Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ Nghị quyết 17/2007/HĐND và 21/2008/NQ-HĐND quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008 - 2010 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ 17/2007/HĐND 21/2008/NQ-HĐND hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa địa phương Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2007/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2008/ NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MẶT HÀNG, ĐỊA BÀN, ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ, ĐƠN VỊ CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2009/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn">01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 và Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008 - 2010;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 02 (hai) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách từ năm ngân sách 2011, bao gồm:

- Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008 - 2010.

- Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về việc bổ sung mặt hàng được trợ giá vào Nghị Quyết số 17/2007/ NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV - Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2010
Ngày hiệu lực 11/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ 17/2007/HĐND 21/2008/NQ-HĐND hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa địa phương Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ 17/2007/HĐND 21/2008/NQ-HĐND hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa địa phương Hà Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Nguyễn Viết Xuân
Ngày ban hành 11/12/2010
Ngày hiệu lực 11/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ 17/2007/HĐND 21/2008/NQ-HĐND hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa địa phương Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ 17/2007/HĐND 21/2008/NQ-HĐND hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa địa phương Hà Giang

  • 11/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực