện tổ chức đấu giá cho thuê bến đò, bến phà thì nộp 100% vào ngân sách nhà nước (ngân sách cấp xã) trong đó bố trí 30% để cân đối chi thường xuyên, 70% để sử dụng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng các quy định hiện hành.

c) Tổ chức, cá nhân, cơ quan hoặc người được ủy quyền thu các khoản phí phải niêm yết và công khai mức thu áp dụng thống nhất tại quầy thu ngân nơi trực tiếp thu tiền phí;

d) Chứng từ thu phí qua đò, qua phà do cơ quan thuế phát hành và quản lý.

3. Chế độ miễn, giảm phí qua đò, qua phà

Miễn thu phí qua đò, phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, hộ nghèo (có sổ) người khuyết tật, cán bộ xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp và các phương tiện đi lại của cá nhân nêu trên tại địa phương nơi có bến đò hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành tại Điều 2; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và cá nhân thuộc đối tượng thu, nộp các khoản phí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng; chế độ miễn, giảm phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam

 

BIỂU MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ, QUA PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

ĐVT: Đồng

Số TT

NỘI DUNG THU

Đơn vị tính

Mức thu

Ghi chú

1

- Đò ngang, phà cự ly dưới 500 mét (phà địa phương quản lý)

 

 

 

 

+ Hành khách đi bộ

Đồng/người

1.000

 

 

+ Hành khách đi bộ mua vé tháng

Đồng/người/tháng

9.000

 

 

+ Khách đi xe đạp

Đồng/xe

1.000

 

 

+ Khách đi xe đạp mua vé tháng

Đồng/xe/tháng

18.000

 

 

+ Khách đi xe máy

Đồng/xe

2.000

 

 

+ Khách đi xe máy mua vé tháng

Đồng/xe/tháng

36.000

 

 

+ Hàng hóa

Đồng/50 kg hàng hóa

1.000

 

 

+ Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Đồng/lượt

10.000

 

 

+ Ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ ngồi

Đồng/lượt

15.000

 

 

+ Ô tô trên 16 chỗ đến 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

20.000

 

 

+ Ô tô trên 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

25.000

 

 

+ Ô tô chở hàng trọng tải từ 2,5 tấn trở xuống

Đồng/lượt

15.000

 

 

+ Ô tô chở hàng trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn

Đồng/lượt

20.000

 

 

+ Ô tô chở hàng trọng tải trên 5 tấn trở lên

Đồng/lượt

25.000

 

2

- Đò ngang, phà cự ly từ 500 mét trở lên (phà địa phương quản lý)

 

 

 

 

+ Hành khách đi bộ

Đồng/người

1.000

 

 

+ Hành khách đi bộ mua vé tháng

Đồng/người/tháng

18.000

 

 

+ Khách đi xe đạp

Đồng/xe

1.500

 

 

+ Khách đi xe đạp mua vé tháng

Đồng/xe/tháng

27.000

 

 

+ Khách đi xe máy

Đồng/xe

2.500

 

 

+ Khách đi xe máy mua vé tháng

Đồng/xe/tháng

40.000

 

 

+ Hàng hóa

Đồng/50kg hàng hóa

1.500

 

 

+ Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Đồng/lượt

12.000

 

 

+ Ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ ngồi

Đồng/lượt

18.000

 

 

+ Ô tô trên 16 chỗ đến 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

24.000

 

 

+ Ô tô trên 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

30.000

 

 

+ Ô tô chở hàng trọng tải từ 2,5 tấn trở xuống

Đồng/lượt

18.000

 

 

+ Ô tô chở hàng trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn

Đồng/lượt

24.000

 

 

+ Ô tô chở hàng trọng tải trên 5 tấn trở lên

Đồng/lượt

30.000

 

3

- Đò dọc

 

 

 

 

+ Hành khách đi bộ

Đồng/km/người

2.500

 

 

+ Hành khách đi xe đạp

Đồng/km/xe

3.000

 

 

+ Hành khách đi xe máy

Đồng/km/xe

3.500

 

 

+ Hàng hóa

Đồng/km/50kg hàng hóa

2.500

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2012
Ngày hiệu lực27/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND biểu mức thu quản lý thu chi chế độ miễn giảm phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2012/QĐ-UBND biểu mức thu quản lý thu chi chế độ miễn giảm phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrần Thanh Nam
       Ngày ban hành17/09/2012
       Ngày hiệu lực27/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 25/2012/QĐ-UBND biểu mức thu quản lý thu chi chế độ miễn giảm phí

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2012/QĐ-UBND biểu mức thu quản lý thu chi chế độ miễn giảm phí