Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 4 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2012/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 13/6/2012 về việc phân bổ chi tiền quyền sử dụng rừng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng (Chi tiết có biểu kèm theo), cụ thể như sau:

1. Chi sự nghiệp lâm nghiệp: 82.290 triệu đồng:

a. Bổ sung thực hiện Phương án giao rừng cho thuê rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011: 77.290 triệu đồng;

b. Chi hoạt động tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến công tác thẩm định giá để giao, cho thuê rừng tự nhiên: 5.000 triệu đồng (kinh phí này sẽ phân bổ để thực hiện khi có nhiệm vụ và đầy đủ thủ tục theo qui định).

2. Chi cho đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn: 211.600 triệu đồng:

a. Đầu tư tuyến đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14C: 108.000 triệu đồng;

b. Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy 30.000 triệu đồng để đầu tư các công trình cấp bách và trả nợ khối lượng hoàn thành;

c. Chi cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy (Quy hoạch, quản lý Quy hoạch, cắm mốc...): 30.000 triệu đồng;

d. Hỗ trợ lại từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng phát sinh trên địa bàn huyện Kon Plong cho huyện Kon Plong để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án rau hoa xứ lạnh: 3.000 triệu đồng (thực hiện khi có nguồn thu, theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt);

e. Thực hiện Chính sách phát triển cao su tiểu điền theo Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 2013-2016: 40.000 triệu đồng, bình quân mỗi năm 10.000 triệu đồng (trong đó ưu tiên hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy trồng cao su tiểu điền trên đất lâm nghiệp);

f. Hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân đã vay vốn để phát triển cao su tiểu điền theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 2013-2016: 600 triệu đồng (thông qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh).

3. Cấp vốn ban đầu cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy định: 5.000 triệu đồng.

4. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Để tạo nguồn thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi cho nhân dân vay phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án dãn dân huyện Sa Thầy và các dự án ở những nơi cần thiết khác theo chủ trương của tỉnh phê duyệt: 123.490 triệu đồng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ Ban của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 26/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2012
Ngày hiệu lực 22/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 26/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 12/07/2012
Ngày hiệu lực 22/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng