Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND về Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Gia Lai

Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 67/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2008/NQ-ND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

(Từ ngày 09 đến ngày 11/12/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính ph thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị tại tờ trình số 3594/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh về việc đề nghị thông qua Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Gia Lai, báo cáo thm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, nhất trí của các đại biểu tại kỳ họp thứ Mười bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Gia Lai như nội dung Tờ trình số 3594/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, với các mục tiêu sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Dân số trung bình vào năm 2010: 1.276.000 người; năm 2015: 1.430.000 người.

- Giảm tỷ xuất sinh xuống còn 20,07‰ năm 2010 và 17,07‰ vào năm 2015.

- Thực hiện có hiệu quả các dự án thử nghiệm và nhân rộng mô hình nâng cao chất lượng dân số.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 vào năm 2010 là 26%; năm 2015 là 21 %.

- Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 67% vào năm 2010; đạt 74% vào năm 2015.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống còn 25% vào năm 2010; 17,5% vào năm 2015. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng mở rộng đầy đủ đạt trên 95% vào năm 2010.

- Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11% vào năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, Kỳ họp thứ Mười bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTV QH, VP Quốc hội;
- Th
tướng Chính phủ, VP Chính phủ;
- Thường trực T
nh ủy;
- Bộ Tài ch
ính;
- Bộ Tài nguyên và môi trường;
- Đoàn ĐB
QH tnh;
- UBND t
nh; UBMTTQVN tnh;
- Các Đ
ại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐB
QH và HĐND tnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp:
- VP UBND t
nh (đăng Công báo);
- HĐND, UBND các huyện
, TX,TP;
- Lưu: VT-HĐ (HL170).

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Gia Lai