Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND điều chỉnh 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu sử dụng rừng Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4 VỀ PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 02/12/2012 về điều chỉnh Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giảm chi tiền quyền sử dụng rừng 129.236 triệu đồng tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng số tiền 293.144 triệu đồng (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND điều chỉnh 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu sử dụng rừng Kon Tum


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND điều chỉnh 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu sử dụng rừng Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND điều chỉnh 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu sử dụng rừng Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND điều chỉnh 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu sử dụng rừng Kon Tum