Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2004 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND nhiệm vụ công tác năm Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2003/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2004

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 1999-2004, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và ƯBND ngày 21.6.1994;

Sau khi nghe các báo cáo của UBND thành phố vê tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2003, kê' hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2004; tình hình XDCB năm 2003 và kế hoạch XDCB năm 2004, tình hình sử dụng đất năm 2003 và kế hoạch sử dụng đất năm 2004 và các Tờ trình khác; nghe các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND;

QUYẾT NGHỊ

Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND và của các ngành hữu quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

A. V đánh giá tình hình năm 2003.

Năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố tiếp tục phát triển và ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 12,62%. Cơ sở hạ tầng cho sản xuất và đô thị tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vũng. Đặc biệt, năm 2003 thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I, Bộ Chính trị có Nghị quyết 33/NQ-TVV về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẩng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Viết tắt là Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị).

Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư của Trung ương, sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự giám sát của HĐND, sự điều hành hiệu quả của UBND, của các ngành, các cấp, sự tham gia của UBMTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã góp phần đẩy nhanh sự phát triển mọi mặt của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa chuyển biến rõ nét, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài còn chậm; quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị còn hạn chế, xây dựng cơ bản còn dàn tri, chất lượng một số công trình chưa bảo đảm; thiết chế văn hóa còn thiếu, đời sống và việc làm của một bộ phận nhân dân trong diện giải tỏa đền bù còn khó khăn; tình hình trật tự an toàn giao thông, tội phạm và các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

B. Phương hướng nhim vu năm 2004

Năm 2004 có ý nghĩa quan trọng - Năm đầu tiên thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, năm kết thúc nhiệm kỳ HĐND khóa VI và năm đầu tiên của HĐND khóa VII, phương hướng chung của năm 2004 là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ câu kinh tế; phát huy nội lực đi đôi với thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, các hoạt động y tế, văn hóa, xã hội, giải quyết những vấn đề xã hi bức xúc, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

I. Các chỉ tu chủ yếu

Năm 2004 phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

1. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 13-14%.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20-21%.

3. Giá trị dịch vụ tăng 12,5-13%.

4. Giá trị sản xuất thủy sản - nông lâm tăng 5,5-6%.

5. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 21 - 22%.

6. Tổng thu ngân sách từ phát sinh kinh tế 3.062 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 2.160 tỷ đồng, trong đó chi XDCB 1.486 tỷ đồng.

7. Giảm tỷ suất sinh 0,05%.

8. Giải quyết việc làm cho 23.000 lao động, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%.

9. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,5% (theo tiêu chí hiện nay).

10. Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

II. Những nhim vvà giải pháp chính

1. Về kinh tế.

Trên cơ sở Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Thành ủy, xây dng các để án, kế hoạch phát triển kinh tế thành phố trong giai đoạn mới, từng bước trở thành trung tâm kinh tế của khu vc.

Tập trung phát triển công nghiệp, phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ tăng trưởng đã đề ra. Khẩn trương rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện quy hoạch ngành, ưu tn phát triển các ngành công nghiệp xuất khẩu, sản xuất và chế biến các sản phẩm thế mạnh của thành phố theo công nghệ hiện đại và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp lớn có ý nghĩa đột phá. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào một số ngành công nghiệp có tiềm năng, có thị trường tiêu thụ, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Tạo chuyển biến mạnh về môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào sản xuất công nghiệp. Hình thành một số cụm công nghiệp nhỏ để thu hút các doanh nghiệp dân doanh đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Tiếp tục thực hiện đề án về xuất khẩu đến năm 2010, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu đi đôi với củng cố, mở rộng thị trường nội địa, ưu tiên đầu tư chiu sâu cho các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Tăng cường công tác giới thiệu và xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và tạo điều kiện triển khai thực hiện các dự án lớn và cao cấp về du lịch ở bán đảo Sơn Trà và tuyến ven biển. Chuẩn bị các điều kiện tiến tới Năm Du lịch 2005 của thành phố.

