Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND, 13/2013/NQ-HĐND về học phí các trường công lập do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND 13/2013/NQ-HĐND Kon Tum đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND mức thu học phí trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2014 2015 và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND 13/2013/NQ-HĐND Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2012/NQ-HĐND NGÀY 05/4/2012 VÀ NGHỊ QUYẾT 13/2013/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 16/12/2013; Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 04/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 và Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng được miễn, giảm học phí được điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 05/2012/NĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Bổ sung các đối tượng miễn học phí bị bãi bỏ tại Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Học sinh dân tộc thiểu số học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các xã còn lại.

- Thời gian thực hiện: đến hết năm học 2013-2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Công báo UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực30/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND 13/2013/NQ-HĐND Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND 13/2013/NQ-HĐND Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu37/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành20/12/2013
       Ngày hiệu lực30/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND 13/2013/NQ-HĐND Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND 13/2013/NQ-HĐND Kon Tum