Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7

Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7 về phương án giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7 phương án giá đất năm 2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND7 Bảng giá đất năm 2011 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7 phương án giá đất năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">80/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3563/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-HĐND-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá các loại đất năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2009/NQ-HĐND7

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2009/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/2009
Ngày hiệu lực 26/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2009/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7 phương án giá đất năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7 phương án giá đất năm 2010
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2009/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Vũ Minh Sang
Ngày ban hành 16/12/2009
Ngày hiệu lực 26/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7 phương án giá đất năm 2010

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND7 phương án giá đất năm 2010