Khai thác mạnh hơn nữa thế mạnh về biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa khu công nghiệp dịch vụ thủy sản và âu thuyền Thọ Quang vào sử dụng. Tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình đánh bắt xa bờ. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa giống cây trồng, con vật nuôi chất lượng và năng suất cao vào sản xuất. Tăng cường đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến nông - thủy sản để nâng cao khả năng cạnh tranh. Phát triển các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các làng nghề truyền thống, khuyến khích đầu tư tạo việc làm mới ở nông thôn. Tranh thủ các nguồn lực đẩy mạnh việc trồng rừng; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn khai thác lâm sản trái phép.

2. Huy đng nguồn lc của các thành phán kinh tế, quản lý đò thi và đầu tư phát triển.

Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách vé đất đai, đền bù giải tỏa, cấp giấy phép kinh doanh v.v... nhằm thu hút mạnh đầu tư trong nước và nước ngoài vào sản xuất và kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã cấp giấy phép.

Phát huy tiềm năng của kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và khuyến khích người dân đầu tư vào sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Đầu tư xây dựng những công ty xây lắp, công ty du lịch mạnh của thành phố. Thống nhất chọn năm 2004 là Năm Doanh nghiệp.

Tập trung công tác quy hoạch, bảo đảm cho sự phát triển lâu dài, ổn định và hiện đại của thành phố. Trong giải tỏa đền bù thực hiện quy hoạch cần bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và nhu cầu phát triển của thành phố; giải quyết đồng bộ các vấn đề trong quá trình giải tỏa đền bù, tái định cư, nhất là việc làm và đời sống của nhân dân. Công khai hóa quy hoạch, giải tỏa đền bù, tái định cư để nhân dân được biết. Nhanh chóng phối hợp với các ngành ở Trung ương hình thành quy hoạch sử dụng các khu vực bán đảo Sơn Trà, Hải Vân, sân bay Nước Mặn phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch - dịch vụ gắn với quốc phòng an ninh.

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và tái định cư cho nhân dân. Thông qua kế hoạch XDCB năm 2004 theo Báo cáo số 57/BC-XDCB ngày 27.11.2003 của ƯBND thành phố. Cần tập trung vốn hoàn thành dứt điểm từng công trình, nhất là các công trình trọng điểm. Tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân và quản lý nhà nước về chất lượng công trình, quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan chủ đầu tư đối với những công trình thuộc ngành quản lý.

Thống nhất điều chỉnh tỷ lệ huy động đóng góp của nhân dân đối với các công trình hẻm kiệt, giao thông nông thôn thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tại Tờ trình số 5109 TT/UB-TC ngày 26.11.2003 của UBND thành phố, cụ thể như sau: Huy động đóng góp của nhân dân quận Hải Châu 30%, quận Thanh Khê 25%, các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang: 15%; các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Liên và Hòa Sơn của huyện Hòa Vang là 10%.

Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2004 theo Báo cáo số 56/BC-UB ngày 26.11.2003 và đầu tư nâng cấp đường Điện Biên Phủ bằng nguồn vốn ngân sách theo Tờ trình số 5278/TT-UB ngày 05 12.2003 của UBND thành phố.

3. Thu chi ngân sách

Triển khai thực hiện Luât Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) có hiệu lực từ 01.01.2004, cải tiến và nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành ngân sách, thực hiện đúng phân cấp và định mức phân bổ ngân sách đã được HĐND thành phố quyết định. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách để phục vụ cho nhiệm vụ chi phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa thành phố. Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công.

Thông qua Tờ trình số 5139TT/UB ngày 27.11.2003 “về việc đề nghị xem xét, quyết định thu các loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí”. Phí an ninh - trật tự thay thế cho Quỹ an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ ngay 02.7.1998 cua HĐND thành phố khoa V, nhiệm kỳ 1994-1999.

4. Khoa hc - công nghvà bảo v môi trường.

Chuyển hướng mạnh vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Khoa học xã hội-nhân văn nghiên cứu phát huy thế mạnh, các giá trị văn hóa, lịch sử, các vấn đề xã hội, giáo dục, điều tra cơ bản cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của thành phố. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hình thành sàn giao dịch thương mại điện tử. Chú ý bồi dưỡng, đào tạo và phát huy đội ngũ cán bộ khoa học tại chỗ; đãi ngộ và tạo điều kiện thu hút lực lượng khoa học ngoài thành phố nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước về môi trường và xử lý triệt để các điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Đầu tư mạnh cho cây xanh đường phố, vừa bảo vệ môi trường vừa tạo cảnh quan cho thành phố.

