Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2012

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2012/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYỂN ĐỔI TOÀN BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015”;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGD ĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chuyển đổi 193 trường mầm non bán công sang công lập, cụ thể: (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các trường sau khi chuyển thành trường công lập theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 và Nghị quyết này thì cơ chế quản lý thực hiện theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Do Nhà nước quản lý.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đảm bảo số biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được tuyển dụng vào biên chế nhà nước, hàng năm tuyển dụng bổ sung đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm. Việc tuyển dụng vào biên chế đối với giáo viên mầm non sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp khi toàn tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi.

3. Kinh phí thực hiện chuyển đổi:

- Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế: hỗ trợ chi thường xuyên; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; hỗ trợ giáo viên ngoài biên chế của các trường mầm non được chuyển đổi sang loại hình trường công lập đi học nâng chuẩn 10.000đ/ngày.

- Nâng mức trợ cấp cho giáo viên, nhân viên ngoài biên chế của các trường mầm non được chuyển đổi sang loại hình trường công lập có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non từ 75% lên 100% mức lương khởi điểm theo trình độ đào tạo.

- Mức thu học phí áp dụng theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Được huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày 01/8/2012.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

Nơi nhận :
- Uỷ ban TV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Giáo dục – Đào tạo; (Để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TTHĐND và UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu: VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG CHUYỂN ĐỔI SANG CÔNG LẬP NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

1. Huyện Tứ Kỳ gồm 18 trường: Cộng Lạc, Quảng Nghiệp, Quang Phục, Tứ Xuyên, Đại Hợp, Văn Tố, Minh Đức A, Minh Đức B, Ngọc Kỳ, Đại Đồng, Nguyên Giáp, Tái Sơn, Kỳ Sơn, Hưng Đạo, Thị trấn Tứ Kỳ, Hoa Sen, Ngọc Sơn, Tân Kỳ.

2. Huyện Ninh Giang gồm 18 trường: Thị trấn Ninh Giang, Hiệp Lực, Đồng Tâm, Vĩnh Hòa, Ninh Thành, Tân Hương, Nghĩa An, Quyết Thắng, Ứng Hòe, An Đức, Tân Quang, Văn Hội, Hưng Thái, Tân Phong, Kiến Quốc, Hồng Phong, Hồng Thái, Hồng Dụ.

3. Huyện Thanh Miện gồm 13 trường: Thanh Giang, Chi Nam, Chi Bắc, Ngũ Hùng, Cao Thắng, Tứ Cường, Lê Hồng, Đoàn Tùng, Thanh Tùng, Phạm Kha, Lam Sơn, Hoa Sen, Thị trấn Thanh Miện.

4. Huyện Bình Giang gồm 12 trường: Tráng Liệt, Kẻ Sặt, Tân Hồng, Hưng Thịnh, Thúc Kháng, Thái Học, Tân Việt, Long Xuyên, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tuy, Nhân Quyền, Bình Minh.

5. Huyện Kim Thành gồm 14 trường: Kim Tân, Kim Đính, Thượng Vũ, Đồng Gia, Cộng Hòa, Bình Dân, Tuấn Hưng, Việt Hưng, Phú Thái, Kim Xuyên, Cổ Dũng, Kim Anh, Phúc Thành, Cẩm La.

6. Huyện Thanh Hà gồm 18 trường: Hợp Đức, Thanh Bính, Trường Thành, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thị trấn Thanh Hà, Quyết Thắng, Tiền Tiến 1, Tiền Tiến 2, Thanh Hải, Tân An, Phượng Hoàng, Tân Việt, Hồng Lạc, Việt Hồng, Liên Mạc, Cẩm Chế.

7. Huyện Gia Lộc gồm 17 trường: Gia Hòa, Gia Khánh, Gia Lương, Gia Tân, Gia Xuyên, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Liên Hồng, Nhật Tân, Phương Hưng, Quang Minh, Thị trấn Gia Lộc, Thống Nhất, Toàn Thắng, Trùng Khánh, Yết Kiêu, Hoa Hồng.

8. Huyện Kinh Môn gồm 18 trường: Hiệp An, Thị trấn Kinh Môn, Hiến Thành, Minh Hòa, An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa, Lạc Long, Thăng Long, Lê Ninh, Thất Hùng, Phạm Mệnh, An Sinh, Hiệp Sơn, Phú Thứ, Duy Tân, Minh Tân, Minh Tân 1.

9. Huyện Nam Sách gồm 14 trường: Thanh Quang, Nam Trung, Phú Điền, Đồng Lạc, Thị trấn Nam Sách, Nam Hồng, An Lâm, Hương Bưởi, Hợp Tiến, Hiệp Cát, An Bình, Quốc Tuấn, Nam Hưng, Mạc Thị Bưởi.

10. Huyện Cẩm Giàng gồm 13 trường: Thạch Lỗi, Đức Chính, Cao An, Cẩm Phúc, Ngọc Liên, Cẩm Vũ, Cẩm Hoàng, Cẩm Hưng, Tân Trường, Thị trấn Cẩm Giàng, Thị trấn Lai Cách, Cẩm Điền, Cẩm Sơn.

11. Thị xã Chí Linh gồm 15 trường: Đồng Lạc, Tân Dân, Thái Học, An Lạc, Chí Minh, Văn An, Cổ Thành, Phả Lại, Nhiệt Điện, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Bến Tắm, Sao Đỏ, Sao Mai.

12. Thành phố Hải Dương gồm 23 trường: An Châu, Ái Quốc, Hương Sen, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Hải Tân, Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu, Phú Lương, Nguyễn Trãi, Nhị Châu, Bình Minh, Hoa Sứ, Quang Trung, Tân Bình, Tân Hưng, Thạch Khôi, Thanh Bình, Thượng Đạt, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tứ Minh, Việt Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu36/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýBùi Thanh Quyến
       Ngày ban hành06/07/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công

        • 06/07/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/08/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực