Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn kết dư từ 2012 đến 2013 để trả nợ vốn vay Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017 và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn kết dư từ 2012 đến 2013 để trả nợ vốn vay Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2013 ĐỂ TRẢ NỢ VỐN VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản; Báo cáo thẩm tra số 142/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể như sau:

Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh từ năm 2012 đến năm 2013 với số tiền là 33.083 triệu đồng, bao gồm nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 16.577 triệu đồng và nguồn xổ số kiến thiết là 16.506 triệu đồng để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả 60% bằng 9.903,6 triệu đồng chi cho giáo dục, đào tạo, y tế), (theo danh mục kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỐ TRÍ TRẢ NỢ VỐN TẠM MƯỢN NGÂN SÁCH ĐẢNG TỪ NGUỒN VỐN KẾT DƯ XDCB THUỘC NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỪ NĂM 2012-2013

(Kèm theo Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục công trình

Số tiền đề nghị bố trí trả nợ 2014

 

TỔNG SỐ

16.506

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.991

-

Sửa chữa nâng cấp hệ thống cảng Tắc Cậu - Nam Du

1.991

2

Sở Giao thông vận tải

938

-

Đường TT Gò Quao - Thủy Liễu

107

-

Đường Định An - Vĩnh Hòa Hưng Bắc giai đoạn 2 (từ phà - Trung tâm xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc)

743

-

Mở rộng cầu Bưu điện

88

3

Cty Cấp thoát nước

1.038

-

Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường thị xã Hà Tiên

1.038

4

Khối Đảng

4.242

-

Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy

4.242

5

Huyện An Biên

3.513

-

Kênh Rọc Năng - công trình thủy lợi

386

-

Kênh Mới - công trình thủy lợi

927

-

Chương trình 135 - xã Đông Yên

600

-

Chương trình 135 - xã Đông Thái

800

-

Chương trình 135 - xã Nam Yên

800

6

Huyện An Minh

1.802

-

Bờ phụ đê quốc phòng

1.802

7

Huyện Châu Thành

1.000

-

Trạm y tế xã Mong Thọ A

1.000

8

Huyện Gò Quao

300

-

Kênh Bửng Đế - Ranh Làng

150

-

Kênh Xáng Cũ - Rọc Lá

150

9

Huyện Hòn Đất

364

-

Các kênh cấp II

364

10

Huyện Kiên Lương

1.318

-

Kênh NT4, NT5

560

-

Kênh cập đê bao Đồng Hòa

251

-

Kênh Ranh 500

507

 

TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỐ TRÍ TRẢ NỢ VỐN VAY ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2007 TỪ NGUỒN VỐN KẾT DƯ XDCB THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ NĂM 2012-2013

(Kèm theo Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Số tiền đề nghị bố trí trả nợ 2014

1

2

3

 

TỔNG CỘNG (A+B+C)

16.577

A

CÁC HUYỆN

8.368

I

HUYỆN AN BIÊN

895

1

Nhà làm việc Huyện ủy An Biên

646

2

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên

249

II

HUYỆN CHÂU THÀNH

1.674

1

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mong Thọ

1.154

2

Trụ sở Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện Châu Thành

520

III

HUYỆN GÒ QUAO

1.352

1

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Quao

250

2

Trụ sở 3 ban Huyện ủy Gò Quao

816

3

Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Gò Quao

286

IV

HUYỆN GIỒNG RIỀNG

325

1

Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Giồng Riềng (sửa chữa mở rộng)

100

2

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Riềng

225

V

HUYỆN HÒN ĐẤT

785

1

Phòng Công thương và Khoa học công nghệ

535

2

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòn Đất

250

VI

HUYỆN KIÊN HẢI

970

1

Hội trường Huyện ủy Kiên Hải

720

2

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Hải

250

VII

HUYỆN TÂN HIỆP

1.398

1

Công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoàn thành chờ quyết toán: Tân Hội, thị trấn Tân Hiệp, khối vận xã Thạnh Đông A

453

2

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông B (san lắp mặt bằng, nhà làm việc tạm, hàng rào)

902

3

Công trình trụ sở khối vận các xã hoàn thành chờ quyết toán: Tân Thành, Tân An, Thạnh Đông A

43

VIII

HUYỆN VĨNH THUẬN

969

1

Hội trường huyện Vĩnh Thuận

270

2

Trụ sở Thanh tra huyện

13

3

Trụ sở Đội Thi hành án huyện

686

B

VỐN BỐ TRÍ CHUNG

4.237

1

Trả nợ Kiên Tài, Quốc lộ 61 - 63 - cầu Tô Châu, vay kiên cố hóa kênh mương, hạ tầng thủy sản, giao thông nông thôn, lãi vay ngân hàng

4.237

C

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

3.972

1

KHỐI ĐẢNG

343

-

Huyện ủy Giồng Riềng

25

-

Huyện ủy Hòn Đất (trả nợ quyết toán)

256

-

Huyện ủy Châu Thành (nhà làm việc 3 ban Đảng)

62

2

KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

2.981

-

Trụ sở Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số gia đình và trẻ em

306

-

Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư

675

-

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và trang trí nội thất Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2.000

3

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

648

-

Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bồi hoàn mở rộng)

299

-

Các công trình chờ quyết toán: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Nghĩa trang liệt sĩ Gò Quao; Nhà bia Vĩnh Hòa Hưng Bắc - Gò Quao; Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Tuy - Gò Quao; Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện Vĩnh Thuận; Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện Gò Quao; Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện Kiên Lương

349

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 63/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2014
Ngày hiệu lực 19/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/01/2017
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn kết dư từ 2012 đến 2013 để trả nợ vốn vay Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn kết dư từ 2012 đến 2013 để trả nợ vốn vay Kiên Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 63/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 09/07/2014
Ngày hiệu lực 19/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/01/2017
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn kết dư từ 2012 đến 2013 để trả nợ vốn vay Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn kết dư từ 2012 đến 2013 để trả nợ vốn vay Kiên Giang