5- Văn hóa-xã hi

Phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới và tạo chuyển biến mạnh về chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới, củng cố và nâng cao kết quả phổ cập tiểu học, trung học cơ sở, tiến hành phổ cập bậc trung học đi đôi với bảo đảm chất lượng. Chú ý đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là các đối tượng bảo hiểm y tế; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của ngành; tăng cưng quản lý giá thuốc chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh, tư vấn cộng đồng và ngăn chặn hữu hiệu HIV / A1DS. Chuyển hoạt động dân số theo hướng nâng cao chất lượng dân số và tập trung tuyên truyền Pháp lệnh về dân số. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết HĐND về xây dựng và phát triển văn hóa thành phố 5 năm (2001-2005), đu tư tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa đồng thời phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Thống nhất tiêu chí hộ nghèo mới của thành phố đối với khu vực nội thành có thu nhập dưới 300.000 đồng / nhân khẩu / tháng, vùng nông thôn là dưới 200.000 đồng / nhân khẩu / tháng; UBND thành phố có kế hoạch khảo sát và xây dựng đề án thực hiện hàng năm. Có đề án giải quyết đời sống, việc làm đối với những lao động trong diện giải tỏa, đền bù không có đất sản xuất, không có việc làm. Tăng cường đầu tư cho các hoạt động thể dục-thể thao, chú ý phong trào thể dục-thể thao quần chúng và nâng cao thành tích thi đấu của thể thao thành phố lên một bước mới. Phấn đấu đến cuối năm không còn người nghiện ma túy trong cộng đồng theo Nghị quyết HĐND thành phố.

6. Quốc phòng an ninh, trt tan toàn xã hi và pháp chế.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh. Bảo đảm chỉ tiêu tuyển công dân nhập ngũ với chất lượng cao. Tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại. Nhân rộng và nâng cao chất lượng các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp. Xây dựng nhà tạm giữ hành chính công an thành phố và nâng cấp, sửa chữa nhà tạm giữ của công an các quận huyện. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Giáp Thân sắp tới.

Tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 1999-2004 của HĐND các cấp, rút kinh nghiệm cho hoạt động HĐND khóa mới. Chuẩn bị tốt về mọi mặt để tiến hành bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 vào ngày 25.4.2004 đúng pháp luật, làm cho cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân, góp phán củng cố và nâng cao một bước chất lượng chính quyền các cấp.

7. Nâng cao năng lc qun lý và điều hành của chính quyền các cấp.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 11-CT/TU ngày 20.10.2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp. Đề cao trách nhiệm cá nhân và tính chủ động của các cơ quan trực thuộc UBND thành phố, cải tiến lề lối làm việc, giảm hội họp, sâu sát và giải quyết vướng mắc ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”. Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

III. Tổ chức thc hin

UBND thành phố nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2004 đã được HĐND thông qua, đng thời phối hợp với Thường trực HĐND giải quyết những vấn đề phát sinh và báo cáo lại HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị ủy ban MT1QVN thành phố và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát động phong trào thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2004- Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, tiến tới kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng thành phố, HĐND kêu gọi đồng bào, cán b, chiến sĩ đoàn kết, chung sức chung lòng phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 1999-2004 thông qua ngày 12.12.2003.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ, VP Chủ tịch nước.
- Thường vụ thành ủy, các Ban Đảng;
- Đại biểu HĐND thành phố
- UBND, UBMTTQ, các sở ban ngành các đoàn thể của thành phố
- Quận ủy, huyện ủy, TTHĐND, UBND các quận, huyện
- Báo bá Nẩng, CAĐN, Đài THĐN, Đài PT-THĐN
- Lưu

TM. HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Phan Như Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2003
Ngày hiệu lực12/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND nhiệm vụ công tác năm Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND nhiệm vụ công tác năm Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhan Như Lâm
        Ngày ban hành12/12/2003
        Ngày hiệu lực12/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND nhiệm vụ công tác năm Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND nhiệm vụ công tác năm Đà Nẵng

         • 12/12/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/12/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực