Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2009 đã được thay thế bởi Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP; Thông tư số 80/2005/BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-BKTNS ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Nội dung điều chỉnh để ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009 như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp:

Điều chỉnh tăng bình quân 40% giá đất cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản và giá đất rừng sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh so với giá các loại đất đã quy định áp dụng cho năm 2008. Trong đó: giá đất trồng cây hàng năm tăng 35%; giá đất trồng cây lâu năm tăng 33%; giá đất nuôi trồng thủy sản tăng 44%; giá đất rừng sản xuất tăng 46%.

2. Đối với đất phi nông nghiệp:

a. Đối với đất ở tại nông thôn: bổ sung thêm giá đất ở của một số vị trí, đoạn, tuyến đường mới; điều chỉnh bình quân tăng 27% đối với giá đất ở tại nông thôn, trong đó: giá đất ở tại nông thôn dọc theo các tuyến đường tăng 12%; giá đất ở tại nông thôn các khu vực còn lại tăng 41%;

b. Đối với đất ở đô thị: bổ sung thêm giá đất ở của một số vị trí, đoạn, tuyến đường mới; điều chỉnh tăng bình quân khoảng 10%. Riêng đối với thành phố Rạch Giá điều chỉnh giá đất ở tại các khu vực I, II, III của khu đô thị mới lấn biển thành phố Rạch Giá và khu 16ha Hoa Biển như sau:

- Khu vực I, II, III của khu đô thị mới lấn biển thành phố Rạch Giá: điều chỉnh giá đất ở tăng bình quân khoảng 66% so với giá năm 2003 áp dụng cho khu lấn biển của thành phố Rạch Giá, trong đó: khu I điều chỉnh tăng bình quân 88%; khu II tăng bình quân 68%; khu III tăng bình quân 44%;

- Đối với khu đô thị 16ha Hoa Biển: giá đất ở dọc theo đường Nguyễn Hùng Sơn và đường 3 Tháng 2 là 3 triệu đồng/m2; các đường khác còn lại giá 2,5 triệu đồng/m2.

c. Đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản gồm: đất đá vôi, sỏi, cát; đất sét, đất than bùn; đất đá làm đường, điều chỉnh giá tăng lên 2 lần, cụ thể như sau:

- Đất khai thác đá vôi, sỏi, cát được tính bằng 150.000đ/m2;

- Đất khai thác đất sét, khai thác than bùn được tính bằng 60.000đ/m2;

- Đất khai thác đá làm đường được tính bằng 100.000đ/m2.

d. Các loại đất khác còn lại: giữ ổn định như giá đất quy định áp dụng cho năm 2008.

Điều 2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi mốt thông qua và thay thế Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 41/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2009
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 41/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Trương Quốc Tuấn
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2009

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2008/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2009